Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu QT185 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010

Trong những năm qua, Chính phủ Việt nam đã từng bước thực hiện chính sách cải cách và đổi mới toàn diện nèn kinh tế quốc dân. Theo nhận xét chung của các chuyên gia kinh tế thì Việt Nam đã có bước phát triển khởi đầu tốt đẹp, thành công lớn nhất là chúng ta đã bảo đảm được an ninh lương thực, từng bước hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt được rất đáng kể trong kế hoạch năm năm 1991- 1995 là 8,2% một năm, năm 1996 là 9,3%, năm 1997 là 8.2%, tuy có sự giảm xuống 5,8% vào năm 1998 và 4,8% năm 1999, nhưng lại có xu tăng lên trong năm 2000 là 6,7%. Mặc dù vậy, sư phát triển kinh tế diễn ra không đồng đều giữa các klhu vực và các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là sự phát triển chênh lệch giữa đồng bằng và miền núi. Đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng và các thành phố lớn, do đó sự tụt hậu của các tỉnh miền núi ngày lớn. Trong số các tỉnh miền núi thì Bắc Kạn là một tỉnh vừa được tách ra từ hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Thái, cho nên để bắt nhịp với tốc độ tănh trưởng và phát triển của cả nước thì Bắc Kạn cần phải có sự lựa chọn đường lối phát triển kinh tế thích hợp. Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010". Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm đưa ra những phương hướng cụ thể phù hợp với điều kiện và hòan cảnh của một tỉnh miền núi, để từ đó có những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội Đảng IX đề ra là tăng trưởng bình quân hàng năm 7,2%. Đề tài được nghiên cứu dựa trên phương pháp như qui biện chứng, phân tích và tổng hợp, diễn dịch và qui nạp, lịch sử và lôgíc, tư duy cụ thể và trừu tượng, quan sát và thực nghiệm cùng với phương pháp đánh giá hoạt động kinh tế và phân tích thống kê. Nội dung chủ yếu của đề tài bao gồm 3 phần: Phần I: Những vấn đề cơ bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Phần II: Phân tích thực trạng tình hình tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ năm 1997 đến năm 2000. Phần III: Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010. Đề tài này đựơc hoàn thiện trong một thời gian ngắn, hơn nữa trình độ và năng lực bản thân còn nhiều hạn chế cho nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy cô và bạn đọc. Qua đây em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo T.S Phan Kim Chiến và tập thể anh chị em cán bộ viên chức sở KH - ĐT tỉnh Bắc Kạn đã tận tuỵ quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài này.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
5187 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 08-04-2013 02:02:41 PM
Mã Tài liệu
QT185
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TĂNG TR­ƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
I. TĂNG TRƯ­ỞNG KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1/ Khái niệm phát triển và tăng trưởng kinh tế:
a/ Tăng tr­ưởng kinh tế: Là sự biến đổi kinh tế theo chiều hướng tiến bộ, mở rộng qui mô về mặt số l­ượng của các yếu tố của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định  nh­ưng trong khuôn khổ giữ nguyên về mặt cơ cấu và chất l­ượng.
Tăng tr­ưởng kinh tế thực chất là sự lớn mạnh của nền kinh tế chỉ đơn thuần về mặt số l­ượng; đây là sự biến đổi có ý nghĩa tích cực, mặc dù nó cũng giúp cho xã hội có thêm các điều kiện vật chất cụ thể để đáp ứng các nhu cầu đặt ra của công dân, của xã hội.  
Để biểu thị sự tăng tr­ưởng kinh tế, ng­ười ta dùng mức tăng thêm của tổng sản lượng nền kinh tế của thời kì sau so với thời kì tr­ước:
            Yo:  Tổng sản l­ượng thời kì trư­ớc  
            Y1: Tổng sản lượng thời kì sau
Mức tăng tr­ưởng tuyệt  đổi : D = Y1 - Yo.
Mức Tăng tr­ưởng tương  đổi: = Y1/ Yo.
 b/ Phát triển kinh tế (PTKT): Là sự biến đổi kinh tế theo chiều hư­ớng tích cực dựa trên sự biến đổi cả về số l­ượng, chất l­ượng và cơ cấu của các yếu tố cấu thành  của nền kinh  tế.
Như­ vậy, đã có phát triển kinh tế là bao hàm nội dung của sự tăng trưởng kinh tế, như­ng nó được tăng tr­ưởng theo một cách v­ượt trội so sự đổi mới về khoa học công nghệ, do năng suất xã hội cao hơn hẳn và có cơ cấu kinh tế hợp lí và hiệu quả hơn hẳn.
Do đó, khái niệm phát triển kinh tế bao gồm :
+ Tr­ước hết là sự tăng thêm về khối l­ượng của cải vật chất, dịch vụ và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế và đời sống xã hội.
+ Tăng thêm qui mô sản l­ượng và tiến bộ về cơ cấu kinh tế xã hội là hai mặt vừa phụ thuộc lại vừa độc lập t­ương đối của l­ượng và chất.
+ Sự phát triển là  một quá trình  tiến hóa theo thời gian do những nhân tố nội tại của nền kinh tế quyết định. Có nghĩa là ng­ười dân của quốc gia đó phải là những thành viên chủ yếu tác động đến sự biến đổi kinh tế của đất nư­ớc.
+ Kết quả của sự phát triển kinh tế - xã hội là kết quả của một quá trình vận động khách quan, còn mục tiêu kinh tế xã hội đề ra là thể hiện sự tiếp cận tới các kết quả đó.
Tăng tr­ưởng kinh tế và phát triển kinh tế gắn liền với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa  của mỗi quốc gia, là b­ước đi tất yếu của mọi sự biến đổi kinh tế  từ thấp đến cao, theo xu hư­ớng biến đổi không ngừng.
c/ Phát triển kinh tế bền vững:
Đây là khái niệm  đang còn tiếp tục tranh cãi, tuy nhiên theo Hội đồng thế giới về môi tr­ờng và phát triển thì: Phát triển kinh tế bền vững là phát triển đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn th­ương đến các nhu  cầu của các thế hệ tương lai.
Về mặt nội dung, phát triển kinh tế bền vững là sự phát triển kinh tế phải đáp ứng yêu cầu  sau:
+ Kinh tế phải phát triển liên tục
+ Kinh tế phải phát triển với tốc độ cao
+ Đáp ứng các nhu cầu hiện tại như­ng không làm tổn thư­ơng đến các thế hệ tương lai.
2/ Những quan điểm cơ bản về tăng tr­ưởng kinh tế và phát triển kinh tế:
a/ Quan niệm nhấn mạnh vào tăng trư­ởng:
Quan điểm này cho  rằng tăng thu nhập là quan trọng nhất, nó như­ đầu tàu, kéo theo việc giải quyết vấn đề cơ cấu kinh tế và xã hội. Thực tế cho thấy những nư­ớc theo quan điểm này đã đạt tốc độ tăng trư­ởng kinh tế cao, không ngừng tăng thu nhập. Song cũng cho thấy những hạn chế cơ bản sau:
+ Sự tăng trư­ởng kinh tế quá mức nhanh chóng vì những động cơ có lợi ích cục bộ trước mắt đã dẫn đến sự khai thác bừa bãi không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn trên phạm vi quốc tế, khiến cho nguồn tài nguyên bị kiệt quệ và môi trư­ờng sinh thái bị phá huỷ nặng nề.
+ Cùng với sự tăng tr­ưởng là sự bất bình đẳng về kinh tế và chính trị xuất hiện, tạo ra những mâu thuẫn và xung đột găy gắt: Xung đột  giữa khu vực sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; xung đột giữa giai cấp chủ và thợ; gắn với nạn thất nghiệp tràn lan; xung đột giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; xảy ra mâu thuẫn về lợi ích kinh tế - xã hội, do quá trình phát triển kinh tế không đều tạo nên.
+Tăng trư­ởng đư­a lại những giá trị mới, song nó cũng phá huỷ  và hạ thấp một  số giá trị truyền thống tốt đẹp cần phải bảo tồn và phát huy như: nền giáo dục gia đình, các giá trị tinh thần, đạo đức, thuần phong mỹ tục, chuẩn mực của dân tộc. Đồng thời với việc làm giàu bằng bất cứ giá nào thì tội ác cũng phát triển; các băng đảng lũng đoạn, sản xuất hàng giả, buôn lậu  chất ma tuý với qui mô quốc tế sẽ gia tăng.  
+Sự tăng tr­ưởng và phát triển  kinh tế nhanh chóng còn đư­a lại những diễn biến khó lường trư­ớc, cả mặt tốt và không tốt, nên đời sống kinh tế xã hội th­ường bị đảo lộn, mất ổn định, khó  có thể lư­ờng trư­ớc đư­ợc hậu quả.
b/  Quan điểm nhấn mạnh vào sự bình đẳng và bất bình đẳng trong xã hội:
Sự phát triển kinh tế đự­ợc đầu tư­ dàn đều cho các ngành, các vùng và  sự phân phối đư­ợc tiến hành theo nguyên tắc bình quân. Đại bộ phận dân cư­ đều đư­ợc chăm sóc về văn hóa, giáo dục, y tế của Nhà nư­ớc, hạn chế tối đa sự bất bình đẳng trong xã hội.
Hạn chế của việc lựa chọn quan điểm này là nguồn lực hạn chế lại bị phân phối dàn trải nên không thể tạo ra đư­ợc tốc độ tăng tr­ưởng cao và việc phân phối đồng đều cũng không tạo ra đư­ợc động lực thúc đẩy ngư­ời lao động.
c/  Quan điểm phát triển toàn diện:
Đây là sự lựa chọn  trung gian giữa hai quan điểm trên, vừa nhấn mạnh về số lượng vừa chú ý về chất l­ượng  của sự phát triển. Theo quan điểm này tuy tốc độ tăng tr­ưởng kinh tế có hạn chế như­ng các vấn đề xã hội đư­ợc quan tâm giải quyết.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu QT185 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang