Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu BH03 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Thực trạng quản lý thu - chi bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời quy định những căn cứ, điều kiện để công chức nhà nước được hưởng chế độ hưu trí; Sắc lệnh số 105/SL ngày 14/06/1946 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ấn định việc cấp hưu bổng cho công chức Nhà nước; Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/05/1950 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà trong đó có quy định cụ thể về chế độ thai sản, chăm sóc y tế, tai nạn lao động, trợ cấp hưu trí và tử tuất đối với công chức Nhà nước; Sắc lệnh số 29/SL ngày 13/03/1947 và Sắc lệnh 77/SL ngày 22/05/1950 quy định các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất đối với công nhân. Đối tượng BHXH lúc này chỉ bao gồm hai đối tượng là công nhân và viên chức Nhà nước, chính sách BHXH bao gồm các chế độ: thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
4027 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 17-06-2012 01:42:36 PM
Mã Tài liệu
BH03
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
2. Giai đoạn từ năm 1995 cho đến nay
2.1. Về chính sách BHXH
Trước sự đổi mới kinh tế - xã hội mạnh mẽ về nhiều mặt, một thưc tế khách quan được đặt ra là công tác BHXH cũng cầng cần có được sự đổi mới, điều chỉnh cho phù hợp với những yêu cầu của giai đoạn mới.
Do đó, trong thời gian từ năm 1995 trở lại đây, Nhà nước đã ban hành các văn bản về BHXH, bao gồm:
- Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ BHXH áp dụng đối với công nhân, viên chức Nhà nước và mọi người lao động theo loại hình BHXH bắt buộc để thực hiện thống nhất trong cả nước. Các chế độ BHXH được qui định trong Nghị định 12/CP bao gồm: chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; như vậy, so với chính sách BHXH cũ, Điều lệ BHXH mới này chỉ còn thực hiện năm chế độ thay vì sáu chế độ, việc bỏ chế độ trợ cấp mất sức lao động được cả người sử dụng lao động và người lao động đều đồng tình ủng hộ.
Theo quy định của Điều lệ BHXH mới thì những đối tượng sau đây phải tham gia BHXH bắt buộc là:
+ Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước.
+ Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên.
+ Người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu chế xuất, khu công nghiệp, trong các tổ chức, cơ quan nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết có quy định khác.
+ Người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể.
+ Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ thuộc lực lượng vũ trang.
+ Người giữ chức vụ dân cử, bầu cử làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể từ Trung ương đến cấp huyện.
+ Công chức, viên chức Nhà nước làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; người làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể từ Trung ương đến cấp huyện.
Các đối tượng đi học, thực tập, công tác điều dưỡng trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương hoặc tiền công thì cũng thuộc đối tượng thực hiện BHXH bắt buộc.
- Nghị định 19/CP ngày 16/02/1995 của Chính phủ về việc thành lập cơ quan BHXH Việt Nam. Từ ngày 1/10/1995, hệ thống BHXH Việt Nam bước vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc, sự ra đời và hình thành của BHXH Việt Nam là một bước ngoặt lớn, quan trọng trong quá trình phát triển của BHXH Việt Nam trong giai đoạn mới.
- Nghị định số 45/CP ngày 15/07/1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ BHXH đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội nhân dân và công an nhân dân. Các chế độ trong Điều lệ BHXH áp dụng cho lực lượng vũ trang này gồm có: chế độ trợ cấp ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.
- Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/07/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.
- Nghị định số 73/1998/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao. Quy định người lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập trong các các lĩnh vực kể trên được tham gia và hưởng mọi quyền lợi như người lao động trong các đơn vị công lập.
- Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài phải tham gia BHXH bắt buộc và được hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất.
- Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia BHXH; quy định thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với người lao động tham gia BHXH có từ đủ 3 năm trở lên tại cơ quan, đơn vị mà bị suy giảm sức khoẻ; sau khi điều trị do ốm đau, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp mà chưa phục hồi sức khoẻ hoặc lao động nữ yếu sức khoẻ sau khi nghỉ thai sản.
Trong giai đoạn này, sự thay đổi quan trọng nhất trong quản lý BHXH là việc quỹ BHXH được quản lý tập trung thống nhất với một ngành quản lý và thực hiện các chính sách về BHXH của Nhà nước. Việc tập trung quản lý tạo ra sự thống nhất trong các hoạt động BHXH, việc chỉ đạo, phối hợp, kết hợp các hoạt động BHXH được chính xác nhịp nhàng, tránh được sự phân tán trong hoạt động BHXH như ở giai đoạn trước năm 1995.
2.2. Về việc tổ chức thực hiện
Để triển khai việc thực hiện chính sách và chế độ BHXH, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP ngày 16/02/1995 về việc thành lập BHXH; ngày 26/09/1995, Chính phủ ban hành Quyết định 606/TTg ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BHXH Việt Nam, theo đó "BHXH Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức các tổ chức BHXH hiện nay ở Trung ương và địa phương do hệ thống Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang quản lý giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý quỹ BHXH và thực hiện các chế độ, chính sách BHXH theo pháp luật của Nhà nước".
BHXH Việt Nam được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan Nhà nước về các lĩnh vực có liên quan và sự giám sát của các tổ chức công đoàn; cũng theo đó, tổ chức bộ máy của BHX Việt Nam được tổ chức như sau:
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam là cơ quan quản lý cao nhất của BHXH Việt Nam.
- BHXH Việt Nam được tổ chức thành hệ thống từ Trung ương tới địa phương, gồm có:
+ Cấp Trung ương: BHXH Việt Nam
+ Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc BHXH Việt Nam.
+ Cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là BHXH quận, huyện trực thuộc BHXH tỉnh.
II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THU - CHI BHXH Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 1995
1. Thực trạng quản lý thu - chi BHXH
1.1. Thu BHXH
Theo Nghị định 218/CP ngày 27/12/1961 quy định Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) quản lý toàn bộ sự nghiệp BHXH của cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước. Theo quy định, Tổng công đoàn Việt Nam thực hiện thu 4,7% so với tổng quỹ tiền lương để hình thành quỹ BHXH. Chính vì vậy, Tổng Công đoàn Việt Nam ra Quyết định 364 ngày 2/4/1962 xây dựng nguyên tắc quản lý và phân cấp việc thu chi BHXH. Công tác quản lý thu BHXH được quy định cụ thể cho từng cấp theo nguyên tác cấp trên duyệt dự toán của cấp dưới theo hàng quý, hàng năm. Việc thu nộp BHXH từ các cấp công đoàn cơ sở lên các đơn vị công đoàn cấp trên được tính theo phương pháp thu chênh lệch giữa số phải nộp và số tạm ứng chi cho các chế độ BHXH. Do phương thức thu như vậy đã đáp ứng được một số yêu cầu về quản lý, phù hợp với thực tế tổ chức cán bộ và trình độ, năng lực quản lý của cán bộ.
Sau đó, Hội đồng Chính phủ ban hành tiếp Nghị định 31/CP ngày 20/03/1963 điều chỉnh lại trách nhiệm quản lý quỹ BHXH và các chế độ. Theo đó, Tổng Công đoàn Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chế độ BHXH ngắn hạn, bao gồm: chế độ ốm đau thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và quản lý sự nghiệp BHXH. Do đó, Tổng Công đoàn chỉ thu BHXH ở ba chế độ như trên. Cũng theo Nghị định 31/CP, Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) quản lý ba chế độ dài hạn: chế độ hưu trí, tử tuất và mất sức lao động.
Để thực hiện việc phân định rõ trách nhiệm thực hiện công tác BHXH giữa hai cơ quan trên, Hội đồng Chính phủ có Quyết định 62/CP ngày 10/07/1964 về việc trích phần quỹ BHXH giao cho Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) quản lý. Theo đó, Tổng Công đoàn Việt Nam chỉ thực hiện thu 3,7% so với tổng quỹ tiền lương của công nhân, viên chức. Kể từ ngày 01/01/1986, mức thu được nâng lên là 5% so với tổng quỹ tiền lương của cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước được quy định tại Quyết định 131/HĐBT ngày 30/10/1986 của Hội đồng Bộ trưởng, Tổng Công đoàn Việt Nam chỉ thực hiện thu theo tỷ lệ này đến khi giao trách nhiệm quản lý thu - chi cho hệ thống BHxH Việt Nam mới thành lập (1/7/1995) thực hiện.
Mức thu BHXH thời kỳ này có nhiều thay đổi như: ở Nghị định218/CP còn có hiệu lực thì mức thu là 1%, sau đó đượcnâng lên 10% khi thực hiện Quyết định 40/HĐBT ngày 16/03/1988 của Hội đồng Bộ trưởng, mức thu lại được nâng tiếp lên 15% ở thời kỳ thi hành Nghị định 43/CP ngày 22/06/1995. Công tác thu BHXH chủ yếu thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, tuy nhiên do một số nguyên nhân khác nhah (về bộ máy, cán bộ, cách thức chỉ đạo…) nên một mình ngành Lao động - Thương binh và Xã hội không thể hoàn thành được công tác thu BHXH, do dó mà ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phải ký kết hợp đồng thu BHXH thông qua các cơ quan Tài chính, Thuế, Kho bạc. Khi các cơ quan này hoàn thành xong trách nhiệm thu BHXH theo hợp đồng đã ký kết với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thì bản thân họ cũng được nhận một khoảng lệ phí thu từ 0,25 đến 0,5% tính trên tổng số tiền thực thu BHXH. Với phương thức thu như trên, cơ quan quản lý thu BHXH không nắm chắc được đối tượng, dẫn tới việc thu BHXH đạt hiệu quả thấp, nguyên tắc thu đúng, thu đủ không còn được tuân thủ nghiêm túc.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu BH03 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang