Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu QT127 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Những giải pháp chủ yếu huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty cổ phần dệt 10/10

Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự can thiệp của Nhà nước là con đường phát triển kinh tế đúng đắn. Theo đó nền kinh tế ngày một phát triển, cùng với nó là sự phát triển tất yếu của các thành phần kinh tế mà cụ thể hơn là của từng doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, lợi nhuận đã trở thành mục tiêu hàng đầu và mang tính sống còn của mỗi doanh nghiệp


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
3448 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 11-01-2013 06:40:50 AM
Mã Tài liệu
QT127
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
Chương 1: Tầm quan trọng của việc đổi mới máy móc thiết bị đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
  1. Tài sản cố định và vốn cố định
Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự can thiệp của Nhà nước là con đường phát triển kinh tế đúng đắn. Theo đó nền kinh tế ngày một phát triển, cùng với nó là sự phát triển tất yếu của các thành phần kinh tế mà cụ thể hơn là của từng doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, lợi nhuận đã trở thành mục tiêu hàng đầu và mang tính sống còn của mỗi doanh nghiệp
Đối với mỗi doanh nghiệp, để tiến hành sản xuất, tạo ra sản phẩm cần có ba yếu tố là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Các tư liệu lao động (máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải…) là những phương tiện vật chất mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động, biến đổi nó theo mục đích của mình. Bộ phận quan trong nhất trong các tư liệu lao động được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh đó là tài sản cố định .
1.1.1.Tài sản cố định 
1.1.1.1 Khái niệm
Tài sản cố định  là những tư liệu lao động chủ yếu, tham gia một cách trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp, quyết định trình độ sản xuất của doanh nghiệp
1.1.1.2 Tiêu chuẩn xác định tài sản cố định 
Để được coi là tài sản cố định  thì các tư liệu lao động phải thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn sau:
+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
+ Có thời gian sử dụng ước tính trên một năm
+ Có giá trị lớn, đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định. Theo quyết định 206/2003/ QĐ- BTC ban hành ngày 12/12/2003 thì tài sản cố định  phải có giá trị từ 1.000.000 đồng trở lên
Đặc điểm chung của tài sản cố định  là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm. Trong quá trình đó, hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của tài sản cố định  là không thay đổi song giá trị của nó lại được chuyển dịch dần dần từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra. Bộ phận giá trị chuyển dịch này cấu thành một yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và được bù đắp mỗi khi sản phẩm được tiêu thụ.
1.1.1.3 Phân loại tài sản cố định 
Trong doanh nghiệp, tài sản cố định  có nhiều loại khác nhau. Để thuận tiện cho công tác quản lý, sử dụng tài sản cố định, doanh nghiệp cần tiến hành phân  loại tài sản cố định  một cách khoa học. Thông thường có các cách phân loại tài sản cố định  như sau:
* Phân loại tài sản cố định  theo hình thái biểu hiện: theo phương pháp này tài sản cố định  của doanh nghiệp được chia thành 2 loại:
- Tài sản cố định  hữu hình: là những tư liệu lao động có hình thái vật chất như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị…
- Tài sản cố định  vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tưnhư chi phí về quyền phát hành bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…
* Phân loại tài sản cố định  theo mục đích sử dụng: Theo phương pháp này, tài sản cố định  được chia thành 3 loại:
- Tài sản cố định  dùng cho mục đích kinh doanh: là những tài sản cố định  dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phụ của doanh nghiệp
- Tài sản cố định  dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng của doanh nghiệp
- Tài sản cố định  bảo quản hộ, giữ hộ, cất hộ Nhà nước: là những tài sản cố định  doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ Nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có quan hệ với doanh nghiệp.
* Phân loại tài sản cố định  theo tình hình sử dụng: Theo phương pháp này tài sản cố định  của doanh nghiệp được phân thành các loại sau
- Tài sản cố định  đang sử dụng: đó là các tài sản cố định  doanh nghiệp đang sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phúc lợi, sự nghiệp
- Tài sản cố định  chưa cần dùng: đó là các tài sản cố định  cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng hiện tại doanh nghiệp đang cất trữ, chưa sử dụng đến
- Tài sản cố định  không cần dùng, chờ thanh lý: đó là những tài sản cố định  không cần thiết hoặc không phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp, cần phải thanh lý, nhượng bán để thu hồi lại vốn đầu tư.
* Phân loại tài sản cố định  theo công dụng kinh tế: Theo phương pháp này tài sản cố định  của doanh nghiệp được chia thành các nhóm sau:
+Tài sản cố định  hữu hình:
Nhóm 1- Nhà cửa, vật kiến trúc: là những tài sản cố định  của doanh nghiệp được hình thành sau quá trình thi công xây dựng như: nhà xưởng, trụ sở làm việc, nhà kho…
Nhóm 2- Máy móc thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc thiết bị dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: máy móc thiết bị động lực, máy móc công tác, thiết bị chuyên dùng…
Nhóm 3- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải như phương tiện đường sắt, đường bộ… và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống điện, hệ thống thông tin…
Nhóm 4- Các thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như dụng cụ đo lường, máy hút ẩm…
Nhóm 5- Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm 
Nhóm 6- Các loại tài sản cố định  khác
+ Tài sản cố định  vô hình gồm: quyền sử dụng đất có thời hạn, phần mềm máy tính, bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại…
Trên đây là 4 phương pháp phân loại tài sản cố định  chủ yếu trong doanh nghiệp, ngoài ra tuỳ theo đặc điểm tổ chức quản lý mà ở mỗi doanh nghiệp còn có thể tiến hành phân loại tài sản cố định  theo nguồn hình thành, theo bộ phận sử dụng…
Việc phân loại tài sản cố định  như trên giúp cho doanh nghiệp thấy được cơ cấu đầu tư vào tài sản cố định, tình hình sử dụng, mức độ huy động tài sản vào hoạt động kinh doanh đã hợp lý chưa. Qua đó doanh nghiệp có thể lựa chọn các quyết định đầu tư, điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư cho phù hợp đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng tài sản cố định  và khấu hao tài sản cố định  cho hợp lý
1.1.2 Vốn cố định                                             
Vốn  cố định là số vốn đầu tư ứng trước để hình thành nên tài sản cố định  của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà quy mô vốn  cố định quyết định đến tính đồng bộ và trình độ kỹ thuật của tài sản cố định, song chính đặc điểm kinh tế của tài sản cố định  lại chi phối quyết định tới đặc điểm tuần hoàn và chu chuyển của vốn  cố định. Từ mối quan hệ này có thể thấy đặc điểm và những nét đặc thù về sự vận động của vốn  cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh đó là:
+Vốn  cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất  và chỉ hoàn thành một vòng tuần hoàn vốn sau nhiều chu kỳ kinh doanh khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng. Có đặc điểm này là do tài sản cố định  được sử dụng lâu dài và phát huy tác dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất.
+ Trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh vốn  cố định được luân chuyển dần từng phần và được thu hồi dần từng phần. Khi tham gia vào quá trình sản xuất tài sản cố định  không bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu nhưng tính năng, công dụng của nó bị giảm dần, kéo theo đó là giá trị của tài sản cũng giảm đi. Có thể thấy vốn  cố định được tách thành 2 bộ phận:
*Bộ phận thứ nhất: Tương ứng với phần giá trị hao mòn của tài sản cố định  được luân chuyển và cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm  dưới hình thức chi phí khấu hao và được tích luỹ lại tại quỹ khấu hao. Sau khi sản phẩm  được tiêu thụ, quỹ khấu hao sẽ được sử dụng để tái đầu tư tài sản cố định  nhằm duy trì năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
*Bộ phận còn lại của vốn  cố định chính là giá trị còn lại của tài sản cố định. Sau mỗi chu kỳ sản xuất, phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm  dần tăng lên song phần vốn đầu tư ban đầu vào tài sản cố định  lại dần giảm xuống tương ứng với mức giảm giá trị sử dụng của tài sản cố định. Kết thúc quá trình vận động đó cũng đồng thời tài sản cố định  hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm  đã sản xuất và lúc này vốn  cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.
  Trong các doanh nghiệp, vốn  cố định giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi nó là một bộ phận của vốn đầu tư nói riêng và vốn sản xuất kinh doanh nói chung. Việc xác định quy mô vốn  cố định, mức trang bị tài sản cố định  hợp lý là cần thiết song điều quan trọng nhất là phải có biện pháp quản lý sử dụng tốt vốn  cố định, tránh thất thoát vốn, đảm bảo năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động của tài sản cố định 
  Trong công tác quản lý vốn  cố định, một yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải bảo toàn vốn  cố định. Bảo toàn vốn  cố định phải xem xét trên cả 2 mặt hiện vật và giá trị
+ Bảo toàn vốn  cố định về mặt hiện vật không phải chỉ là giữ nguyên hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của tài sản cố định  mà quan trọng hơn là duy trì thường xuyên năng lực sản xuất ban đầu của nó
+ Bảo toàn vốn  cố định về mặt giá trị là phải duy trì sức mua của vốn  cố định ở thời điểm hiện tại so với thời điểm bỏ vốn đầu tư ban đầu bất kể sự biến động của giá cả, sự thay đổi của tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật…
  Tóm lại, vốn  cố định là một bộ phận quan trọng, quyết định đến quy mô, trình độ trang bị kỹ thuật của tài sản cố định  trong doanh nghiệp. Việc bảo toàn vốn  cố định, thường xuyên đổi mới tài sản cố định  cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường là vấn đề doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm nếu không muốn mình bị tụt hậu và thất bại trong kinh doanh.
  1. Hao mòn tài sản cố định 
   Trong quá trình sử dụng, do chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau, tài sản cố định  của doanh nghiệp bị hao mòn dưới 2 hình thức: hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình
    Hao mòn hữu hình tài sản cố định là sự hao mòn về vật chất và giá trị của tài sản cố định  trong quá trình sử dụng. Về mặt vật chất đó là sự hao mòn có thể nhận thấy được từ sự thay đổi trạng thái vật lý ban đầu ở các bộ phận, chi tiết tài sản cố định  dưới sự tác động của ma sát, trọng tải, nhiệt độ… sự giảm sút về chất lượng, tính năng kỹ thuật ban đầu,… và cuối cùng tài sản cố định  không còn sử dụng được nữa. Về mặt giá trị đó là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định  cùng với quá trình chuyển dịch dần từng phần giá trị hao mòn vào giá trị sản phẩm  sản xuất ra. Đối với các tài sản cố định  vô hình, hao mòn hữu hình chỉ thể hiện ở sự hao mòn về giá trị
   Hao mòn vô hình tài sản cố định là sự giảm thuần tuý về mặt giá trị của tài sản cố định  do sự tiến bộ của khoa học công nghệ hoặc do sự chấm dứt chu kỳ sống của sản phẩm  làm cho những tài sản cố định  tạo ra những sản phẩm  đó bị mất giá. Hao mòn vô hình xảy ra đối với cả tài sản cố định  hữu hình và tài sản cố định  vô hình
   Như vậy, trong quá trình sử dụng, tài sản cố định bị hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Bộ phận giá trị hao mòn đó được chuyển dịch dần vào giá thành sản phẩm  gọi là khấu hao tài sản cố định. Giá thành sản phẩm  được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ gọi là tiền khấu hao. Sau khi sản phẩm  sản xuất ra được tiêu thụ số tiền khấu hao sẽ được tích luỹ lại hình thành quỹ khấu hao tài sản cố định. Việc trích lập quỹ khấu hao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp bởi nó là một trong những nguồn vốn cơ bản để tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ là một bộ phận tài sản cố định  quan trọng và là nhân tố trước tiên, chủ yếu quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy vấn đề đổi mới máy móc thiết bị công nghệ là một vấn đề hết sức cần thiết và rất đáng quan tâm.
  1. Sự cần thiết phải đổi mới máy móc thiết bị công nghệ và các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tại doanh nghiệp.
    1. Sự cần thiết phải đổi mới máy móc thiết bị công nghệ
1.2.1.1 Thực trạng máy móc thiết bị hiện nay
      Bước sang nền kinh tế thị trường, buộc các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình. Sự chuyển đổi cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới và khu vực đang diễn ra mạnh mẽ, cơ chế cấp phát, giao nộp không còn tồn tại buộc mỗi doanh nghiệp phải chủ động, nhanh nhạy nhận biết tình hình, nắm bắt thời cơ và tự đứng vững bằng chính “đôi chân” của mình. Sự mở cửa, giao lưu, hội nhập kinh tế đã mở ra cho các doanh nghiệp những cơ hội song cũng đặt ra không ít những thách thức mà một trong số đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Để tồn tại thì bản thân mỗi doanh nghiệp phải hoà mình vào thời cuộc và tự trang bị cho mình những “vũ khí” cạnh tranh sắc bén. Khoa học công nghệ và trình độ trang bị kỹ thuật là một trong những yếu tố tiên quyết, quan trọng. Tuy nhiên, đối với hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay tình trạng máy móc thiết bị công nghệ thể hiện rõ sự quá cũ kỹ, lạc hậu:
+  Trang thiết bị hầu hết đã cũ nát, chắp vá không thể sản xuất được những sản phẩm  yêu cầu độ chính xác cao, không thể đáp ứng được thị hiếu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước. Có đến 70% thiết bị máy móc thuộc thế hệ những năm 60- 70, trong đó có hơn 60% đã hết khấu hao, gần 50% máy móc cũ được tân trang lại để dùng, việc thay thế chỉ đơn lẻ từng bộ phận, chắp vá thiếu đồng bộ. Tình trạng máy móc có tuổi thọ trung bình trên 20 năm chiếm khoảng 38% và dưới 5 năm chỉ chiếm có 27%.
+   Trước đây chúng ta đa số là nhập máy móc thiết bị từ nhiều nguồn khác nhau: 25% từ Liên Xô, 21% từ các nước Đông Âu, 20% từ các nước ASEAN,…nên tính đồng bộ kém, khi sử dụng năng lực sản xuất chỉ đạt hơn 50% công suất.
+   Do đầu tư thiếu đồng bộ nên doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về phụ tùng thay thế, suất tiêu hao vật liệu, nhiên liệu trên một đơn vị sản phẩm  còn quá lớn, nhiều tiêu chuẩn định mức đã lỗi thời không còn phù hợp nhưng chưa sửa đổi. Máy móc thiết bị cũ làm cho số giờ máy chết cao…Những điều này chính là nguyên nhân làm cho giá thành sản phẩm  cao, chất lượng thấp và không đủ sức cạnh tranh cả trong thị trường nội địa.
    Xuất phát từ thực trạng máy móc thiết bị trên đòi hỏi tất yếu các doanh nghiệp phải đổi mới máy móc thiết bị mới có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường, chiến thắng trong cạnh tranh.
1.2.1.2 Lợi thế của việc đổi mới máy móc thiết bị
     Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu và đó cũng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Để đạt được lợi nhuận tối đa thì trước hết doanh nghiệp phải tự tìm được chỗ đứng cho mình bằng chính con đường là chiến thắng trong cạnh tranh. Với điều kiện hiện nay khi mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão thì chiến thắng nằm trong tay người nắm vững khoa học kỹ thuật công nghệ và biết vận dụng nó có hiệu quả cho mục đích của mình. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay, đâu đâu cũng kêu gọi đổi mới. Đây chính là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mà cụ thể là việc đưa máy móc thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất.
      Có thể thấy rằng đổi mới máy móc thiết bị cũng đồng nghĩa với việc tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Với một dàn máy móc thiết bị hiện đại đồng bộ, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm, ít tiêu hao nhiên liệu hơn và lượng phế phẩm cũng ít đi. Các khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị giảm đồng thời cũng giảm bớt lao động thủ công làm cho chi phí nhân công giảm. Từ đó góp phần làm cho chi phí sản xuất giảm xuống, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả năng hạ giá bán, mở rộng được thị phần ra nhiều tầng lớp dân cư khác nhau.
     Bên cạnh việc tiết kiệm được chi phí, với máy móc thiết bị hiện đại sẽ làm cho năng suất tăng lên cùng với đó là chất lượng sản phẩm  sản xuất ra cũng tăng lên, có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường cả về chất lượng sản phẩm  cũng như mẫu mã, chủng loại. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm  kết hợp với hạ giá bán sẽ làm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang có những thay đổi  theo chiều hướng hội nhập, nhất là khi chúng ta đang thực thi tiến trình hội nhập AFTA và phấn đấu đến cuối năm 2005 chúng ta sẽ gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO. Tóm lại muốn đạt được mục tiêu lợi nhuận, nâng cao vịi thế của mình, mỗi doanh nghiệp cần phải tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm , tăng khả năng cạnh tranh. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự cần thiết phải đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ đối với mỗi doanh nghiệp.
1.2.2. Các yêu cầu cơ bản khi tiến hành đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tại các doanh nghiệp hiện nay.
Đổi mới thiết bị công nghệ là điều rất cần thiết với mỗi doanh nghiệp, song làm thế nào để việc đổi mới thật sự có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của doanh nghiệp lại hoàn toàn không đơn giản, nó phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Đổi mới phải bắt kịp tiến bộ khoa học công nghệ: Mục đích của việc đổi mới thiết bị công nghệ trong doanh nghiệp là thay thế, khắc phục những tồn tại, hạn chế của công nghệ cũ bằng những công nghệ mới tiên tiến hơn, ưu việt hơn, có khả năng tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Chính vì thế, khi thực hiện hoạt động đầu tư đổi mới doanh nghiệp cần tiến hành điều tra, nghiên cứu kỹ tính năng kỹ thuật cũng như mức độ tối tân của công nghệ sắp đầu tư. Việc điều tra, nghiên cứu này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được việc đầu tư vào những công nghệ lạc hậu, làm giảm sút hiệu quả của hoạt động đầu tư.
+ Đổi mới phải đồng bộ, có trọng điểm: Tính đồng bộ trong đổi mới là rất quan trọng bởi một số sản phẩm tạo ra nếu muốn được thị trường chấp nhận thì cần phải đáp ứng được nhiều mặt như: chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã…nếu chỉ đổi mới một cách “khập khiễng”, không được tiến hành một cách đồng bộ, chẳng hạn chỉ thay đổi chất lượng sản phẩm mà không thay đổi kiểu dáng, mẫu mã thì người tiêu dùng sẽ khó nhận ra những ưu điểm mới của sản phẩm. Từ đó sẽ làm giảm hiệu quả của công tác đổi mới máy móc thiết bị. Tuy nhiên, để đổi mới đồng bộ đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn lớn, đây là một trở ngại lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Do đó, nếu thiếu vốn để đầu tư, thì doanh nghiệp nên thực hiện giải pháp tình thế là đổi mới có trọng điểm. Tính trọng điểm của hoạt động đầu tư thể hiện ở chỗ: Doanh nghiệp chỉ đổi mới với những công nghệ chủ chốt mang tính sống còn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tránh việc đầu tư dàn trải, lan tràn trong khi doanh nghiệp đang thiếu vốn.
+ Đổi mới phải đón trước được yêu cầu và thi hiếu của thị trường: Những đòi hỏi của thị trường về một loại sản phẩm nào đó có thể thay đổi rất nhanh. Nếu doanh nghiệp không điều tra, nghiên cứu kỹ trước khi thực hiên hoạt động đầu tư đổi mới chắc chắn sẽ làm giảm hiệu quả của hoạt động đầu tư thậm chí công tác đổi mới sẽ hoàn toàn vô nghĩa.
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư đổi mới.
Việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị là đòi hỏi khách quan nhưng nếu xét trên giác độ quản lý tài chính thì hoạt động đầu tư này chính là các quyết định đầu tư dài hạn, đầu tư không chỉ cho hiện tại mà phải đón đầu được những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tương lai và cần có một nguồn vốn lớn. Vì vậy, để đi đến một quyết định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng hàng loạt các vấn đề chi phối trực tiếp đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp.
Một là: Tính hiệu quả của dự án đầu tư: Hoạt động đầu tư dài hạn luôn chứa đựng trong nó rất nhiều rủi ro. Trước khi quyết định nên hay không nên thực hiện một dư án đầu tư dài hạn thì mỗi doanh nghiệp phải xác định được độ chắc chắn của dự án đầu tư, phải dự toán được sự biến động trong tương lai về chi phí đầu tư bỏ ra, thu nhập nhận được từ dự án đầu tư, lãi tiền vay và thuế, khả năng tiêu thụ sản phẩm…để thấy được tính khả thi của dự án. Vì vậy, phân tích tính khả thi của dự án đầu tư là công việc phải được tiến hành rất kỹ lưỡng, tỷ mỉ, khoa học trước khi thực hiện dự án đầu tư.
Hai là: Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ: Khoa học và công nghệ luôn luôn thay đổi, nó có thể là thời cơ đối với những doanh nghiệp biết đón trước và nắm lấy nó nhưng nó cũng có thể là nguy cơ đe dọa đối với các doanh nghiệp nếu sự tính toán, dự báo của doanh nghiệp thiếu chính xác. Các doanh nghiểp trước khi thực hiện dự án đầu tư cần phải tính đến những tiến bộ trong tương lai của khoa học công nghệ đối với những thiết bị mình sẽ đầu tư, từ đó có thể xác định chính xác trọng tâm cũng như cách thức đầu tư đổi mới trang thiết bị. Trong đầu tư đôi khi đòi hỏi doanh nghiệp phải dám chấp nhận sự mạo hiểm để có thể tung ra thị trường những sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao bằng cách tiếp cận kịp thời với sự tiến bộ của khoa học công nghệ để đổi mới trang thiết bị. Tuy nhiên sự mạo hiểm này phải được cân nhắc kỹ lưỡng và có nhiều khả năng thành công.
Ba là: Thị trường và sự cạnh tranh: Một dự án đầu tư chỉ có thể được chấp nhận khi nó có khả năng tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh, có khả năng sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng phong phú và khắt khe của thị trường. Vì vậy, khi đưa ra một quyết định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải căn cứ vào tình hình hiện tại của bản thân doanh nghiệp, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng như dự đoán diễn biến tình hình thị trường trong tương lai để lựa chọn phương thức đầu tư thích hợp.
Bốn là: Khả năng tài chính của doanh nghiệp: Doanh nghiệp không thể tiến hành các dự án đầu tư khi nó nằm ngoài khả năng tài chính của mình. Hoạt động đầu tư đổi mới máy móc thiết bị luôn mang tính hai mặt. Một mặt, nó đem lại diện mạo mới, tạo ta lợi thế trong cạnh tranh và uy tín cho doanh nghiệp. Mặt khác, đó là hoạt động đầu tư cho tương lai, luôn chứa đựng những rủi ro và mạo hiểm. Một cơ cấu tài chính vững chắc sẽ là điều kiện tiên quyết đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Chính vì vậy công tác đầu tư đổi mới máy móc thiết bị phải quan tâm tới tình hình tài chính tại thời điểm đầu tư, trong quá trình đầu tư, hiệu quả của hoạt động đầu tư. Có như vậy doanh nghiệp mới tránh được những cú sốc về tài chính do hâu quả của hoạt động đầu tư sai lầm gây ra.
Nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư là rất lớn, nó phát sinh liên tục. Tình trạng chung tại các doanh nghiệp hiện nay là nguồn vốn tự có rất hạn hẹp và thường không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Vì vậy, để có đủ vốn thực hiện hoạt động đầu tư thì doanh nghiệp phải huy động thêm vốn từ các nguồn khác là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi huy động các nguồn vốn doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:
* Việc đa dạng hóa các hình thức huy động vốn là cần thiết nhưng phải đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc tài chính nhưa: Không huy động vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn, lượng vốn vay vượt quá xa so với lượng vốn tự có dẫn tới hệ số nợ lên cao và có thể mất khả năng thanh toán.
* Chi phí sử dụng vốn: Doanh nghiệp khi huy động vốn cần so sánh giữa chi phí sử dụng vốn và kết quả thu được từ việc sử dụng vốn vay đó. Mặt khác, thời gian vay phải phù hợp với thời gian khấu hao, với chu kỳ luân chuyển của TSCĐ được hình thành từ vốn vay.
Ngoài ra còn có một số nhân tố khác cũng ảnh hưởng tới quyết định đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp như: các chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, tính rủi ro của hoạt động đầu tư….
Như vậy, để việc huy động vốn đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ đúng hướng, mang lại hiệu quả kinh tế cao thì trước khi  thực hiện các dự án đầu tư doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ các vấn đề đã đựơc đề cập ở trên. Đó chính là cơ sở quan trọng để đưa ra những quyết định đầu tư đúng hướng đảm bảo sự thành công của hoạt động đầu tư.
 
1.3   Các nguồn tài trợ cho việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị trong các doanh nghiệp hiện nay
      Một nền kinh tế phát triển ổn định và mạnh mẽ luôn đồng hành với nó là sự phát triển ổn định và  hoạt động  hiệu quả của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Tuy nhiên, thực trạng kinh tế Việt Nam những năm vừa qua cho thấy các doanh nghiệp luôn trong tình trạng “đói” vốn đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chiếm đại bộ phận các doanh nghiệp Việt Nam. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng trên?
     Trước hết có thể thấy các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ khó có điều kiện để tiếp cận với nguồn tín dụng ngân hàng với chi phí thấp bởi do có quy mô nhỏ nên khi cần vay vốn lại thiếu tài sản đảm bảo. Mà theo nghị định 178/1999/NĐ- CP quy định đối với khách hàng vay không có đảm bảo bằng tài sản thì ngoài có phương án khả thi còn phải có kết quả kinh doanh lãi trong 2 năm liền kề với thời điểm xem xét cho vay. Quy định như vậy rất khó khăn cho các doanh nghiệp bởi sự biến động thị trường- giá car có thể tạo cho doanh nghiệp lỗ tạm thời.
     Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vậy, các doanh nghiệp Nhà nước cũng thường gặp khó khăn về vốn do nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp còn rất hạn hẹp so với nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp. Mặc dù những năm qua thu ngân sách Nhà nước không ngừng tăng nhưng kéo theo đó là các khoản chi ngân sách Nhà nước cũng tăng, thậm chi còn rơi vào tình trạng bội chi ngân sách Nhà nước. Chính vì vậy mà khi có nhu cầu vốn cho đổi mới tài sản thì các doanh nghiệp Nhà nước cũng gặp không ít khó khăn.
     Ngoài ra thực tế cũng cho thấy  tuy đã chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường nhưng cơ chế quản lý kinh tế cũ còn ảnh hưởng khá lớn đến các doanh nghiệp, một số doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước còn có sức ỳ khá lớn, còn có tâm lý ỷ lại vào Nhà nước, thiếu sự tìm tòi sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành  hoạt động  sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp còn “rụt rè”, không dám mạo hiểm, chấp nhận đương đầu với rủi ro để huy động vốn từ bên ngoài.
     Ngoài ra còn có nhiều lý do khác dẫn tới hiện tượng thiếu vốn tại các doanh nghiệp như cơ chế vay vốn tín dụng còn khá cứng nhắc, nguyên tắc, thị trường vốn (thị trường tập trung) tại Việt Nam còn chưa phát triển hoàn thiện nên chưa phát huy được tối đa vai trò là trung gian tài chính của nền kinh tế…
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu QT127 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang