Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KC147 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam

Từ năm 1986 đến nay nước ta đang thực hiện chính sách đổi mới để hội nhập quốc tế. Để trở thành một nước phát triển như mong đợi không những chúng ta phải phát triển một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta còn phải phát triển kinh tế mạnh mẽ, điều đó chỉ có được khi phân phối thu nhập ở nước ta đồng đều. Việt Nam là một nước đang phát triển, thu nhập của người dân chưa cao, không những thế lại có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa miền núi và đồng bằng, xuất hiện những người giàu và những người nghèo, gây ra tình hình trong nước luôn có những bất đồng, phức tạp. Hơn nữa phân phối thu nhập lại là một khâu không kém phần quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội, nó là mục tiêu của quá trình sản xuất. Phân phối thu nhập có ảnh hưởng trở lại đối với sản xuất, có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của sản xuất. Phân phối đúng đắn thu nhập cá nhân của xã hội, các thành viên xã hội nước ta trong thời kì quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội là một vấn đề vô cùng hệ trọng, tạo ra động lực góp phần tích cực vào sản xuất tạo điều kiện cho sản xuất xã hội. Đồng thời góp phần tích cực làm ổn định tình hình kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Như vậy vấn đề cấp bách hiện nay đặt ra là phân phối thu nhập đồng đều, tuy nhiên hiện nay trong thực tế gặp phải không ít những khó khăn.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
4635 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 06-05-2012 06:05:36 PM
Mã Tài liệu
KC147
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
B - NỘI DUNG ĐỀ ÁN.
 
I - CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.
1.1 - Tính tất yếu khách quan của nhiều hình thức phân phối thu nhập cá nhân trong thời kì quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam.
1.1.1 - Khái niệm quan hệ phân phối và các khái niệm có liên quan.
Quan hệ phân phối, các hình thức thu nhập là hình thức thực hiện về mặt kinh tế của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.
Phân phối thu nhập có ảnh hưởng lớn đến sản xuất. C.Mac đã từng nói tới vai trò phân phối trực tiếp các yếu tố cho quá trình sản xuất. Sự phân phối các nguồn lực thông suất sẽ đảm bảo quá trình tái sản xuất được tiến hành liên tục. Phân phối thu nhập  quyết định sự tác động của chủ thể yếu tố sản xuất thông qua phân phối thu nhập các chủ thể yếu tố sản xuất có được để mua hàng tiêu ding và dịch vụ trên thị trường. Công cụ thực hiện phân phối thu nhập trong nền kinh tế thi trường là cung và cầu và giá cả trên thị trường. Phân phối thu nhập đảm bảo thực hiện sử dụng các quyền sở hữu về kinh tế các chủ thể yếu tố sản xuất góp phần vào việc tăng cường sở hữu.
Khác với các nền kinh tế trước đó là kiểu tập trung, quan liêu bao cấp, nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam có những đặc trưng, và bản chất riêng.
Về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thi trường ở nước ta đó là giải phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dung cơ sở vật chất kĩ thuật của Chủ Nghĩa Xã Hội, nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội.
Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Nền kinh tế có các thành phần là kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó kinh tế nhà nước gĩư  vai trò chủ đạo.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối thu nhập theo lao động là chủ yếu. Mỗi chế độ xã hội có chế độ phân phối tương ứng với nó. Chế độ phân phối do quan hệ sản xuất thống trị, trước hết là quan hệ sở hữu quyết định.
Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự định hướng của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Sự quản lý đó nhằm mục đích sửa chữa một mức độ nào đó  ” những thất bại của thị trường”. Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa theo nguyên tắc kêt hợp kế hoạch với thị trường.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã khẳng định “ thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động là chủ yếu, đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội”. Trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam có  những hình thức phân phối thu nhập sau:
Trong  thành phần kinh tế hợp tác: hợp tác xã là hình thức liên kết tự nguyện của những người lao động nhằm kết hợp sức mạnh của từng thanh viên với sức mạnh của tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề của sản xuất kinh doanh và đời sống. Phân phối thu nhập trong hợp tác xã được thực hiện trên cơ sở kết quả lao động, đồng thời theo cổ phần của mỗi thành viên đã đóng góp vào hợp tác xã.
Trong thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ. ở đây, thu nhập cá nhân là phần còn lại của tổng giá trị sản phẩm đã thực hiện sau khi đã khấu trừ giá trị cần thiết để tái sản xuất giản đơn và sau khi đã làm nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo luật pháp. Đặc điểm của hình thức phân phối thu nhập này là phụ thuộc vào sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư và tài năng sản xuất kinh doanh của chính những người lao động.
Trong thành phần kinh tế tư bản nhà nước. Kinh tế tư bản nhà nước bao gồm các hình thức hợp tác liên doanh giữa kinh tế nhà nước với tư nhân trong nước và ngoài nước. Và việc phân phối thu nhập ở đây dựa trên cơ sở vốn cổ phần dưới hình thức lợi tức cổ phần. Đó là phần còn lại của bộ phận giá trị mới (v+m) sau khi đã khấu trừ khoản trả công cho công nhân và những người quản lý, khoản thuế nộp cho nhà nước.
Trong thành phần kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa. Việc phân phối được tiến hành theo số lượng tư bản và giá  cả sức lao động. Kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa dựa trên cơ sở chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và thuê mướn công nhân, sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu và chi phối của các nhà tư bản.
Ngoài ra còn phân phối thông qua phúc lợi tập thể, xã hội. Loại phân phối này nhằm nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của nhân dân, dặc biệt là của tầng lớp nhân dân lao động, huy động tính tích cực lao động của mọi thành viên trong xã hội, nâng cao mức sống của toàn dân, đặc biệt là của những người có thu nhập thấp, và nó còn giáo dục ý thức cộng đồng.
1.1.2 - Sự cần thiết khách quan tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập.
Xuất phát từ yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan và từ đặc điểm kinh tế – xã hội nước ta, trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập cá nhân. Đó là một tất yếu khách quan, vì:
1.1.2.1- Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, có nhiều chế độ sở hữu khác nhau.
Sự phân phối luôn luôn là kết quả tất nhiên của những quan hệ sản xuất và trao đổi trong một xã hội nhất định. Vì vậy, mỗi phương thức sản xuất có quy luật phân phối thu nhập cá nhân thích ứng với nó. Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định mối quan hệ giữa các tập đoàn xã hội trong sản xuất cũng như trong phân phối.
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiêu thành phần. Mỗi thành phần kinh tế là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên cơ sở một hình thức sở hữu nhất định. Tương ứng với mỗi thành phần kinh tế, mỗi hình thức sở hữu là một hình thức phân phối thu nhập cá nhân nhất định. Mặc dù các thành phần kinh tế nước ta không tồn tại biệt lập mà đan xen vào nhau và hợp thành một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất, song chừng nào còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau thì sự phân phối thu nhập cá nhân chưa thể được thực hiện theo một hình thức thống nhất mà phải được thực hiện theo nhiều hình thức. Chỉ có như vậy mới giải phóng được mọi năng lực sản xuất, khai thác triệt để mọi tiềm năng kinh tế của đất nước nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất – tiền đề tất yếu của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
1.1.2.2- Trong nền kinh tế nước ta còn tồn tại nhiều phương thức kinh doanh khác nhau.
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Mỗi thành phần kinh tế có phương thức sản xuất kinh doanh riêng. Ngay trong thành phần kinh tế thuộc chế độ công hữu cũng có những phương thức kinh doanh khác nhau, do đó, phương thức hình thành thu nhập ở đây cũng khác nhau.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KC147 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang