Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây
Đăng ngày 09-04-2013 Lúc 08:05'- 2520 Lượt xem
Giá: 5 000 VND / 1 Tài liệu
Chương I

LÝ LUẬN CHUNG

 
I/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĂN UỐNG KHÁCH SẠN HÀ TÂY.
- Thời gian trước năm 1980: Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây là một đơn vị quốc doanh (công ty cấp 2) trực thuộc Sở thương nghiệp với nhiệm vụ chức năng chủ yếu tổng hợp nắm bắt nhu cầu thị trường về ăn uống để chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh ăn uống thuộc khu vực kinh tế quốc doanh, thực hiện tốt kế hoạch của Sở giao.
- Năm 1980: Thực hiện chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các Công ty cấp 3 trực thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện, Thị xã quản lý, các cửa hàng ăn uống Huyện, Thị xã được bàn giao cho Công ty cấp 3 - Do vậy mạng lưới kinh doanh của Công ty có phần thu hẹp lại. Nhưng là một Công ty cấp 2 của Tỉnh vẫn thực hiện nhiệm vụ chủ yếu: Trực tiếp chỉ đạo quản lý sản xuất - kinh doanh toàn bộ các cửa hàng ăn uống trên địa bàn thị xã Hà Đông, đồng thời có trách nhiệm giúp đỡ hỗ trợ các đơn vị ăn uống Huyện về hàng hoá - kỹ thuật chuyên ngành theo đúng chức năng của Công ty cấp 2.
- Năm 1988, Công ty được tiếp nhận thêm một bộ phận của Công ty thương nghiệp thị xã Hà Đông. Nhiệm vụ chức năng chủ yếu của Công ty trong thời gian này là chỉ đạo hoạt động kinh doanh ăn uống và dịch vụ thương nghiệp trên địa bàn thị xã Hà Đông.
- Năm 1989, Công ty được Sở Thương nghiệp cho tách xí nghiệp dịch vụ thành đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Sở. Công ty ăn uống dịch vụ dược đổi tên là: Công ty ăn uống khách sạn Hà Sơn Bình.
- Ngày 28/4/1993 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây có quyết định số 200/QĐ-UB thành lập lại doanh nghiệp nhà nước của Công ty ăn uống khách sạn Hà Tây với vốn kinh doanh là 427 triệu đồng.
- Ngày 6/20/1994 Uỷ ban nhân dân tỉnh có quyết định số 432/QĐ-UB sát nhập xí nghiệp liên hiệp Thanh niên vào Công ty ăn uống khách sạn Hà Tây.
- Ngày 26/10/1999, thực hiện nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và quyết định số 1136/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Công ty ăn uống khách sạn Hà Tây được chuyển thành Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây.