Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT157 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩn

Mục tiêu đầu tiên đặt ra và cũng là mục tiêu cuối cùng của các công ty và doanh nghiệp trong nền kinh tế là lợi nhuận. Ngay từ khi bước vào hoạt động cũng như trong suốt quá trình phát triển của công ty và doanh nghiệp, các nhà quản lý luôn đưa ra câu hỏi: “Làm thế nào để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao càng tốt”. Để đạt được mục tiêu đó, một mặt doanh nghiệp phảI có chiến lược thị trường tốt nhằm đẩy mạnh bán ra, mở rộng thị phần, tăng doanh thu.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1712 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 22-07-2012 03:58:18 PM
Mã Tài liệu
KT157
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1. Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1 Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tíh giá thành sản phẩm
Trong hoạt động của các doanh nghiệp, chi phí sản xuất luôn gắn liền với việc sử dụng vật tư, tài sản, lao động.
Trong quá trình ấy, quản lý chi phí sản xuất thực chất là quản lý việc sử dụng vật tư tài sản lao động có tiết kiệm và có hợp lý hay không. Mặt khác, chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất là điều kiện để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Yêu cầu quản lý kinh tế nói chung của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng đòi hỏi phải tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất. Tính đúng là tính  toán trung thực và đúng nội dung kinh tế của chi phí đã chi ra. Tính đủ là phải tính đầy đủ những hao phí, không để sót khoản nào.
Trong công tác quản lý kinh tế, người ta sử dụng nhiều phương pháp như:
Hạch toán kế toán, hạch toán thống kê … để theo dõi và phân tích. Tuy nhiên, kế toán vẫn được coi là công cụ quan trọng nhất với chức năng ghi chép, tính toán, phản ánh và giám sát một cách thường xuyên liên tục sự vận động của vật tư, tiền vốn, tài sản … Kế toán sử dụng cả hai phương pháp đánh giá hiện vật và giá trị; do đó kiểm tra và cung cấp kịp thời những tài liệu về chi phí sản xuất.    Chính vì vậy, kế toán và tính giá thành sản phẩm chỉ là việc ghi chép phản ánh một cách đầy đủ trung thực từng loại chi phí về mặt lượng mà còn cả về tính toán theo đúng những nguyên tắc đánh giá và phản ánh đúng giá trị thực tế của chi phí và thời điểm phát sinh theo đúng đối tượng, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác.
Vậy kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không thể thiếu được trong hạch toán kinh doanh, là khâu trung tâm của công tác kế toán. Đây là vấn đề có tính chất nguyên tắc, là yêu cầu bắt buộc để các doanh nghiệp kiểm soát quá trình sản xuất và để Nhà nước kiểm soát quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.
1.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Để tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đáp ứng đủ, trung thực kịp thời yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.
Kế toán cần thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm sản xuất sản phẩm và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để xác định đối tượng tập hợp chi phí và phương pháp tính giá thành sản phẩm thích hợp.
- Tổ chức tập hợp và phân bố từng loại chi phí sản xuất theo đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định bằng phương pháp đã chọn, cung cấp kịp thời những số liệu thông tin tổng hợp về các khoản nộp chi phí và yếu tố chi phí quy định xác định đúng đắn chi phí và sản phẩm dở dang cuối kỳ.
- Vận dụng các phương pháp tính giá thành thích hợp để tính giá thành và giá thành đơn vị của các đối tượng tính giá thành theo đúng các khoản mục quy định và đúng kỳ  tính giá thành đã quy định.
- Thường xuyên kiểm tra đối chiếu và định kỳ phân tích định hình các định mức chi phí đối với chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Định kỳ cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp và tiến hành phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và kế hoạch hạ giá thành sản phẩm, phát hiện kịp thời khả năng tiềm tàng để đề xuất biện pháp thích hợp phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
2.1. Chi phí sản xuất
Để tiến hành được hoạt động sản xuất thì tất cả các doanh nghiệp đều phải có đủ 3 yếu tố sau: Tư liệu lao động (máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ…), đối tượng lao động (nguyên liệu, vật liệu…), sức lao động.
Quá trình sản xuất của các doanh nghiệp là quá trình dùng tư liệu lao động tác động vào đối tượng lao động tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội. Đồng thời với quá trình sử dụng các yếu tố sản xuất doanh nghiệp phải chi ra các yếu tố tương ứng: chi phí nguyên liệu tương ứng với quá trình sử dụng nguyên liệu, chi phí tiền công tương ứng với quá trình sử dụng sức lao động.
Trong nền kinh tế hàng hoá đồng tiền là thước đo của tất cả hàng hoá khác, tất cả các hao phí trên đều được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, chi phí khấu hao và chi phí nguyên vật liệu là biểu hiện bằng tiền của lao động vật hoá, chi phí tiền công là biểu hiện bằng tiền của lao động sống. Những chi phí này phát sinh thường xuyên gắn liền với quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp được gọi là chi phí sản xuất. Tuy nhiên để phù hợp với mục đích yêu cầu của hạch toán và quản lý, chi phí sản xuất được tập hợp theo từng thời kỳ: tháng, quý, năm… phù hợp với kỳ báo cáo.
Mặc dù chi phí sản xuất gắn liền với qúa trình sản xuất nhưng không phải tất cả mọi khoản chi ra trong kỳ đều được tính vào chi phí mà cấu thành chi phí sản xuất chỉ là một bộ phận cấu thành của chỉ tiêu ấy. Cụ thể là các khoản chi phục vụ cho hoạt động sản xuất: Chi tiền công cho công nhân trực tiếp, chi nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm… mới được coi là chi phí sản xuất. Một bộ phận chỉ tiêu còn lại phục vụ cho các hoạt động phí sản xuất: bán hàng, quản lý, sự nghiệp… thì không được coi là chi phí sản xuất. Ngược lại có một số khoản doanh nghiệp thực chi ra, chưa chi ra nhưng vẫn tính vào chi phí sản xuất: trích trước tiền lương của công nhân sản xuất trực tiếp, trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ… Rõ ràng là có sự khác biệt giữa chi phí và chỉ tiêu của doanh nghiệp.
Vậy: “Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí khác mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ”.
2.2. Phân loại chi phí sản xuất
Phân loại chi phí sản xuất là sắp xếp các chi phí sản xuất thành từng nhóm dựa vào những tiêu thức nhất định. Có nhiều cách phân loại chi phí sản xuất, tuy nhiên theo yêu cầu quản lý - đối tượng cung cấp thông tin, giác độ xem xét chi phí mà chi phí sản xuất được phân loại theo các tiêu thức thích hợp:
a. Phân loại chi phí sản xuất theo từng nội dung, tính chất kinh tế của chi phí
- Theo cách phân loại này các chi phí giống nhau về nội dung, tính chất được xếp vào một yếu tố không cần phân biệt chi phí đó phát sinh trong lĩnh vực nào, ở đâu. Theo cách phân loại này toàn bộ chi phí sản xuất chia thành các yếu tố chi phí sau:
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm những chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ… đó là những chi phí lao động vật hoá cấu thành giá trị sản phẩm mà doanh nghiệp đã dùng vào sản xuất trong kỳ.
- Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ tiền công, các khoản phải trả cho người lao động trong doanh nghiệp trong kỳ và các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn trích theo lương tính vào chi phí sản xuất trong kỳ.
- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Là toàn bộ tiền khấu hao phải trích theo chế độ tài chính quy định đối với toàn bộ tài sản cố định dùng vào sản xuất trong kỳ của doanh nghiệp.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp đã chi trả về các dịch vụ do bên ngoài cung cấp như: điện, nước, điện thoại, tiền thuê sửa chữa, tiền bưu phí… để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chi phí khác bằng tiền: Bao gồm tất cả các chi phí sản xuất khác dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ chưa được tính vào 4 yếu tố trên.
- Việc phân loại chi phí sản xuất tính chất kinh tế của chi phí có tác dụng to lớn trong quản lý chi phí sản xuất, nó cho biết kết cấu tỷ trọng của từng loại yếu tố chi phí để phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất; lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sản xuất, lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quỹ lương, tính toán nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau.
b. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí
- Theo cách phân loại này, căn cứ vào mục đích, công dụng của chi phí trong sản xuất để chia thành các khoản mục chi phí khác nhau, trong mỗi khoản mục này các chi phí đều phục vụ cho một mục đích nhất định, có tác dụng nhất định mà không cần quan tâm đến nội dung kinh tế của nó. Vì vậy, cách phân loại này còn gọi là phân loại theo khoản mục. Có các khoản mục chi phí sau:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ những chi phí về nguyên vật liệu chính, nhiên liệu… sử dụng với mục đích trực tiếp sản xuất chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ, dịch vụ của các ngành công nghiệp, lâm nghiệp, lâm ngư nghiệp… chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường được xây dựng dịnh mức chi phí và tổ chức quản lý chung theo định mức.
- Chi phí nhân công trực tiếp: là toàn bộ chi phí về lao động sống tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra sản phẩm. Nói cách khác là toàn bộ các khoản phải trả, phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện các lao vụ, dịch vụ như: tiền lương chính, tiền lương phụ, các khoản phụ cấp phải trả công nhân sản xuất và các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo lương tính vào chi phí sản xuất trong kỳ.
- Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện các lao vụ, dịch vụ ở các tổ, đội sản xuất như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất dùng ở phân xưởng, chi phí khấu hao TSCĐ…
- Các khoản còn lại này có tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành, phân tích tình hình thực hiện giá thành, tài liệu tham khảo để lập định mức cho giá thành sản phẩm cho sản xuất kỳ sau.
- Trên đây là một số cách phân loại cơ bản, ngoài ra còn một số cách phân loại khác.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT157 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang