Mua mua đồ gỗ trắc giá tốt.    Chuyên thu mua bàn ghế cũ giá tốt.   Urashop chuyên mỹ phẩm, mỹ phẩm hàn quốc giá tốt.

Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Đếm Web miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Danh sách 180 nền kinh tế trên thế giới

Danh sách 180 nền kinh tế trên thế giới

Danh sách 180 nền kinh tế trên thế giới được sắp xếp theo thứ tự Tổng sản phẩm quốc nội GDP dự đoán từ năm 2008 đến năm 2014 của mỗi Nước .

Bìa cuốn tư bản của Mác

Khủng hoảng tài chính càng khiến sách của Karl Marx thêm giá trị

(Dân trí) - Hai thập kỷ sau khi bức tường Berlin sụp đổ, cơn bão khủng tài chính trên toàn thế giới càng khiến nông dân Đông Đức thấm thía những triết lý về mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản mà nhà tư tưởng vĩ đại Karl Marx đã chỉ ra trong cuốn Tư bản .

Bước đầu tìm hiểu nội dung tư tưởng giáo dục của triết lý phật giáo

Bước đầu tìm hiểu nội dung tư tưởng giáo dục của triết lý phật giáo

Trong thời đại ngày nay, khi khoa học “ kỹ thuật tiến như vũ bão, khi cách mạng công nghệ luôn được nói đến thì chúng ta cũng phải nhận thức được là cùng với tiến bộ của khoa học công nghệ, con người không được quên sự tiến bộ của nhân văn. Và, ở bất kỳ thời đại nào, giáo dục con người cũng là một hoạt động đặc trưng nổi bật, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển xã hội, sự tiến bộ nhân văn.

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản và công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản và công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Tròn 160 năm trôi qua, dù thế giới đã trải qua biết bao biến đổi thăng trầm, song Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - một tác phẩm lý luận bất hủ vẫn luôn là cơ sở lý luận khoa học, ngọn cờ tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Dưới ánh sáng của Tuyên ngôn nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung, sự nghiệp cách mạng nước ta 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt được nhiều thắng lợi to lớn. Nhân dịp này, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu bài viết của GS, TS Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Triết học có thể đóng vai trò gì trong cuộc sống?

Triết học có thể đóng vai trò gì trong cuộc sống?

Trong bài này, tác giả đề cập đến hai thái cực trái ngược nhau khi đánh giá vai trò của triết học trong cuộc sống. Thái cực thứ nhất coi thường vai trò của triết học vì cho rằng:

Thế nào là Khoa học kỹ thuật. Phân biệt khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ

Thế nào là Khoa học kỹ thuật. Phân biệt khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ

Nhân loại đã tiến vào thiên niên kỷ thứ ba. Nhìn chung, kinh tế thế giới trong nửa thế kỷ qua tuy có những thăng trầm nhưng đều tăng đáng kể. Số lượng của cải mà loài người sản xuất ra nhiều chưa từng có trên cơ sở lực lượng sản xuất to lớn. Có được những kết quả đó chính là nhờ sự phát triển đột biến của khoa học và công nghệ trong suốt nửa thế kỷ qua. Chính vì vai trò to lớn của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia, cho nên trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng coi khoa học và công nghệ cùng với giáoc dục đào tạo là quốc sách hàng đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, vì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, con người phát triển toàn diện phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản là nước công nghiệp phát triển. Để có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu của tất cả các cấp, các ngành, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tuy nhiên, một vấn đề có tính chất quan trọng về mặt phương pháp luận là phải hiểu khoa học là gì ? Công nghệ là gì ? Thế nào là cách mạng khoa học kỹ thuật ? Thế nào là cách mạng khoa học công nghệ? Sự giống và khác nhau của hai cuộc cách mạng này¦ Từ đó tạo cái đích để hướng tới. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phân tích, tìm hiểu các khái niệm trên và đây cũng chính là nội dung của bài viết này.

Văn hóa và một số khái niệm về văn hóa

Văn hóa và một số khái niệm về văn hóa

Những năm gần đây, nhận thức về vai trò quyết định của văn hóa ở nước ta được nâng lên đúng với giá trị đích thực của nó. Ngay từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành Trung ương khóa VII đã khẳng định: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của một dân tộc, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với người, với xã hội và với thiên nhiên. Nó vừa là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa là một trong những mục tiêu của chúng ta. Các chính sách về văn hóa của Đảng ta thể hiện quan điểm: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy Đảng và nhà nước ta đang chủ trương xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Để làm được điều đó thì việc giữ gìn, phát huy và chấn hưng văn hóa dân tộc được đặt ra một cách cấp bách, đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành, nhiều giới.

Kinh tế thị trường là gì?

Kinh tế thị trường là gì?

Qua quá trình lịch sử, mỗi xã hội đều đối diện với một vấn đề kinh tế cơ bản là quyết định sản xuất sản phẩm nào và cho ai với những nguồn tài nguyên giới hạn. Trong thế kỷ 20, hai hệ thống kinh tế, một cách tổng quát có thể nói là cạnh tranh nhau, đã đưa ra hai câu trả lời khác nhau: những nền kinh tế chỉ huy điều khiển bởi chính quyền trung ương và những nền kinh tế thị trường dựa trên những công ty tư nhân. Cuối thế kỷ 20 thì người dân trên toàn thế giới đã thấy rõ ràng nền kinh tế trung ương chỉ huy đã không làm phát triển được nền kinh tế, không đạt đến mức thịnh vượng hay ngay cả không cung cấp được sự an sinh kinh tế cho người dân

Phép biện chứng duy vật

Phép biện chứng duy vật

Phép biện chứng là một công cụ rất hữu hiệu cho tư duy của chúng ta. Nó được rèn luyện thông qua các môn mà sinh viên gọi là môn tụng kinh, môn học ác mộng, môn học đứa nào cũng ghét, môn học mà học xong mình chẳng biết gì về nó là các môn: Triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Phép biện chứng xuyên suốt tất cả các môn học này, nó là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ học thuyết của Mác và vận dụng của Lê nin vào điều kiện của một nước Nga tư bản và sự vận dụng sáng tạo của Hồ Chí Minh.

Triết học trong khung cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Triết học trong khung cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Suy ngẫm về vai trò của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu là một chủ đề vô cùng cấp bắch và cần thiết đối với những người nghiên cứu triết học ngày nay.

Danh ngôn về Triết học

Danh ngôn về Triết học

Danh ngôn triết học ở đây là những lời phát biẻu nổi tiếng của các triết gia vĩ đại trên thế giới. Mỗi câu đều chứa đựng nhiều nội dung tư tưởng sâu sắc, thể hiện tư tưởng về thế giới, về nhân sinh. Mỗi câu đều gợi cho chúng ta ý nghĩa triết học sâu sắc, giúp cho chúng ta định hướng trong duy nghĩ và hành động.

Nho giáo va ảnh hưỏng của nho giáo trong văn hóa tinh thần ở nước ta

Nho giáo va ảnh hưỏng của nho giáo trong văn hóa tinh thần ở nước ta

Chúng ta thưòng nghe nói "nước co quốc pháp, nhà co gia phong", là câu nói răn dạy đe giáo dục con người Việt Nam sống co phép tắc, khuôn mẫu đạo đức nhất định theo tinh thần "Nho Giáo", đồng thời còn là biểu tượng tư hào ve truyền thống văn hóa dân tộc là nguyên khí tinh thần độc lập, tực cường của một dân tộc la bản sắc riêng ve truyền thống văn hóa

Bộ não!

Tìm hiểu bản chất của ý thức

Từ khi loài người hình thành, tiến hóa, biết lao động kiếm sống, ý thức phát triển song song với khả năng giao tiếp, ngôn ngữ. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều triết thuyết của phương Đông và phương Tây bằng con đường minh triết và duy lý, về quá trình phát sinh của ý thức.

Sự hình thành và phát triển học thuyết âm dương ngũ hành trong tư tưởng cổ đại Trung Quốc

Sự hình thành và phát triển học thuyết âm dương ngũ hành trong tư tưởng cổ đại Trung Quốc

Học thuyết âm dương ngũ hành không những được nhiều trường phái triết học tìm hiểu lý giải, khai thác mà còn được nhiều ngành khoa học khác quan tầm vận dụng. Có thể nói, ít có học thuyết triết học nào lại thâm nhập vào nhiều lĩnh vực của tri thức và được vận dụng để lý giải nhiều vấn đề của tự nhiên, xã hội như học thuyết này

I. Cantơ (1724-1804)

Mối quan hệ giữa các phạm trù và hệ thống các luận đề giác tính thuần túy trong triết học I.Cantơ

Trong tác phẩm Phê phán lý tính thuần tuý, nhà triết 1học nổi tiếng người Đức, I.Cantơ (1724-1804) đã tự nhận mình là người cải cách triết học, vì chính ông đã tạo ra bước ngoặt Côpécníc trong lĩnh vực nhận thức luận bằng cách đặt ngược lại một số vấn đề mà triết học truyền thống tưởng chừng như đã giải quyết một cách trọn vẹn, xong xuôi

Về vấn đề nhận thức quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Về vấn đề nhận thức quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Phạm trù mâu thuẫn, nhất là vấn đề xác định mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn trong xã hội là vấn đề hết sức phức tạp. Về vấn đề này đã có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Bài này đăng ý kiến của tác giả Nguyễn Cảnh Hồ trao đổi về vấn đề này...

Về mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn

Về mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn

Vấn đề quan hệ giữa lý luận và thực tiễn có tầm quan trọng đặc biệt trong triết học xã hội của chủ nghĩa Mác. Tầm quan trọng đó không chỉ ở chỗ: "Quan điểm về đời sống về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức". Kinh nghiệm đấu tranh, bảo vệ và xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho chúng ta bài học vô giá là: "Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của đảng". Chính vì vậy việc tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn là cần thiết.

Triết học Mác với thời đại ngày nay

Triết học Mác với thời đại ngày nay

Bước vào thế kỷ mới, trong lúc chúng ta đang băn khoăn giữa truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây, khoa học công nghệ và nhân văn, chính trị và kinh tế, thì nhận ra rằng, Mác với tư cách là nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại ở thế kỷ XX, tư tưởng triết học sâu xa của Người vẫn tỏa sáng khác thường ở thế kỷ XXI, để lại cho xã hội loài người thời đại ngày nay một di sản tư tưởng vô cùng quý báu. Trong đó, tôi cho rằng có 3 điểm thể hiện rõ nhất mối quan hệ giữa triết học Mác với thời đại ngày nay là: Mác với hai trào lưu lịch sử lớn của thời đại ngày nay và Mác với tinh hoa của tinh thần thời đại ngày nay.

Thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội

Thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội

Chúng ta và cả cộng đồng nhân loại vừa được chứng kiến những giây phút lịch sử của sự kiện chuyển giao thế kỷ. Thế kỷ XX, thiên niên kỷ thứ hai đầy biến động đã qua để giờ đây, chúng ta và cả cộng đồng nhân loại bước sang thế kỷ XXI, thiên niên kỷ thứ ba cũng sẽ lại chứa đầy những biến cố lịch sử mới.

Về vấn đề nhận thức quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Về vấn đề nhận thức quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Phạm trù mâu thuẫn, nhất là vấn đề xác định mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn trong xã hội là vấn đề hết sức phức tạp. Về vấn đề này đã có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Bài này đăng ý kiến của tác giả Nguyễn Cảnh Hồ trao đổi về vấn đề này...


Các tin khác

1 2  Trang sau
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang