Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KC067 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Cổ phần hóa doanh nghiệp

Kinh tế Nhà nước mà thành phần chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà nước(DNNN) đang đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân hiện nay .Nhưng bên cạnh những thành tựu và đóng góp to lớn của các DNNN trong suốt quá trình phát triển của nền kinh tế nước ta thì hiện nay các DNNN đang phải đối đầu với nhiều khó khăn thử thách như: tình trạng làm ăn thua lỗ, công nghệ lạc hậu ,sức cạnh tranh trên thị trường kém ,yếu kém trong quản lý tài sản cũng như nhân lực ....Thì một yêu cầu cấp thiết đặt ra là làm sao phải năng cao hiệu quả kinh tế của các DNNN mà vẫn giữ vững vai trò chủ đạo của DNNN trong nền kinh tế quốc dân . Một giải pháp đúng đắn đưa ra từ đầu những năm 90 của thế kỷ20,dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin cũng như quan điểm của Đảng và Chính phủ ta chính là cổ phần hoá các DNNN .Trong nghị quyết Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 2 khoá VII(11-1991)nêu rõ :”Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập một số công ty quốc doanh cổ phần mới, phải làm thí điểm chỉ đạo chặt chẽ ,rút kinh nghiệm chu đáo trước khi mở rộng phạm vi thích hợp “.Bắt đầu thực hiện cổ phần hóa DNNN từ năm 1992 sau hơn 10 năm thực hiện thì quá trình cổ phần hoá DNNN đã thu được những thành tựu đáng kể nhưng cũng không ít vướng mắc cần những biện pháp khắc phục kịp thời để tiếp tục đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa ở nước .


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1045 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 05-05-2012 08:57:53 PM
Mã Tài liệu
KC067
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
NỘI DUNG
! DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA :
1. Vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế nước ta hiện nay
     Doanh nghiệp như đã nói ở trên chỉ là một bộ phận của kinh tế Nhà nước nhưng lại là bộ phận chính yếu ,là phương tiện ,công cụ lực lượng đi đầu mở đường cho sự phát triển kinh tế  .
   Các doanh nghiệp Nhà nước vừa là chủ thể tham gia kinh doanh ,là lực lượng trực tiếp tạo cơ sở vật chất cho xã hội ,vừa là lực lượng nòng cốt để Nhà nước dẫn dắt mở đường cho cho các thành phần kinh tế cùng phát triển .Như vậy đây là hệ thống các doanh nghiệp do Nhà nước thành lập và làm chủ sở hữu vừa là những đơn vị kinh tế tự chủ độc lập vừa là lực lượng kinh tế vĩ mô của Nhà nước .Là chủ thể kinh tế .các doanh nghiệp Nhà nước phải hoạt hiệu quả để đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước,đảm bảo gia tăng nguồn lực kinh tế mà Nhà nước đã đầu tư cho các doanh nghiệp này .Là lực lượng kinh tế vĩ mô các doanh nghiệp Nhà nước phải góp phần tạo ra môi trường ,tiền đề thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp khác ,lôi cuốn cácdoanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác vào quĩ đạo đi lên chủ nghĩa xã hội .Vi phạm hai chức năng trên hệ thống doanh nghiệp Nhà nước chẳng những không góp phần thúc đẩy kinh tế Nhà nước tăng trưởng mà còn làm suy yếu lực lượng kinh tế làm giảm vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước .
   Vai trò của doanh nghiệp Nhà nước gắn với việc tham gia vào hoạt động kinh tế của Nhà nước .Vai trò này thể hiện trên ba khía cạnh :kinh tế ,chính trị ,xã hội .Nội dung ba vai trò này được thể hiện như sau :
- Là công cụ chủ yếu tạo ra sức mạnh vật chất để Nhà nước giữ vững sự ổn định xã hội điều tiết và hướng dẫn nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa
- Mở đường ,hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển ,thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nhanh của toàn bộ nền kinh tế .
- Đảm nhận các lĩnh vực hoạt động có tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội .Cung ứng các hàng hoá và dịch vụ thiết yếu ,nhất là trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng( giao thông , thuỷ lợi ,điện nước ,thông tin liên lạc,v.v..), xã hội ( giáo dục ,y tế ,v.v..) và an ninh ,quốc phòng .
- Là lực lượng xung kích tạo ra sự thay đổi cơ cấu kinh tế ,thúc đẩy nhanh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước .
- Là lực lượng đối trọng trong cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước ,chống sự phụ thuộc vào nước ngoài về kinh tế trong điều kiện mở của hội nhập với khu vực và thế giới .
 
2. Thực trạng hoạt động của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước
 2.1 Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước :
 2.1.1 Những thành tựu đạt được:
     Các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) ở nước ta đã có lịch sử hơn 50 năm phát triển và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong các giai đoạn lịch sử .Trong những năm gần đây thực hiện đường lối đổi mới của Đảng các DNNN đã không ngừng đổi mới ,sắp xếp tổ chức lại .Số doanh nghiệp đã giảm đi nhiều ,từ hơn 12 000 doanh nghiệp nay chỉ còn hơn 5 000 doanh nghiệp nhưng vẫn là một lực lượng kinh tế mạnh ở nước ta hiện nay :năm 1999 các DNNN làm ra 40,2% GDP trên 50% giá trị xuất khẩu,đóng góp 39,25% tổng nộp ngân sách Nhà nước.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KC067 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang