Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu NH153 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Công ty Tài chính Dầu khí

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, quá trình hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ mà cụ thể là Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại Việt-Mỹ, và phấn đấu trở thành thành viên chính thức của WTO điều đó đặt ra những thuận lợi và thách thức to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Quan điểm chủ đạo của Đảng và Nhà nước ta là cho phép phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo định hướng cho các thành phần kinh tế khác phát triển.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2274 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 02-12-2012 02:08:18 PM
Mã Tài liệu
NH153
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
CHƯƠNG1
LÝ LUẬN CHUNG
1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH
11.1. Khái niệm Công ty Tài chính
Theo Frederich  S Min Kin thì Công ty Tài chính là “Công ty thu hút vốn  bằng cách phát hành thương phiếu hoặc cổ phiếu và trái khoán (thường là các món tiền nhỏ) đặc biệt thích hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp và người tiêu dùng”.
Theo NĐ- CP số 79/2002 thì  Công ty Tài chính là  loại hình tổ chức tín  dụng phi ngân hàng,  với chức năng là sử dụng vốn tự  có, vốn huy động và các nguồn vốn  khác để cho vay, đầu tư, cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo qui định của pháp luật, nhưng không được làm dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới một năm.
1.1.2. Các mô hình Công ty Tài chính
Theo hình thức thành lập
Công ty Tài chính nhà nước: Là Công ty Tài chính  do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.
Công ty Tài chính cổ phần: Là Công ty Tài chính do tổ chức và cá nhân cùng góp vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh .
Công ty Tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: Là Công ty Tài chính do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo qui định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân.
Công ty Tài chính liên doanh:Là Công ty Tài chính được thành lập bằng cách góp vốn giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài, trên cở sở hợp đồng liên doanh.
Công ty Tài chính 100% vốn nước ngoài: Là Công ty Tài chính được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam.
Theo tổng kết của chuyên gia tư vấn IFC (Công ty Tài chính quốc tế) thì trên thế giới có hai mô hình Công ty Tài chính.
Công ty Tài chính độc lập:
Là loại hình Công ty Tài chính đứng độc lập, tự hoạt động kinh doanh. Chia làm hai loại sau:
        Công ty Tài chính đứng độc lập đầu tư vào nhiều lĩnh vực như loại Công ty Tài chính Thương mại( tập trung cho vay, đầu tư trung dài hạn cho các doanh nghiệp và cho các cá nhân), đại diện là Công ty CITYGROUP, HELLER Financial, Century, Bussiness Credit Corp…
        Công ty Tài chính độc lập đầu tư vào một lĩnh vực như Công ty Tài chính tiêu dùng(tài trợ cho các cá nhân, gia đình để mua hàng tiêu dùng dưới hình thức tín dụng), đại diện là Công ty Benefitcial Corporation, bán lẻ( tài trợ cho các hộ gia đình…), đại diện là TransAmerican Commercial Finance…..
Công ty Tài chính thuộc Tập đoàn:
Là các Công ty Tài chính do một Công ty mẹ lập nên và thường đóng vai trò đầu tư trong nội bộ tập đoàn với một số hoạt động như:
Thu xếp các khoản cho vay cho các Công ty con khác trong nội bộ tập đoàn.
Quản lý nguồn tiền mặt và tình hình tiền mặt cho các Công ty con.
Quản lý đầu tư các khoản tiền chưa sử dụng đến cho các Công ty con
Quản lý rủi ro tài chính trong toàn bộ tập đoàn bao gồm các rủi ro về lãi suất, ngoại hối, mất cân đối giữa tài sản và nguồn vốn ….
1.1.3. Vai trò của Công ty Tài chính
Góp phần giảm bớt những chi phí thông tin và giao dịch lớn cho mỗi cá nhân tổ chức và toàn bộ nền kinh tế.
Do chuyên môn hoá và thành thạo trong nghề nghiệp, các Công ty Tài chính đã đáp ứng đầy đủ, chính xác và kịp thời yêu cầu giữa người cần vốn và người có vốn.
Do cạnh tranh đan xen và đa năng hoá hoạt động, các Công ty Tài chính thường xuyên thay đổi lãi suất một cách hợp lý, làm cho nguồn vốn thực tế được tài trợ cho đầu tư tăng lên mức cao nhất.
Thực hiện có hiệu quả dịch vụ tư vấn , môi giới, tài trợ, trợ cấp và phòng ngừa rủi ro.
1.1.5. Hoạt động của Công ty Tài chính
1.1.5.1 Huy động vốn
Công ty Tài chính được huy động vốn từ các nguồn :
Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên của tổ chức, cá nhân theo qui định Ngân hàng Nhà nước.
Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật hiện hành.
Vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước, ngoài nước và các tổ chức tài chính quốc tế.
Tiếp nhận vốn uỷ thác của chính phủ, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
1.1.5.2 Hoạt động cho vay
Công ty Tài chính được cho vay dưới các hình thức:
Cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn
Cho vay theo uỷ thác của chính phủ, của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định hiện hành và hợp đồng uỷ thác.
Cho vay tiêu dùng bằng hình thức cho vay mua trả góp
1.1.5.3 Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác.
Công ty Tài chính cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu, cầm cố thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác đối với  các tổ chức và cá nhân.
Công ty Tài chính và các tổ chức tín dụng khác tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ khác cho nhau.
1.1.5.4 Bảo lãnh
Công ty Tài chính được bảo lãnh bằng uy tín và khả năng tài chính tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh.
1.1.5.5 Các hoạt động khác
Góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp và các Tỏ chức Tín dụng khác.
Đầu tư cho các dự án theo hợp đồng
Tham gia thị trường tiền tệ.
Kinh doanh vàng.
Làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá cho các doanh nghiệp.
Nhận uỷ thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng.
Cung ứng các dịch vụ tư vấn về ngân hàng, tài chính, tiền tệ, đầu tư cho khách hàng.
Cung ứng dịch vụ bảo quản hiện vật quí, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ.
1.2 CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH
1.2.1 Khái niệm cho vay trung- dài hạn.
Theo luật các tổ chức tín dụng Việt Nam:
“Cho vay là hình thức tín dụng theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”.
Cho vay trung hạn: Là các khoản vay có thời hạn từ  một đến năm năm. Loại này được cấp chủ yếu để mua sắm tài sản cố định, cải tiếnvàđổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất và xây dựng các công trình nhỏ, có thời hạnthu hồi vốn nhanh.
Cho vay dài hạn: Là các khoản vay có thời hạn trên năm năm, chủ yếu được sử dụng để cấp vốn cho  xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư  xây dựng các xí nghiệp mới, cải tiến và mở rộng sản xuất với qui mô lớn.
1.2.2 Đặc điểm cho vay trung- dài hạn.
1.2.2.1 Rủi ro cao
Rủi ro là sự xuất hiện của một biến cố không mong đợi gây thiệt hại cho một công việc cụ thể.
Cũng như bất kỳ ngành kinh doanh nào khác, khi cho vay vốn có thể gặp rủi ro và có thể bị mất vốn. Nhất là đối với các khoản cho vay trung và dài hạn thì khả năng các Công ty Tài chính gặp phải rủi ro càng lớn đặc bịêt là rủi ro tín dụng .
Rủi ro tín dụng là tình trạng người đi vay không trả, hoặc trả không đúng hạn, hoặc không trả đầy đủ gốc và lãi cho người cho vay. Có thể khách hàng cố ý không trả nợ hoặc bị thất thoát ảnh hưởng khả năng trả nợ, hoặc do các nguyên nhân khách quan mà khách hàng không trả được nợ ví dụ như do sự thay đổi bất thường các chính sách kinh tế của nhà nước ảnh hưởng tới tiến trình thực hiện cũng như hiệu quả dự án của khách hàng, do gặp phải thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, do hành vi gian lận trên thị trường( hàng giả tràn lan….) cũng ảnh hưởng đến doanh thu của người đi vay.Trong khi đó tài sản đảm bảo cho khoản vay bị giảm giá do biến động của thị trường, chất lượng tài sản thế chấp giảm vì quá  thời hạn bảo quản, các chế tài của nhà nước về thuế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán đấu giá tài sản còn những điểm bất lợi cho việc xử lý tài sản đảm bảo trường hợp doanh nghiệp tuyên bố phá sản…
Mặt khác do các Công ty Tài chính vốn chủ sở hữu nhỏ so với tổng giá trị tài sản là rất nhỏ nên chỉ cần một tỷ lệ nhỏ danh mục cho vay có vấn đề có thể đẩy nó tới nguy cơ phá sản.
1.2.2.2. Lãi suất cho vay cao
Luôn luôn đi kèm đặc diểm rủi ro cao là lợi nhuận kỳ vọng cao. Cho nên các khoản cho vay trung và dài hạn thường mang lại tỉ lệ thu nhập lớn mà biểu hiện cụ thể ở đây là lãi suất các khoản cho vay trung và dài  hạn rất cao. Lãi suất cao chính là để trang trải chi phí cho huy động vốn, bù đắp rủi ro có thể xảy ra cũng như các Công ty Tài chính phải nhận được một phần thu nhập cho riêng mình. Ngoài ra đặt lãi suất cao góp phần chọn lọc những người thực sự có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn.
1.2.2.3. Tính thanh khoản thấp
Tính thanh khoản là chỉ tiêu phản ánh khả năng chuyển đổi thành tiền của một loại hàng hoá. Chỉ tiêu này được xem xét dựa trên thời gian,chi phí để chuyển hàng hoá đó thành tiền. Các khoản cho vay trung- dài hạn có thời hạn dài, nguồn trả nợ gốc và lãi chủ yếu dựa vào khấu hao cơ bản và lợi nhuận của dự án. Các Công ty Tài chính phải bỏ vốn trong suốt thời gian xây dựng dự án và chỉ tiến hành thu hồi vốn đầu tư khi dự án đi vào hoạt động. Vì vậy mà khi các công ty này có nhu cầu vốn bất thườngthì khả năng thu hồi vốn để trả nợ là không thể xảy ra vì nó chẳng khác nào đẩy người đi vay đến chỗ khó khăn và cũng là tự huỷ hoại uy tín của mình trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.
1.2.3.  Các hình thức cho vay trung và dài hạn
Căn cứ theo mục đích sử dụng vốn
Cho vay trung và dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh:Là loại cho vay trung và dài hạn nhằm để tiến hành sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá.
Cho vay trung và dài hạn phục vụ cho tiêu dùng: Là loại cho vay cấpcho các cá nhân để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng cá nhân như mua sắm nhà cửa, tiện nghi sinh hoạt, phương tiện đi lại.
Căn cứ vào tính chất có đẩm bảo.
Cho vay trung dài hạn không có đảm bảo: Là loại cho vay mà người vay không cần có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc sự bảo lãnh của bên thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng.
Cho vay trung và dài hạn có đảm bảo:Là loại cho vay đòi hỏi người vay phải có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh của bên thứ ba
Cho vay theo dự án là khoản cho vay nhằm tài trợ cho việc xây dựng những tài sản cố định sẽ mang lại không nhỏ nên việc cho vay những dự án lớn đòi hỏi sự tham gia của một vài tổ chức tài chính. Cho vay dự án có thể được chấp nhận trên cơ sở bảo lãnh của bên thứ  ba.
Căn cứ vào cách thức hoàn trả
Cho trung và dài hạn có kỳ hạn trả nợ đều nhau tức là khách hàng phải trả vốn gốc và lãi theo định kỳ( thường là theo tháng, quý, năm)
Cho vay trung dài hạn có kỳ hạn trả nợ một lần: Khách hàng trả gốc và lãi một lần vào thời điểm kết thúc hợp đồng.
Cho vay trung và dài hạn có kỳ hạn trả nợ có tính thời vụ: Khách hàng hoàn trả bất cứ lúc nào khi có khả năng trả nợ.
1.2.4 Qui trình cho vay trung và dài hạn
Việc cho vay trung và dài hạn phải tuân theo một qui ttrình liền mạch, chặt chẽ, khoa học. Về cơ bản, có thể chia qui trình thành các bước sau:
Bước 1: Tiếp cận khách hàng và tìm hiểu nhu cầu tín dụng
Cán bộ tín dụng chủ động tìm kiếm, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để thu thập thông tin, tài liệu để nắm thông tin sơ bộ  về khách hàng:
- Tư cách pháp lý của khách hàng
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tình hình tài chính của khách hàng
Nhu cầu tín dụng, tài sản đảm bảo, công nợ và quan hệ tín dụng của khách hàng. Sau khi tìm hiểu về khách hàng và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và ghi chép vào sổ thông tin khách hàng.
Trường hợp xét thấy khách hàng không đủ điều kiện để cấp tín dụng, cán bộ tín dụng cho khách hàng về việc từ chối cấp tín dụng. Trường hợp xét thấy có thể xem xét cấp tín dụng cho khách hàng, cán bộ tín dụng có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ xin cấp tín dụng.
Bước 2: Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục xin cấp tín dụng
Hồ sơ xin cấp tín dụng bao gồm: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ các khoản vay( nếu có), các tài liệu giấy tờ khác tuỳ từng trường hợp cụ thể.
Bước 3: Tiếp nhận hồ  sơ xin cấp tín dụng
Cán bộ tín dụng có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lýcủa các tài liệu, giấy tờ do khách hàng cung cấp. Trường  hợp thiếu cần đề nghị khách hàng bổ xung kịp thời. Các tài liệu, giấy tờ do khách hàng cung cấp phải là bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực. Sau khi nhận đủ hồ sơ của khách hàng, cán bộ tín dụng phải ghi rõ thời gian nhận đủ hồ sơ và cùng ký tên trên bảng kê.
Bước 4: Thẩm định Hồ sơ xin cấp tín dụng
Thẩm định, đánh giá khách hàng: Năng lực pháp lý của khách hàng, ngành nghề sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, bố trí lao động, quản trị điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính( của khách hàng).
Thẩm định dự án:
Đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án.
Phân tích về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án.
Khả năng cung cấp nguyên liệu đầu vào của dự án.
Đánh giá nội dung về phương diện kỹ thuật.
Đánh giá về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án.
Thẩm định qui mô vốn đầu tư và tính khả thi của phương án nguồn vốn.
Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án và khả năng tra nợ.
Đối với hoạt động cho vay trung và dài hạn đây là một bước rất quan trọng. Nếu việc thẩm định đánh giá này không chính xác sẽ dẫn tới việc bỏ qua những dự án có hiệu quả, đem lại thu nhập cho các Công ty Tài chính, hay cho vay dự án không khả thi, không hiệu quả, không thu được lãi, gốc đúng hạn thậm chí có thể mất toàn bộ phần vốn gốc. Hầu hết các dự án trung và dài hạn thường có qui mô vốn tương đối lớn, vì vậy nếu xảy ra rủi ro thì hiệu quả rất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho các Công ty Tài chính. Trong các nội dung thẩm định đó, thẩm định hiệu quả tài chính dự án khả năng trả nợ có vai trò quan trọng nhất.  Việc thẩm định này cần xác định được dòng tiền, dự kiến thu nhập, chi phí, lợi nhuận cũng như nguồn trả nợ cho khách hàng.
Bước 5: Kiểm tra
Sau khi hoàn thiện việc thẩm định khách hàng, cán bộ tín dụng tập hợp hồ sơ để trình trưởng phòng nghiệp vụ có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ xin cấp tín dụng của khách hàng và tờ trình thẩm định do cán bộ tín dụng lập và ghi rõ ý kiến của mình trên tờ trình.
Bước 6: Phê duyệt
Sau khi trưởng phòng nghịêp vụ kiểm tra, xem xét, cán bộ tín dụng chuyển hồ sơ lên lãnh đạo/hội đồng thẩm định để xin phê duyệt.
Bước 7: Hoàn thiện các thủ tục đảm bảo tín dụng.
Sau khi khoản tín dụng được phê duyệt, cán bộ tín dụng có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục về đảm bảo tín dụng (nếu có):
           - Soạn thảo và chuyển các bên ký kết hợp đồng cầm cố, thế chấp
           - Tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo..
           - Giao nhận tài sản đảm bảo.
Các thủ tục về đảm bảo tín dụng phải được hoàn thành trước khi kí kết hợp đồng tín dụng. Sau đó, cán bộ tín dụng chuyển các bên ký kết.
Bước 8: Ký kết hợp đồng tín dụng
Tuỳ từng trường hợp cụ thể, căn cứ kết quả phê duyệt cấp tín dụng, cán bộ tín dụng soạn thảo hợp đồng tín dụng và trình trưởng phòng nghiệp vụ phê duyệt về nội dung. Hợp đồng tín dụng cần xác định rõ qui mô, lãi suất, thời hạn vay, kỳ hạn trả nợ cũng như các điều kiện về tài sản đảm bảo.
Bước 9: Cấp tín dụng.
Sau khi hợp đồng tín dụng được ký kết, cán bộ tín dụng căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng tín dụng, nhu cầu của khách hàng để cấp tín dụng.
Bước 10: Giám sát sau khi  cấp tín dụng
Sau khi cấp tín dụng cho khách hàng, cán bộ tín dụng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát khoản vay để đảm bảo rằng tiền vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Trong quá trình này, các Công ty Tài chính có thể tư vấn thêm cho khách hàng hoặc yêu cầu khách hàng thực hiện theo đúng hợp đồng nếu thấy dấu hiệu vi phạm. Trong trường hợp xấu, Công ty Tài chính có thể yêu cầu khách hàng chấm dứt hợp đồng và hoàn trả lại khoản vay.
Khi dự án kết thúc, các Công ty Tài chính lưu lại hồ sơ về khách hàng, dự án để tạo điều kiện cho các khoản vay tiếp theo đối với khách hàng đó.
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu NH153 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang