Thưc trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp đề ra nhằm vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế Viêt Nam
Đăng ngày 05-05-2012 Lúc 03:08'- 19643 Lượt xem
Giá: 5 000 VND / 1 Tài liệu
 QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀVAI TRÒ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ MÀ ĐỈNH CAO LÀ KINH TẾ THI TRƯỜNG
1.1. Quy luật giá trị
1.1.1Nội dung cua quy luật giá trị
Tất cả các hoạt động kinh tế của con người đều chịu sự tác động của quy luật kinh tế nào đó.Quy luật giá trị là một trong những quy luật kinh tế có tác động mạnh đến các hoạt động kinh tế của con người.Quy luật giá trị là quy luật của nền sản xuất hàng hoá,biểu hiện nhu cầu khách quan của việc đinh hướng nền sản xuất và trao dổi theo các quan hệ tỷ lệ phản ánh hao phí lao động xã hội cần thiết.Giá trị là hình thức biểu hiện các hao phí đó trên cơ sở quy tất cả cá loại lao động cụ thể thành lao động trừu tượng và quy lao động phức tạp thành lao động giản đơn .Giá trị  là phương thức đIều tiết các mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá trong quá trình trao đổi hoạt động.
Quy luật giá trị hoạt động trong các hình thái xã hội khác nhau và trong hệ thống các quan hệ kinh tế của mổi hình thái.Quy luât đó không thuộc về quy luật biểu hiện bản chất xã hội cơ bản của một hình tháI xã hội nào ,các biểu hiện cụ thể của nó phụ thuộc vào quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất nhất định.
Quy luât giá trị là quy luật của sản xuất và trao đổi hàng hoá.Sản xuất và trao đổi hàng hoá phảI dựa trên cơ sở lượng giá trị hàng hoá hay thời gian lao động xã hội cần thiết.
Quy luật giá trị quy định viêc sản xuất và trao đổi hàng hoá phảI tiến hành trên cơ sở hao phí lao động xã hội tất yếu.Có nghĩa là giá trị hàng hoá do lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hoá tạo nên và lượng giá trị của hàng hoá cá biệt phảI phù hợp với lượng lao động xã hội tất yếu để làm ra loạI hàng hoá đó.Trao đổi phảI tiến hành trên nguyên tắc ngang giá.Đó là yêu cầu của quy luât giá trị.