Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu DA126 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Một số vấn đề về Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

Tín dụng cho người nghèo là một trong những chính sách quan trọng đối với người nghèo trong chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001- 2010. Viêt Nam là một nước đi lên từ sản xuất nông nghiệp, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển nên mục tiêu xóa đói giảm nghèo được Đảng và Nhà nước ta coi là mục tiêu hàng đầu cần đạt được.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1966 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 20-06-2012 11:25:52 AM
Mã Tài liệu
DA126
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
B. NỘI DUNG
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.
1.Sự ra đời của NHCSXHVN.
Ngân hàng chính sách xã hội viết tắt là NHCSXH, được thành lập theo quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày mồng 4 tháng 10 năm 2002 của Thủ Tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo.                                                              
Ngân hàng phục vụ người nghèo được thành lập năm 1995 và chính thức đI vào hoạt động năm 1996, do hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam làm đại lý giải ngân, với tổng số vốn cho vay hàng ngàn tỉ đồng tới các hộ nghèo ở nông thôn. việc tồn tại bộ phận nông dân nghèo ở nông thôn đã thúc đẩy việc ra đời và hoạt động của ngân hàng phục vụ người nghèo. Có thể tổng kết một số nguyên nhân cơ bản tạo nên bộ phận nông dân nghèo thiếu vốn như sau:
+ thiếu vốn đầu tư vào những ngành nghề cây trồng, vật nuôI có năng suất cao, có giá trị hàng hóa nông sản lớn. Công cụ kĩ thuật canh tác và sản xuất lạc hậu, trình độ sản xuất kinh doanh hạn chế, không có điều kiện, không có khả năng tiếp thụ, tiếp cận khoa học tiên tiến. Từ đó năng suất lao động và chất lượng hàng hóa thấp, hạn chế khả năng cạnh tranh, khả năng tiêu thụ hàng hóa, hạn chế khả năng tích lũy để tiếp tục qúa trình táI sản xuất mở rộng và cảI thiện đời sống cho người nông dân.
+ cơ chế sản xuất công nghiệp và ngành nghề ở nông thôn chưa hợp lý, chưa phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. đối với những vùng thuần nông, thu nhập hộ gia đình còn rất hạn chế. ở những vùng sản xuất phụ thu nhập có khá hơn. Mặc dù trong thời gian qua đã thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôI, đa dạng ngành nghề ở nông thôn để khai thác có hiệu quả tiêm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của nền kinh tế tự phát. Do đó một số sản phẩm làm ra không có thị trường tiêu thụ. Nhiều hộ gia đình rơI vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.
+ nguyên nhân của xã hội như tàn tật, thiếu sức lao động, một số tệ nạn xã hội ngày càng phát sinh như cờ bạc, rượu chè…ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập của một số hộ gia đình. Đặc biệt là nạn cho vay nặng lãI  với lãI suất cắt cổ đã làm cho những người thiếu vốn đI vào con đường bế tắc…
Xuất phát từ những nguyên nhân lớn trên đây cho thấy việc cho ra đời một ngân hàng dành cho các đối tượng trên là hoàn toàn cần thiết và kip thời.
Ngân hàng phụ vụ người nghèo hoạt động được 6 năm, đến đầu năm 2003 Ngân hàng chính sách được thành lập, thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Việc xây dựng Ngân hàng chính sách xã hội là điều kiện để mở rộng thêm các đối tượng phục là hộ nghèo, học sinh, sinh viên, có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách cần vay vốn để giảI quyết việc làm, đi lao động có thời hạn ở nước ngoàI và các tổ chức cá nhân hộ sản xuất kinh doanh thuộc các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa (chương trình 135).
Ngân hàng chính sách được thành lập đã tạo ra một kênh tín dụng riêng, là sự tách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách ra khỏi hoạt động của ngân hàng thương mại; thực hiện đổi mới, cơ cấu lại tổ chức và hoạt động hệ thống ngân hàng trong quá trình đổi mới- hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng hiện nay.
 
2. Cơ cấu tổ chức.
Từ khi mới thành lập NHCSXHVN đã thực hiện mô hình cơ cấu tổ chức quản lý như sau:
 

 
Tính đến 31/6/2004, toàn hệ thống NHCSXHVN  đã hình thành Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 64 chi nhánh cấp tỉnh, 593 phòng giao dịch cấp huyện trực thuộc tỉnh và sở giao dịch của Ngân hàng chính sách trung ương; Bổ nhiệm hàng trăm cán bộ lãnh đạo từ  cấp phòng trở lên, tiếp nhận và tuyển dụng gần 5.000 CBNV nghiên cứu soạn thảo hàng trăm văn bản về cơ chế quản lý điều hành, cơ chế nghiệp vụ, tổ chức 5 đợt tập huấn cho trên 2.000 cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ, xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm ổn định cho toàn hệ thống.
II.HOẠT ĐỘNG  VÀ ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ CỦA NHCSXH :
1. Những họat động chủ yếu :
NHCSXH thực hiện các hoạt động sau:
* Tổ chức huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ chức tầng lớp dân cư, bao gồm: tiền gửi có kì hạn , không kì hạn.Tổ chức huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo.
* Phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác, vay các tổ chức tín dụng trong và  ngoài nước, vay tiết kiệm bưu điện. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vay NHNN
* Được nhận các nguồn đóng góp tự nguyện không có lãi hoặc không hoàn trả gốc của các cá nhân, tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính tín dụng và các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.
* Mở tài khoản tiền gửi  thanh toán cho tất cả các khách hàng trong và ngoài nước.
* NHCSXH có hệ thống thanh toán nội bộ và than gia hệ thống liên NH trong nước.
* NHCSXH được thực hiện các dịch vụ về thanh toán và ngân quỹ :
-         Cung ứng các phương tiện thanh toán
-         Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước
-         Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ bằng tiền mặt và không bằng tiền mặt
-         Các dịch vụ khác theo quy định của Thống đốc NHNN
* Cho vay ngắn hạn trung hạn và daì hạn phục vụ cho sản xuất,kinh doanh tạo việc làm cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội
* Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ các tổ chức Quốc tế, Quốc gia, cá nhân trong nước, ngoài  nước theo hợp đồng uỷ thác.
2. Về đối tượng phục vụ:
NHCSXH phục vụ các đối tượng sau:
-         Hộ nghèo
-         Học sinh , sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
-         Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết
120/HĐBT
-         Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài
-         Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất , kinh doanh thuộc hải đảo , thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc chương trình phát triển kinh tế –xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi , vùng sâu , vùng xa
-         Các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ .
 
III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHCSXH QUA CÁC NĂM:
1. Những kết  quả đạt được của NHCSXH  qua qúa trình hoạt động  từ khi thành lập cho đến nay:
1.1. Về các hoạt động nghiệp vụ:
Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn ưu tiên  quan tâm đến vấn đề xoá đói giảm nghèo. Vì vậy Chính phủ đã hình thành một chương trình  quốc gia về xoá đói giảm nghèo, thực hiện xã hội hoá, đa dạng hoá các kênh huy động vốn và hỗ trợ mọi mặt cho các hộ nghèo.Từ cuối năm 1995, Chính phủ đã quyết định thành lập riêng một định chế tài chính để hỗ trợ vốn tín dụng cho người nghèo , đó là Ngân hang phục vụ người nghèo Việt nam , có mạng lưới chi nhánh ở tất cả 64 tỉnh thành phố trong cả nước .Từ đầu năm 2003 thành lập và đưa vào hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội , thực hiện chức năng của Ngân hàng phục vụ người nghèo trước đó , tiếp nhận chương trình cho sinh viên vay vốn học tập từ Ngân hàng Công thương Việt Nam chuyển sang , tiếp nhận một số chương trình cho vay giải quyết việc làm từ Kho bạc Nhà nước  chuyển sang , triển khai cho vay vốn đi xuất khẩu lao động . NHCSXH ra đời là  một hệ quả mang tính tất yếu của quá trình cải cách theo hướng hiện đại hoá ngành ngân hàng nhằm hướng đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nền kinh tế Việt Nam nói nói chung cũng như của ngành ngân hàng nói riêng.Do đó có thể nói cho đến nay Việt nam đã đạt được những tiến bộ lớn, những kết quả quan trọng về xoá đói giảm nghèo , được nhiều tổ chức quốc tế như :UNDP,ADB, IMF…đánh giá cao. tiếp tục triển khai nhiều dự án mới tài trợ cho lĩnh vực này.
Từ  khi thành lập đến nay hoạt động huy động vốn và cho vay vốn của định chế tài chính phục vụ cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong các năm được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Huy động và cho vay vốn của Ngân hàng người nghèo và Ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 1996-2003 (Đơn vị :Tỷ đồng )
Chỉ tiêu 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1.Tổng lượng 1956 2340 3421 4086 4746 267 6714 8400
Vốn điều lệ 500 500 700 700 700 1015 1015 2200
Vay NHNN 600 600 900 900 900 940 1031 1031
Vay NHTM 432 796 1282 2103 2183 3696 4022 300
Vay nước ngoài 221 221 221 221 221 151 154 154
Nhận vốn DVUT 183 199 289 349 909 413 443 443
Vốn huy động khác 20 24 29 34 54 52 49 4072
2.Cho vay                
DSCV trong năm 1608 1094 1797 2001 1554 3244 2901 3720
DSTN trong năm 328 606 954 1204 1038 1350 1753 1550
Dư nợ cuối năm 1769 2257 3100 3897 4412 4704 6194 8070
% nợ quá hạn 0,7 1,8 1,44 1,49 1,69 1,7 1,73 2
Số hộ dư nợ 1282 1606 2060 2335 2464 2776 2760 3000
(Nguồn :Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
 
Từ bảng số liệu trên ta có thể rút ra một số nhận xét sau đây:
- Tổng nguồn vốn của Ngân hàng đến ngày 31/12/2000 đạt 4746 tỷ đồng , tăng 660 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng 13,9%) so với năm 1999. Đến ngày 31/12/2003 ước tính sẽ là 8400 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2002, cụ thể như sau :
+ Vốn điều lệ :Năm 2000 là 700 tỷ đồng chiếm 14% tổng nguồn vốn , không tăng so với năm 1999 , năm 2003 là 2200 tỷ đồng, tăng 116% so với năm 2002 do được ngân sách Nhà nước bổ sung khi thành lập NHCSXH
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu DA126 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang