Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Thế nào là Khoa học kỹ thuật. Phân biệt khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ

Thế nào là Khoa học kỹ thuật. Phân biệt khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ

Nhân loại đã tiến vào thiên niên kỷ thứ ba. Nhìn chung, kinh tế thế giới trong nửa thế kỷ qua tuy có những thăng trầm nhưng đều tăng đáng kể. Số lượng của cải mà loài người sản xuất ra nhiều chưa từng có trên cơ sở lực lượng sản xuất to lớn. Có được những kết quả đó chính là nhờ sự phát triển đột biến của khoa học và công nghệ trong suốt nửa thế kỷ qua. Chính vì vai trò to lớn của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia, cho nên trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng coi khoa học và công nghệ cùng với giáoc dục đào tạo là quốc sách hàng đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, vì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, con người phát triển toàn diện phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản là nước công nghiệp phát triển. Để có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu của tất cả các cấp, các ngành, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tuy nhiên, một vấn đề có tính chất quan trọng về mặt phương pháp luận là phải hiểu khoa học là gì ? Công nghệ là gì ? Thế nào là cách mạng khoa học kỹ thuật ? Thế nào là cách mạng khoa học công nghệ? Sự giống và khác nhau của hai cuộc cách mạng này¦ Từ đó tạo cái đích để hướng tới. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phân tích, tìm hiểu các khái niệm trên và đây cũng chính là nội dung của bài viết này.

Văn hóa và một số khái niệm về văn hóa

Văn hóa và một số khái niệm về văn hóa

Những năm gần đây, nhận thức về vai trò quyết định của văn hóa ở nước ta được nâng lên đúng với giá trị đích thực của nó. Ngay từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành Trung ương khóa VII đã khẳng định: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của một dân tộc, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với người, với xã hội và với thiên nhiên. Nó vừa là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa là một trong những mục tiêu của chúng ta. Các chính sách về văn hóa của Đảng ta thể hiện quan điểm: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy Đảng và nhà nước ta đang chủ trương xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Để làm được điều đó thì việc giữ gìn, phát huy và chấn hưng văn hóa dân tộc được đặt ra một cách cấp bách, đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành, nhiều giới.

Kinh tế thị trường là gì?

Kinh tế thị trường là gì?

Qua quá trình lịch sử, mỗi xã hội đều đối diện với một vấn đề kinh tế cơ bản là quyết định sản xuất sản phẩm nào và cho ai với những nguồn tài nguyên giới hạn. Trong thế kỷ 20, hai hệ thống kinh tế, một cách tổng quát có thể nói là cạnh tranh nhau, đã đưa ra hai câu trả lời khác nhau: những nền kinh tế chỉ huy điều khiển bởi chính quyền trung ương và những nền kinh tế thị trường dựa trên những công ty tư nhân. Cuối thế kỷ 20 thì người dân trên toàn thế giới đã thấy rõ ràng nền kinh tế trung ương chỉ huy đã không làm phát triển được nền kinh tế, không đạt đến mức thịnh vượng hay ngay cả không cung cấp được sự an sinh kinh tế cho người dân

Phép biện chứng duy vật

Phép biện chứng duy vật

Phép biện chứng là một công cụ rất hữu hiệu cho tư duy của chúng ta. Nó được rèn luyện thông qua các môn mà sinh viên gọi là môn tụng kinh, môn học ác mộng, môn học đứa nào cũng ghét, môn học mà học xong mình chẳng biết gì về nó là các môn: Triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Phép biện chứng xuyên suốt tất cả các môn học này, nó là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ học thuyết của Mác và vận dụng của Lê nin vào điều kiện của một nước Nga tư bản và sự vận dụng sáng tạo của Hồ Chí Minh.

Triết học trong khung cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Triết học trong khung cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Suy ngẫm về vai trò của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu là một chủ đề vô cùng cấp bắch và cần thiết đối với những người nghiên cứu triết học ngày nay.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang