Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:

Phóng to, thu nhỏ cửa sổ

Thứ năm - 09/10/2008 09:13
Phóng to, thu nhỏ cửa sổ

Phóng to, thu nhỏ cửa sổ

Có thể dùng những thủ thuâÌ£t để mở rôÌ£ng các cửa sổ biÌ£ khóa, bất chấp nó laÌ€ triÌ€nh duyêÌ£t web hay các ứng duÌ£ng trong máy tính. 

1- Thủ thuâÌ£t trên Internet Explorer

HiêÌ£n nay, nhiêÌ€u trang web maÌ€ các cửa sổ của nó biÌ£ cheÌ€n các mã để không thể phóng to, thu nhỏ. Với thủ thuâÌ£t dưới đây, baÌ£n chỉ câÌ€n sử duÌ£ng Internet Explorer để duyêÌ£t web (viÌ€ chỉ có triÌ€nh duyêÌ£t naÌ€y mới mở đươÌ£c hết tất cả các loaÌ£i trang web trên thế giới), vaÌ€ môÌ£t đoÌ£an mã nhỏ để taÌ£o bôÌ£ điêÌ€u khiển ngay trong triÌ€nh duyêÌ£t naÌ€y.

Trước tiên, baÌ£n vaÌ€o Start > Run, gõ Notepad rôÌ€i nhấn Enter. Trong cửa sổ Notepad, baÌ£n điêÌ€n đoaÌ£n mã sau:

REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMenuExt] [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMenuExtResize &Window]@="C:\IEContext\resizer\resizer.html" "Flags"=dword:00000001

BaÌ£n lưu file với tên resizer.reg, sau đó nhấp chuôÌ£t kép vaÌ€o file naÌ€y, choÌ£n Yes > OK trong pop-up hiêÌ£n ra. Tiếp theo, baÌ£n tải file IEContext.rar taÌ£i http://tinyurl.com/3m2ka7, giải nén nó vaÌ€o ổ C (đưa file vaÌ€o ổ C  rôÌ€i duÌ€ng Winrar, nhấp chuôÌ£t phải vaÌ€o file, choÌ£n Extract Here).

Cuối cuÌ€ng, mở Internet Explorer lên. Khi găÌ£p cửa sổ không thể mở to ra hơn, nhấp chuôÌ£t phải lên nó, choÌ£n Resize Window rôÌ€i bấm vaÌ€o các phím kích thước hoăÌ£c choÌ£n các kích thước trong muÌ£c Set zoom size để phóng to cửa sổ triÌ€nh duyêÌ£t lên kích thước baÌ£n muốn. 

2- Thủ thuâÌ£t trên các chương triÌ€nh khác

Đôi khi, baÌ£n găÌ£p môÌ£t số cửa sổ quá nhỏ nên không xem rõ đươÌ£c các thông tin bên trong. BaÌ£n laÌ£i không có cách naÌ€o để phóng to nó lên đươÌ£c viÌ€ những cửa sổ đó đã biÌ£ khóa laÌ£i. RôÌ€i môÌ£t số game, khi chơi, baÌ£n muốn phóng to để nhiÌ€n cho rõ, nhưng cũng không được. Ngược lại, găÌ£p những cửa sổ quá to, muốn thu nhỏ laÌ£i nhưng không đươÌ£c phép¦

Với công cuÌ£ Sizer, có thể dễ daÌ€ng phóng to, thu nhỏ bất kiÌ€ cửa sổ naÌ€o. Chương triÌ€nh có dung lươÌ£ng 73 KB, tải taÌ£i http://tinyurl.com/5bb8ha

Sau khi tải vêÌ€ vaÌ€ caÌ€i đăÌ£t, môÌ£t biểu tươÌ£ng hiÌ€nh chữ thâÌ£p   của chương triÌ€nh sẽ xuất hiêÌ£n trong system tray. ViÌ€ măÌ£c điÌ£nh, Sizer chỉ có tính năng phóng to maÌ€ không có thu nhỏ nên phải thiết lâÌ£p khả năng thu nhỏ. Nhấp chuôÌ£t vaÌ€o nó, choÌ£n Configure Sizer..., sau đó nhấn phím Add hai lâÌ€n.

Ngay lâÌ£p tức sẽ có hai giá triÌ£ 640x480 xuất hiêÌ£n dưới giá triÌ£ 1024x768. Nhấp chuôÌ£t vaÌ€o giá triÌ£ 640x480 ngay dưới giá triÌ£ 1024x768. Ở khung Description, baÌ£n điêÌ€n laÌ€ 480x320, điêÌ€n tiếp trong Width laÌ€ 480 vaÌ€ trong Height laÌ€ 320.

LaÌ€m tương tưÌ£ cho các giá triÌ£ 160x320, 320x160, 320x480, sau đó nhấn phím Move Up để sắp xếp các giá triÌ£ theo mức đôÌ£ giảm dâÌ€n. Nhấn OK để taÌ£o ra các giá triÌ£ thu nhỏ. Nếu muốn, baÌ£n có thể taÌ£o thêm các giá triÌ£ khác.

Bây giơÌ€, nhấp chuôÌ£t phải lên thanh tiêu đêÌ€ (dải băng maÌ€u xanh có các phím  ) của môÌ£t cửa sổ không cho thu nhỏ hay phóng to (đôi lúc baÌ£n phải nhấp chuôÌ£t hai lâÌ€n) thiÌ€ môÌ£t pop-up hiêÌ£n ra, choÌ£n môÌ£t trong các giá triÌ£ vưÌ€a nêu để phóng to hay thu nhỏ cửa sổ đó.

3- Thu nhỏ cửa sổ vaÌ€o System Tray

Đôi khi, baÌ£n muốn cho thanh taskbar đươÌ£c goÌ£n gaÌ€ng hoăÌ£c viÌ€ mở quá nhiêÌ€u chương triÌ€nh maÌ€ taskbar quá đâÌ€y. Những lúc đó, baÌ£n thươÌ€ng duÌ€ng tính năng Group similar taskbar buttons của Windows để nhóm những cửa sổ cuÌ€ng nguôÌ€n laÌ£i.

Tuy nhiên, cách naÌ€y có haÌ£n chế: Nếu có nhiêÌ€u group thiÌ€ mỗi lâÌ€n muốn mở môÌ£t cửa sổ, laÌ£i phải mất công mở group đó lên rôÌ€i lưÌ£a choÌ£n môÌ£t cửa sổ trong haÌ€ng loaÌ£t cửa sổ đang mở.

BaÌ£n có thể thu nhỏ tất cả các cửa sổ laÌ£i vaÌ€ đưa vaÌ€o trong system tray, khi câÌ€n mở nó ra, nhấp chuôÌ£t lên icon của nó laÌ€ đươÌ£c. Muốn vâÌ£y, baÌ£n chỉ câÌ€n có công cuÌ£ TrayIt tải taÌ£i http://tinyurl.com/5lo6tb. Sau khi tải vêÌ€, chaÌ£y file trayit!.exe. Ở cửa sổ hiêÌ£n ra, nhấn phím Configure.

Thẻ Options, đánh choÌ£n Load TrayIt! at Startup để chaÌ£y chương triÌ€nh khi Windows khởi đôÌ£ng, Activate application by a Single-click on the System Tray icon để mở các cửa sổ chỉ băÌ€ng môÌ£t lâÌ€n nhấp chuôÌ£t; Clicking on the System Tray icon minimizes when in Foreground để thu nhỏ môÌ£t cửa sổ băÌ€ng cách nhấn vaÌ€o icon của nó trong System tray. Nhấn OK để xác nhâÌ£n thiết lâÌ£p.

Bây giơÌ€, baÌ£n nhấn phím Start using TrayIt! để sử duÌ£ng. Khi muốn đưa môÌ£t cửa sổ bất kiÌ€ vaÌ€o system tray, hãy nhấn giữ phím Ctrl rôÌ€i bấm chuôÌ£t vaÌ€o phím minimize của cửa sổ đó, lâÌ£p tức, nó sẽ đươÌ£c đưa xuống system tray. Khi câÌ€n goÌ£i laÌ£i cửa sổ đó, hãy nhấp chuôÌ£t lên icon của nó trong system tray laÌ€ đươÌ£c.

4- MăÌ£c điÌ£nh phóng to cửa sổ

Thủ thuâÌ£t đơn giản sau đây sẽ giúp luôn mở cửa sổ maximize: Nhấp chuôÌ£t phải lên shorcut của chương triÌ€nh (Fire Fox chẳng haÌ£n), rôÌ€i choÌ£n Properties. Thẻ shortcut, doÌ€ng Run, nhấn phím v rôÌ€i choÌ£n maximized > OK.

Bây giơÌ€, khi mở chương triÌ€nh đó, cửa sổ sẽ luôn hiêÌ£n ra với kích thước lớn nhất, không câÌ€n phải điêÌ€u chỉnh nữa. VaÌ€ tương tưÌ£, baÌ£n cũng có thể choÌ£n muÌ£c minimized để luôn mở môÌ£t cửa sổ ở daÌ£ng minimized (daÌ£ng có kích thước nhỏ nhất), hay chiÌ€m trong thanh taskbar (cho các chương triÌ€nh nghe nhaÌ£c chẳng haÌ£n).

5- Phóng to môÌ£t vuÌ€ng maÌ€n hiÌ€nh

MôÌ£t số công cuÌ£ chuÌ£p ảnh cũng giúp phóng to maÌ€n hiÌ€nh nhưng kích thước của khung phóng to quá nhỏ. Windows cũng có môÌ£t công cuÌ£ tương tưÌ£ nhưng hoaÌ£t đôÌ£ng không hiêÌ£u quả vaÌ€ khi nó chaÌ£y thươÌ€ng laÌ€m đơ chuôÌ£t. Khi duÌ€ng xong, baÌ£n phải khởi đôÌ£ng laÌ£i máy mới sử duÌ£ng laÌ£i đươÌ£c chuôÌ£t.

Tuy nhiên, nếu sử duÌ£ng công cuÌ£ ZoomIt, những phiêÌ€n toái kia sẽ không coÌ€n. Công cuÌ£ tải taÌ£i http://tinyurl.com/3kd3j6. Sau khi tải vêÌ€, baÌ£n chaÌ£y chương triÌ€nh, trong Pop-up hiêÌ£n ra, nhấn OK.

Bây giơÌ€, khi muốn phóng to maÌ€n hiÌ€nh, baÌ£n nhấn và giữ phím Ctrl rôÌ€i bấm phím số 1, lâÌ£p tức maÌ€n hiÌ€nh sẽ đươÌ£c phóng to. DuÌ€ng chuôÌ£t di chuyển qua laÌ£i để đến các vuÌ€ng khác nhau trong maÌ€n hiÌ€nh. CuôÌ£n chuôÌ£t giữa để thay đổi đôÌ£ phóng to của maÌ€n hiÌ€nh. Khi không duÌ€ng nữa thiÌ€ nhấn phím Esc.

NgoaÌ€i ra, ZoomIt coÌ€n hỗ trơÌ£ tính năng khá đôÌ£c đáo. Đó laÌ€ Screensave băÌ€ng cách... vẽ lên maÌ€n hiÌ€nh. BaÌ£n hãy nhấn phím Ctrl + 2, nhấp chuôÌ£t phải rôÌ€i kéo nó, maÌ€n hiÌ€nh sẽ trở thaÌ€nh tấm bảng cho baÌ£n tâÌ£p vẽ.

Nếu nhấn Ctrl + 3, maÌ€n hiÌ€nh sẽ trắng xóa vaÌ€ bắt đâÌ€u đếm ngươÌ£c tưÌ€ 10phút để cho baÌ£n có thể đi ra ngoaÌ€i hay thư giãn. Khi không câÌ€n duÌ€ng tính năng naÌ€y nữa, nhấn phím Esc để thoát.

* Lưu ý: Những trang web tác giả giới thiệu trong bài nhằm giúp bạn tham khảo và tải chương trình (nếu miễn phí và được phép), chứ chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web này.

Tác giả bài viết: Quang Tùng - GiangVien.Net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang