Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT195 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang

Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai mặt của một vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu là điều kiện tiên quyết, quyết định cuối cùng của hoạt động kinh doanh.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2330 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 16-10-2012 11:15:06 AM
Mã Tài liệu
KT195
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN I
THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG
 
1.1.Khái quát về Công ty
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.1.1.1. Quá trình phát triển
- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang.
- Tên giao dịch: Nam Quang Investment And Development Infrastructure Joint Stock Company.
          Tên Công ty viết tắt: NQHD JSC
- Địa chỉ trụ sở chính:
Khu công nghiệp Nam Sách, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320 752 261                             Fax: 0320 752 001
Email: info@quangminh-izone.com            
Website:www.quangminh-izone.com
- Văn phòng đại diện tại Hà Nội : Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 048757965                                 Fax: 048757969
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang được thành lập theo Đăng ký kinh doanh số 0402000210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 17/02/2003.
Đến tháng 5/2005, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty từ loại hình Công ty TNHH thành Công ty cổ phần và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương chấp thuận, cấp Đăng ký kinh doanh mới số 0403000282 ngày 06/5/2005.
 1.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; đại lý
 
mua bán, ký gửi hàng hoá (theo đúng quy định của pháp luật); mua bán máy móc thiết bị văn phòng; chế biến lương thực, thực phẩm; sản xuất, lắp ráp hệ thống điều hoà, máy nông nghiệp và lâm nghiệp; sản xuất hàng may mặc, giầy dép, bao bì hàng hoá, khung bằng thép, các cấu kiện thép cho xây dựng, tôn lợp, các chi tiết và phụ tùng xe máy (trừ khung và động cơ).
Công ty kinh doanh với mục tiêu: Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động; đảm bảo lợi ích của các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước theo Luật định, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng, Nhà nước và của địa phương; góp phần tạo ra sản phẩm cho xã hội và thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội khác.
1.1.1.3. Tình hình kinh doanh
- Vốn Điều lệ năm 2003 của Công ty là 42 tỷ đồng Việt Nam.
- Vốn Điều lệ hiện tại năm 2006: 170 tỷ đồng Việt Nam
- Thị trường của Công ty: Công ty hướng tới thị trường trong nước và quốc tế với các doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu thuê mua nhà xưởng đã được xây dựng sẵn hoặc có thể thoả thuận xây dựng nhà xưởng theo yêu cầu.
- Kết quả kinh doanh:
 
 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2004 đến ngày 30/6/2006
                                                                                      Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 6 tháng đầu năm 2006
Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ 439.382.742 7.704.458.666 12.089.766.148
Các khoản giảm trừ      
- Giảm giá hàng bán      
- Hàng bán bị trả lại      
- Thuế TTĐB, thuế XK phải nộp      
Doanh thu thuần 439.382.742 7.740.458.666 12.089.766.148
Giá vốn hàng bán 609.410.884 7.923.586.051 9.277.209.959
Lợi nhuận gộp (170.028.142) (183.127.384) 812.556.189
Chi phí bán hàng   71.359.618 150.000.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp 757.378.345 1.283.499.166 593.232.594
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (927.406.487) 877.015.673 3.054.394.464
Doanh thu hoạt động tài chính 786.968.719 2.449.911.863 4.786.749
Chi phí hoạt động tài chính 16.119.441 34.910.022 19.715.880
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 770.849.278 210.001.841 (14.929.131)
Thu nhập khác     667.800
Tổng lợi nhuận trước thuế (156.557.209) 877.015.673 3.055.062.264
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - - -
Lợi nhuận sau thuế (156.557.209) 877.015.673 3.055.062.264
 
 

 
- Tình hình tài sản:
          + Tài sản cố định: Tính đến 30/6/2006, Tài sản cố định của Công ty là 86.758.227.946 VND, trong đó:
Tài sản cố định hữu hình: 293.902.800 VND
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:         86.464.325.146 VND
          + Tài sản lưu động: 105.520.347.652 VND
- Số lượng lao động: 40 người
- Cơ cấu lao động
+  Trực tiếp: 15 lao động
+ Gián tiếp: 25 lao động
- Độ tuổi trung bình của lao động: 30 tuổi
 
1.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty
1.1.2.1.        Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
Công ty là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, mở tài khoản tại Ngân hàng và có con dấu riêng để hoạt động. Các cổ đông sáng lập, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty tự chịu trách nhiệm trước pháp luật: về các nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty; về việc sử dụng các Giấy phép, Giấy chứng nhận, các giấy tờ khác và con dấu của Công ty trong giao dịch; về việc góp vốn cổ phần quản lý, sử dụng và theo dõi vốn, tài sản của Công ty.
Công ty có quyền tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kinh doanh và cam kết của mình với người lao động, với các khách hàng của Công ty tại từng thời điểm được thể hiện sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật.
Công ty là chủ đầu tư 3 Khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương:
- Khu công nghiệp Nam Sách: Diện tích 63 ha thuộc địa bàn xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Khu công nghiệp Phúc Điền: Diện tích 110 ha thuộc địa bàn xã Cẩm Phúc và Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
 
 
- Khu công nghiệp Tân Trường: Diện tích 200 ha thuộc địa bàn xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Công ty chủ yếu kinh doanh cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp, cụ thể là cho thuê lại đất hoặc cho thuê hoặc mua nhà xưởng đã xây dựng sẵn trên đất, hoặc thuê mua nhà xưởng được xây dựng theo yêu cầu của khách hàng.
3 Khu công nghiệp do Công ty làm chủ đầu tư đều nằm trên địa bàn tỉnh Hải Dương nên để quản lý 3 khu này Công ty chỉ thành lập một Ban quản lý dự án, có sự phân công phân nhiệm đến từng thành viên trong Ban.
 
1.1.2.2.        Đặc điểm quy trình kinh doanh
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu và đặc thù của Công ty là kinh doanh cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp nên quy trình kinh doanh của Công ty cũng có những nét đặc thù chủ yếu thể hiện ở quy trình đầu tư của các doanh nghiệp khi đầu tư vào các Khu công nghiệp như sau:
Bước Tiến trình Ghi chú
1 Nhà đầu tư tham khảo thông tin chi tiết, bản đồ địa hình các KCN, chọn vị trí lô đất để xây dựng nhà xưởng hoặc chọn nhà xưởng để thuê hoặc mua lại.  
2 Ngay sau khi ký Biên bản thoả thuận thuê đất hoặc thuê mua nhà xưởng. Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng 30% tổng số tiền thuê đất hoặc thuê mua nhà xưởng. - Bản thoả thuận thuê đất lập bằng tiếng Việt hay tiếng Anh.
- Cấp biên nhận thu tiền
3 - Trong vòng 15 ngày sau khi ký Biên bản thoả thuận thuê đất, Bên thuê phải nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Tỉnh Hải Dương hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương. Trong vòng 10 ngày dự án sẽ được xét duyệt và nếu đủ điều kiện đầu tư và kinh doanh theo luật định thì sẽ được phê chuẩn. - Nếu uỷ thác cho Công ty Nam Quang lập hồ sơ và làm dịch vụ xin đầu tư, dịch vụ phí tuỳ theo từng dự án (áp dụng cho dự án 100% vốn nước ngoài và liên doanh)
4 Nếu hồ sơ xin đầu tư:
1. Được chấp thuận: Thực hiện bước kế tiếp
2.  Không chấp thuận: Công ty Nam Quang hoàn trả các khoản tiền đã nộp, không tính lãi. Hai bên hết quyền lợi và nghĩa vụ với nhau.
1. Cấp phép đầu tư hoặc các Giấy phép liên quan khác
2.- Thông báo không chấp nhận hồ sơ xin đầu tư.
- Hoàn trả các khoản tiền đã nộp
5 Hai bên ký Hợp đồng thuê lại đất trong vòng 07 ngày kể từ khi được Cơ quan chức năng chấp thuận đầu tư. Bên thuê nộp tiếp 30% tổng số tiền thuê đất trong vòng 07 ngày sau khi ký hợp đồng thuê lại đất - Theo dõi việc thực hiện
- Cấp biên nhận thu tiền
6 Trong vòng 15 ngày tiếp theo, Công ty Nam Quang có trách nhiệm thực hiện tiếp các thủ tục bàn giao đất hoặc nhà xưởng cho nhà đầu tư. Trong vòng 10 ngày kể từ khi bàn giao đất, Bên thuê nộp tiếp 30% tổng số tiền thuê đất cho Công ty Nam Quang - Bàn giao đất
- Theo dõi việc thực hiện
- Cấp biên nhận thu tiền
7 - Bên thuê nộp đơn xin cấp Giấy phép xây dựng và các thủ tục khác
 
- Cấp giấy phép xây dựng trong vòng 10 ngày làm việc
8 10% tổng số tiền thuê lại đất còn lại, Bên thuê thanh toán cho Công ty Nam Quang khi Công ty Nam Quang bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên thuê lại đất.  
 
 
1.1.2.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty       
           Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang có các phòng ban sau: Ban Giám đốc, Ban Tổ chức – Hành chính và Kinh doanh, Ban Tài chính -  Kế toán, Ban Kế hoạch - Kỹ thuật, Ban thanh quyết toán, Ban quản lý dự án.
  Mỗi một bộ phận có chức năng nhiệm vụ riêng cụ thể như sau:
- Ban Giám đốc:
+ Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm. Giám đốc công ty là đại diện pháp nhân của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước nhà nước và trước pháp luật về  việc quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
+ Phó giám đốc phụ trách Tổ chức – Hành chính và Kinh doanh:  Là người giúp việc Giám đốc quản lý và điều hành lĩnh vực Tổ chức – Hành chính và kinh doanh của Công ty theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc. Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ mà Giám đốc phân công và uỷ quyền.
+ Phó giám đốc Kỹ thuật:  Là người giúp việc Giám đốc quản lý và điều hành lĩnh vực Kỹ thuật của Công ty theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc. Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ mà Giám đốc phân công và uỷ quyền.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT195 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang