Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KC183 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Thực trạng quan hệ phân phối và những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối trong thời gian tới ở nước ta.

Trong bất kỳ nền sản xuất xã hội nào thì phân phối cũng là khâu không thể thiếu. Nếu có hình thức phân phối phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội sẽ góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Do đó với mỗi xã hội khác nhau, có một phương thức phân phối khác nhau. Mỗi xã hội đều luôn vận động phát triển do đó sau một thời gian khi lực lượng sản xuất phát triển đưa xã hội chuyển lên một hình thái kinh tế - xã hội mới thì lúc đó hình thức phân phối cũ sẽ được thay thế bằng hình thức phân phối mới phù hợp hơn. Nước ta đang trong giai đoạn xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự quản lý của nhà nước, thì vai trò của phân phối càng trở nên quan trọng. Phân phối đúng đắn sẽ tạo ra cơ hội tận dụng mọi nguồn lực trong xã hội. Do đó phân phối có vai trò động lực thúc đẩy nền sản xuất xã hội, tạo nên sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế và góp phần thực hiện công bằng xã hội. Đề án nghiên cứu về quy luật phân phối ở nước ta. Trong đó có nêu lên một số tình trạng thực tế trong đó có những hạn chế và giải pháp khắc phục.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1904 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 07-05-2012 09:32:00 AM
Mã Tài liệu
KC183
Tổng điểm Đánh giá
3 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
B. Nội dung
Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung về quan hệ phân phối
1. Tính tất yếu khách quan của quan hệ phân phối
Bất cứ nền kinh tế nào đều phải có quá trình sản xuất, tái sản xuất, tái sản xuất mở rộng để duy trì và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lên trong đời sống kinh tế xã hội. Mỗi quá trình tái sản xuất đều diễn ra theo các khâu sản xuất - trao đổi - phân phối - tiêu dùng. Giữa các khâu này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Để nói lên mối quan hệ giữa chúng Mác viết: "sản xuất thể hiện ra là điểm xuất phát, tiêu dùng là điểm cuối cùng, phân phối và trao đổi là điểm trung gian". Như vậy mỗi khâu, mỗi yếu tố của quá trình tái sản xuất không tồn tại một cách độc lập riêng rẽ mà luôn có sự tác động ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhau. Sản xuất thể hiện ra là điểm xuất phát nhưng chính sách sản xuất cũng trực tiếp là tiêu dùng, tiêu dùng tư liệu sản xuất. Đồng thời tiêu dùng cũng trực tiếp là sản xuất, thông qua tiêu dùng thì một số yếu tố như lao động mới được tái sản xuất. Như vậy sản xuất là để dành cho tiêu dùng, chỉ có tiêu dùng thì sản phẩm mới thực sự trở thành sản phẩm, tiêu dùng lại tạo ra nhu cầu về một sản phẩm mới, chính tiêu dùng lại tái sản xuất ra nhu cầu. Như vậy sản xuất và tiêu dùng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng nếu chỉ có sản xuất và tiêu dùng thì dây chuyền tái sản xuất cũng không thể thực hiện được. Dây chuyền này đòi hỏi phải có sợi dây liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng, đó chính là trao đổi, phân phối. Phân phối vừa phục vụ thúc đẩy sản xuất vừa phục vụ thúc đẩy tiêu dùng. Trong đó mối quan hệ giữa phân phối và sản xuất là hết sức chặt chẽ. Ở một chừng mực nào đó thì có thể nói rằng phân phối có trước sản xuất và nó quyết định sản xuất. Đó là vì sản xuất phải xuất phát từ một sự phân phối nhất định về các công cụ sản xuất nêu theo ý nghĩa đó, phân phối phải có trước sản xuất, là tiền đề của sản xuất. Nhiều nhà kinh tế học cho rằng phân phối là khâu quan trọng nhất của quá trình tái sản xuất và chính phân phối mới được xem là đối tượng thực sự của kinh tế chính trị học hiện đại.
Như vậy phân phối là thành phần thiết yếu trong tái sản xuất xã hội. Mặt khác quan hệ phân phối cũng là một thành phần quan trọng cấu thành nên quan hệ sản xuất đặc trưng của một nền kinh tế. Như chúng ta đã biết trong mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất thì lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất nhưng quan hệ sản xuất phù hợp sẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Do đó khi quan hệ phân phối phát triển sẽ thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển theo từ đó tác động tới sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Mỗi một hình thái kinh tế - xã hội đều được đặc trưng bởi một phương thức sản xuất nhất định. Đến lượt nó mỗi phương thức sản xuất cũng có một hình thức phân phối riêng của nó. Mỗi khi phương thức sản xuất cũ biến đi thay thế bằng một phương thức sản xuất mới phù hợp hơn thì phương thức phân phối cũng biến đổi theo để phù hợp với phương thức sản xuất mới.
Phân phối là một lĩnh vực lớn trong kinh tế. Để đi đến những nhận thức đúng đắn về phân phối và về vai trò của nó trong quá trình sản xuất xã hội, đã có không ít những quan niệm khác nhau về phân phối. Có quan niệm cho rằng phân phối chỉ đơn giản là phân phối sản phẩm. Theo quan niệm này thì phân phối hoàn toàn đứng bên ngoài sản xuất, độc lập với sản xuất. Theo họ những quan hệ phân phối và phương thức phân phối chỉ là mặt trái của các nhân tố sản xuất. Cơ cấu của sự phân phối hoàn toàn do cơ cấu của sản xuất quyết định. Bản thân sự phân phối là sản vật của sản xuất. Không những về mặt nội dung mà cả về hình thức, vì phương thức nhất định của việc tham gia vào sản xuất quy định hình thái đặc thù của phân phối. Như vậy theo quan niệm này sản xuất là đối tượng quan trọng và duy nhất của kinh tế chính trị học, còn phân phối chỉ được coi là biểu hiện rõ nhất ghi lại các nhân tố của sản xuất trong một xã hội nhất định.
Đó là một quan niệm chưa đúng đắn, nó đã tuyệt đối hơn vai trò của sản xuất, ngược lại, có quan niệm lại tuyệt đối hoá vai trò của phân phối mà phủ nhận sản xuất. Những người này lại cho rằng phân phối luôn luôn quyết định sản xuất, sản xuất chỉ là biểu hiện là hệ quả của phân phối.
Đó là những quan niệm chưa đúng đắn. Đến chủ nghĩa Mác, Mác cho rằng phân phối là khâu quan trọng không thể thiếu của quá trình tái sản xuất xã hội. Tuy nhiên nó không phải là nhân tố duy nhất mà nó được đứng trong mối quan hệ với sản xuất, tiêu dùng. Mác chỉ rõ rằng phân phối là khâu quan trọng nối liền sản xuất với tiêu dùng. Và phân phối trước khi thể hiện thành phân phối sản phẩm thì phân phối là phân phối những công cụ sản xuất và phân phối các thành viên xã hội theo những loại sản xuất khác nhau. Phân phối sản phẩm chỉ là kết quả của sự phân phối đo, sự phân phối này đã bao hàm trong quá trình sản xuất và quyết định cơ cấu của sản xuất. Đảng và Nhà nước ta đã thừa nhận rằng quan niệmcủa Mác về phân phối là hoàn toàn đúng đắn và chúng ta đã xuất phát từ quan niệm này để xây dựng phương thức phân phối phù hợp ở nước ta.
2. Bản chất của quan hệ phân phối
2.1. Bản chất của quan hệ phân phối
Như đã nói ở trên phân phối trước tiên là một khâu quan trọng không thể thiếu trong quá trình tái sản xuất, nó nối sản xuất với tiêu dùng.
Mặt khác quan hệ phân phối cũng là một mặt quan trọng của quan hệ sản xuất. Qua quan hệ phân phối có thể tác động điều chỉnh quan hệ sản xuất cho phù hợp với trình độ phát triển hiện tại của lực lượng sản xuất trong xã hội. Phân phối bao hàm trong nó là sự phân phối những nguồn lực cho sản xuất và sự phân phối sản phẩm. Phân phối cho sản xuất là sự bảo đảm các yếu tố đầu vào về tư liệu sản xuất, về lao động cho quá trình sản xuất trong các ngành kinh tế. Như vậy phân phối cho sản xuất chính là một nhân tố quyết định hiệu quả của sản xuất, quy mô cơ cấu và tốc độ của sản xuất. Chỉ có đảm bảo đầy đủ các nguồn lực cho quá trình sản xuất thì sản xuất mới có hiệu quả. Biết phân phối cho sản xuất một cách phù hợp sẽ có thể sản xuất ra một lượng sản phẩm lớn hơn trên một đơn vị đầu vào, qua đó có thể kết luận rằng phân phối cho sản xuất chính là một nhân tố quyết định hiệu quả sản xuất. Như vậy từ sự phân phối những công cụ sản xuất, phân phối lao động giữa các ngành kinh tế sẽ tạo ra sản phẩm, do đó rõ ràng phân phối sản phẩm chỉ là kết quả của sự phân phối cho sản xuất, sự phân phối này đã bao hàm trong quá trình sản xuất và quyết định cơ cấu sản xuất. Toàn bộ sản phẩm xã hội làm ra không phải đều được sử dụng cho tiêu dùng cá nhân, mà trước hết nó được trích ra để phân phối cho bù đắp những tư liệu sản xuất đã hao phí để mở rộng sản xuất, lập quỹ dự phòng. Phần còn lại là để tiêu dùng. Phần này được phân phối thành phần chi phí cho quản lý hành chính, phúc lợi xã hội, phần còn lại mới được phân phối cho tiêu dùng cá nhân. Như vậy tổng sản phẩm xã hội vừa được phân phối để tiêudùng cho sản xuất vừa được phân phối để tiêu dùng cho cá nhân.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KC183 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang