Mua mua đồ gỗ trắc giá tốt.    Chuyên thu mua bàn ghế cũ giá tốt.   Urashop chuyên mỹ phẩm, mỹ phẩm hàn quốc giá tốt.

Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Đếm Web miễn phí
Từ khóa cần tìm:

TextCapture- chương triÌ€nh bắt chữ maÌ£nh

Thứ ba - 23/09/2008 17:49
TextCapture- chương triÌ€nh bắt chữ maÌ£nh

TextCapture- chương triÌ€nh bắt chữ maÌ£nh

NhiêÌ€u chương triÌ€nh hỗ trơÌ£ bắt chữ tưÌ€ các file văn bản thường có nhươÌ£c điểm laÌ€ dung lươÌ£ng lớn, bắt chữ rất châÌ£m vaÌ€ thươÌ€ng bỏ sót... Chương trình TextCapture giúp khắc phục những hạn chế trên.

1- CaÌ€i đăÌ£t

 Chương triÌ€nh có dung lươÌ£ng 421 KB, có thể tải taÌ£i đây. Sau khi tải vêÌ€, nhấp chuôÌ£t kép vaÌ€o chương triÌ€nh nó, môÌ£t Pop-Up hiêÌ£n lên, nhấn Next > Accept > Yes để tiếp tuÌ£c.

Sau khi caÌ€i xong, môÌ£t Pop-Up hiêÌ£n lên, baÌ£n có các lưÌ£a choÌ£n những phím tắt để bắt đâÌ€u chuÌ£p ảnh khi nhấn vaÌ€o những phím naÌ€y. ChoÌ£n None nếu không muốn duÌ€ng phím tắt, maÌ€ duÌ€ng chương triÌ€nh theo cách thủ công. ChoÌ£n Shift + Ctrl, Ctrl + Alt hay Shift + Alt nếu muốn duÌ€ng những phím tắt tương ứng như trên để bắt đâÌ€u chuÌ£p ảnh. Nhấn Finish để hoaÌ€n tất quá triÌ€nh caÌ€i đăÌ£t.

Chương triÌ€nh Capture Text sẽ đươÌ£c tưÌ£ naÌ£p laÌ£i sau mỗi lâÌ€n máy khởi đôÌ£ng. Sau khi chương triÌ€nh khởi đôÌ£ng, baÌ£n sẽ thấy biểu tươÌ£ng của nó ở dưới System tray của Window.

2- Xây dưÌ£ng hêÌ£ thống thông tin font

Đây laÌ€ bước quan troÌ£ng nhất của viêÌ£c caÌ€i đăÌ£t vaÌ€ sử duÌ£ng TextCapture, và cũng chính laÌ€ điêÌ€u khiến cho TextCapture trở thaÌ€nh chương triÌ€nh chuÌ£p ảnh maÌ£nh nhất hiêÌ£n. Nó có thể chuÌ£p đươÌ£c bất cứ thứ giÌ€ vaÌ€ bóc đươÌ£c chữ tưÌ€ phâÌ€n lớn những thứ... có chữ trên đó.

Tuy nhiên, khả năng bóc chữ của TextCapture ở mỗi máy khác nhau thiÌ€ rất khác nhau. Ở môÌ£t số máy, nó có thể nó không lấy đươÌ£c giÌ€ tưÌ€ môÌ£t bức ảnh scan (vaÌ€ cũng chẳng môÌ£t chương triÌ€nh naÌ€o khác có thể laÌ€m đươÌ£c điêÌ€u naÌ€y trưÌ€ các phâÌ€n mêÌ€m viết riêng cho máy scan). Tuy nhiên, ở những máy khác, nó có thể lấy đươÌ£c tới 70% hay hơn nữa các chữ có trên đó.

Trong Pop-Up hiêÌ£n ra, nhấn OK để cho chương triÌ€nh tiến haÌ€nh doÌ€ tiÌ€m vaÌ€ đưa toaÌ€n bôÌ£ dữ liêÌ£u vêÌ€ các font chữ đang đươÌ£c duÌ€ng trong máy vaÌ€o bôÌ£ nguôÌ€n lưu trữ. MuÌ£c đích của viêÌ£c naÌ€y laÌ€ để khi muốn bóc chữ tưÌ€ môÌ£t bức ảnh, bản fax,..., text Capture chỉ viêÌ£c tiÌ€m đúng những điÌ£nh daÌ£ng font đã đươÌ£c xây dưÌ£ng trước trong thư viêÌ£n font, giúp copy những thứ baÌ£n muốn.

Tuy nhiên, điêÌ€u bất tiêÌ£n của phương pháp naÌ€y laÌ€ khi có môÌ£t font mới đưa vaÌ€o máy, baÌ£n phải xây dưÌ£ng laÌ£i bôÌ£ font cho chương triÌ€nh. MăÌ£t maÌ£nh của phương pháp naÌ€y so với những chương triÌ€nh khác, laÌ€ viêÌ£c có thể đoán chữ kiểu laÌ£ laÌ£ (chương triÌ€nh khác chắc chắn sẽ biÌ£ bỏ qua). ĐiêÌ€u đó giúp baÌ£n chỉ câÌ€n chỉnh sửa môÌ£t vaÌ€i sai sót nhỏ trong các dấu tiếng ViêÌ£t đươÌ£c chương triÌ€nh mô phỏng theo, hay môÌ£t vaÌ€i chữ coÌ€n thiếu trong văn bản.

TưÌ€ những điêÌ€u đã nói ở trên, khi caÌ€i đăÌ£t, TextCapture ở máy bạn chỉ tiÌ€m đươÌ£c 50 font, nhưng ở máy khác có thể tới 250 font. Sau khi hêÌ£ thống font chữ đã đươÌ£c xây dưÌ£ng, nhấn OK để khởi đôÌ£ng laÌ£i chương triÌ€nh.

3 - ChoÌ£n cách để chương triÌ€nh bóc chữ tưÌ€ ảnh

Nhấp chuôÌ£t phải lên biểu tươÌ£ng dấu côÌ£ng + của chương triÌ€nh trong Systemtray, vaÌ€ choÌ£n kiểu copy baÌ£n muốn.

- Select Text/Graphics Rectangle để chuÌ£p, bóc các chữ trong vuÌ€ng đã choÌ£n. BăÌ€ng cách naÌ€y, baÌ£n nhấn Shift + Ctrl rôÌ€i kéo chuôÌ£t để tô khối môÌ£t vuÌ€ng naÌ€o đó trên Windows để tách chữ ở trên đó. Trong Pop-Up hiêÌ£n ra, choÌ£n Default (all format)

- Select Text/Graphics of Window. Trong trươÌ€ng hơÌ£p không thể chuÌ£p đươÌ£c chữ tưÌ€ môÌ£t văn bản theo cách ở trên, hãy chuyển qua lưÌ£a choÌ£n naÌ€y, vaÌ€ khi nhấn Shift + Ctrl, chương triÌ€nh sẽ tiến haÌ€nh chuÌ£p laÌ£i toaÌ€n bôÌ£ các chữ có trên văn bản.

ĐôÌ€ng thơÌ€i, nó so sánh môÌ£t số chữ đã đươÌ£c chuÌ£p với môÌ£t số chữ chưa đươÌ£c điÌ£nh daÌ£ng. Sau đó, nó sẽ tiến haÌ€nh đoán xem những chữ kia laÌ€ giÌ€ vaÌ€ trả laÌ£i kết quả.

Cách chuÌ£p naÌ€y hơi lâu vaÌ€ mất công loÌ£c laÌ£i nôÌ£i dung muốn chuÌ£p, tuy nhiên nó có thể chuÌ£p nhiêÌ€u thứ maÌ€ các chương triÌ€nh khác không laÌ€m đươÌ£c.

- Native Text Select để chuÌ£p các chữ đươÌ£c xem laÌ€ tương phản trên nêÌ€n của bức ảnh, file scan... Cách chuÌ£p naÌ€y lâu nhất nhưng laÌ£i hiêÌ£u quả nhất viÌ€ nó có thể đoán đươÌ£c rất nhiêÌ€u chữ không có mã dưÌ£a trên những mã có sẵn tương tưÌ£. Tuy vâÌ£y, vấn đêÌ€ vẫn năÌ€m ở chỗ, máy tính có chứa đủ thông tin vaÌ€ các font chữ để hỗ trơÌ£ cho TextCapture hoaÌ£t đôÌ£ng hiêÌ£u quả không.

- Select Windows with Scolling. Đây laÌ€ cách để baÌ£n chuÌ£p toaÌ€n bôÌ£ các chữ có trong cửa sổ laÌ€m viêÌ£c của môÌ£t chương triÌ€nh. ĐôÌ£ maÌ£nh của nó tương đương như tính năng Select Text/Graphics Rectangle.

- Smart Text/Graphics Select. Nếu baÌ£n chuÌ£p môÌ£t văn bản rõ raÌ€ng thiÌ€ chuÌ£p băÌ€ng cách naÌ€y để đaÌ£t đươÌ£c tốc đôÌ£ chuÌ£p nhanh nhất. ĐăÌ£c biêÌ£t, nếu muốn chuÌ£p chữ hay bóc chữ tưÌ€ các chương triÌ€nh hoÌ£c anh văn, hay các lơÌ€i (baÌ€i hát) chaÌ£y trên maÌ€n hiÌ€nh của nhaÌ£c, file flash, video,...thiÌ€ cách naÌ€y giúp có đươÌ£c những kết quả chuÌ£p cưÌ£c nhanh.

- Select Graphics Rectangle. Trong trươÌ€ng hơÌ£p vẫn không thể chuÌ£p đươÌ£c các chữ trên văn bản, baÌ£n có thể taÌ£m thơÌ€i lưu laÌ£i tấm văn bản đó theo điÌ£nh daÌ£ng của mÌ£ôÌ£t tấm ảnh để sau naÌ€y khi đã bổ sung font mới, quay laÌ£i để bóc lấy nôÌ£i dung của nó.

NgoaÌ€i ra, khác với những chương triÌ€nh bóc chữ khác, chỉ có chức năng copy, maÌ€ không có chức năng chuÌ£p ảnh vaÌ€ các chương triÌ€nh chuÌ£p ảnh laÌ£i không có chức năng tách chữ tưÌ€ văn bản, thiÌ€ TextCapture có đủ cả hai tính năng trên. ViÌ€ vâÌ£y, baÌ£n có thể duÌ€ng môÌ£t chương triÌ€nh maÌ€ laÌ£i laÌ€m đươÌ£c viêÌ£c của rất nhiêÌ€u chương triÌ€nh gôÌ£p laÌ£i.

4 - Chọn cách copy

Sau khi đã choÌ£n xong cách bóc chữ tưÌ€ ảnh, chúng ta sẽ đến phâÌ€n lưÌ£a choÌ£n cách copy. TextCapture có thể đoÌ£c đươÌ£c rất nhiêÌ€u daÌ£ng chữ, tuy nhiên nếu không choÌ£n đươÌ£c cách copy phuÌ€ hơÌ£p, kết quả cũng như không. ViÌ€ vâÌ£y, bước choÌ£n kiểu copy cũng rất quan troÌ£ng.

ThươÌ€ng sau khi TextCapture tô khối đoaÌ£n văn bản xong thiÌ€ môÌ£t Pop-Up sẽ hiêÌ£n ra, choÌ£n:

- Default (all formats) nếu muốn copy tất cả những giÌ€ TextCapture đoÌ£c đươÌ£c. Trong trươÌ€ng hơÌ£p biÌ€nh thươÌ€ng, nên duÌ€ng lưÌ£a choÌ£n naÌ€y.

- Plain Text để chuÌ£p các chữ trong văn bản như Word, Excel, pdf,...

- RFT áp duÌ£ng cho các daÌ£ng khi mở băÌ€ng Notepad, Wordpad, các file batch, reg,...

- Graphics để chuÌ£p ảnh maÌ€n hiÌ€nh.

- Append Default để chuyển vêÌ€ daÌ£ng măÌ£c điÌ£nh (khi baÌ£n đang ở chế đôÌ£ Graphics)

- Plain Text Append để quay vêÌ€ daÌ£ng Plain Text (khi baÌ£n đang ở chế đôÌ£ khác).

- RTF Append để  quay vêÌ€ daÌ£ng RTF (khi baÌ£n đang ở chế đôÌ£ khác)

5: Bổ sung font cho TextCapture

Như đã nói ở trên, TextCapture trở thaÌ€nh chương triÌ€nh chuÌ£p ảnh vaÌ€ chuÌ£p chữ maÌ£nh nhất hiêÌ£n nay laÌ€ do bôÌ£ font đươÌ£c baÌ£n góp phâÌ€n xây dưÌ£ng cho chương triÌ€nh. ViÌ€ vâÌ£y, bổ sung caÌ€ng nhiêÌ€u fon, khả năng bắt chữ caÌ€ng cao.

BaÌ£n có thể lên maÌ£ng tải vêÌ€ các font có trong đó hoăÌ£c caÌ€i các bôÌ£ font trong Windows. VaÌ€o Start > Control Panel > Regional and Laguage Options > Languages:

- Đánh choÌ£n Install files for complex script and right-to-left languages (including

Thai) > OK > đưa đĩa CD Windows vaÌ€o ổ đĩa > Apply.

Sau khi caÌ€i xong, nhấp chuôÌ£t lên phím Details...> Add > choÌ£n tiếng Thai > OK > Apply. LaÌ€m tương tưÌ£ để đưa tiếng Ả RâÌ£p Arabic (Saudi Arabia), tiếng Nga Russian.

- Đánh choÌ£n Install files for East Asian languages > OK > đưa đĩa CD Windows vaÌ€o ổ đĩa > Apply.

Sau khi caÌ€i xong, nhấp chuôÌ£t lên phím Details...> Add > choÌ£n tiếng NhâÌ£t Bản > OK > Apply. LaÌ€m tương tưÌ£ để đưa tiếng HaÌ€n Quốc, tiếng Trung vaÌ€ tiếng TriêÌ€u Tiên vaÌ€o máy. BaÌ£n coÌ€n có thể đưa thêm các tiếng khác nếu thích.

NgoaÌ€i ra, để tăng hiêÌ£u quả bắt chữ, máy tính có caÌ€ng nhiêÌ€u font chữ daÌ£ng thư pháp caÌ€ng tốt, viÌ€ nó giúp bắt những chữ rất khó bắt như các chữ laÌ€m menu, chữ flash,...

Sau khi đã có thêm font mới, nhấp chuôÌ£t phải lên biểu tươÌ£ng dấu + của TextCapture trong SystemTray, choÌ£n Properties, vaÌ€o Control > Rebiuld Font Database... > OK để chương triÌ€nh câÌ£p nhâÌ£t thêm font mới.

Trong Highlight text, nhấn phím sổ xuống â–¼ rôÌ€i choÌ£n maÌ€u vaÌ€ng hay môÌ£t maÌ€u laÌ€m maÌ€u tô khối cho những chữ trong văn bản đươÌ£c TextCapture bắt đươÌ£c.

 6- ĐôÌ€ng nhất font chữ

Trong môÌ£t văn bản có nhiêÌ€u font khác nhau gôÌ€m tiếng ViêÌ£t, tiếng Anh, tiếng Hoa,... thiÌ€ khi copy chương triÌ€nh sẽ phải chuyển chúng vêÌ€ môÌ£t điÌ£nh daÌ£ng duy nhất. Nó giúp tránh đươÌ£c viêÌ£c in môÌ£t văn bản maÌ€ font chữ nhảy lung tung. MăÌ£t khác, có thể lơÌ£i duÌ£ng môÌ£t cách gián tiếp cách naÌ€y để chuyển môÌ£t văn bản có nhiêÌ€u font khác nhau thaÌ€nh môÌ£t văn bản với môÌ£t font thống nhất duy nhất.

Ví duÌ£: BaÌ£n có file A viết theo font Vini-Time, file B viết theo font Arial... Nếu muốn chuyển tất cả chúng thaÌ€nh môÌ£t font duy nhất, chỉ câÌ€n mở Microsoft Word lên vaÌ€ copy nôÌ£i dung hai file naÌ€y vaÌ€o trong, khởi đôÌ£ng để chương triÌ€nh tiến haÌ€nh bóc chữ tưÌ€ ảnh, thế laÌ€ có môÌ£t văn bản mới đôÌ€ng nhất giữa các font chữ.

Thông thươÌ€ng, bạn nên choÌ£n Copy Default (All Formats) nhưng trong những tiÌ€nh huống đăÌ£c biêÌ£t hoăÌ£c khi choÌ£n kiểu copy trên maÌ€ không copy đươÌ£c, nên thử laÌ£i với những cách copy khác. Sau đó, chỉ câÌ€n khởi đôÌ£ng môÌ£t chương triÌ€nh soaÌ£n văn bản rôÌ€i nhấn Ctrl + V laÌ€ xong.

Tác giả bài viết: Quang Tùng - GiangVien.Net

Nguồn tin: Tiền phong Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang