Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu T013 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trường

Xã hội loài người đã tồn tại, phát triển và trải qua các hình thái kinh tế và luôn gắn liền với hoạt động lao động sản xuất ra của cải vật chất. Hay sản xuất ra của cải vật chất là nền tảng của đời sống xã hội. Nếu ngừng lao động sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu bị huỷ diệt.Bên cạnh đó sản xuất vật chất còn là nền tảng hình thành tất cả các quan hệ xã hội và đời sống tinh thần cuả hội .Qua đó ta thấy được tầm quan trong to lơn của kinh tế trong sụ tồn tại và phát triển của xã hội bởi vì kinh tế chinh là kết quả của quá trình lao động sản suất của cải ,vật chất. Không vượt khỏi quy luật khach quan, nền kinh tế nước ta cũng là nên tảng cho sự tồn tại và phát triển của đất nước ta . Tháng 12 năm 1986, đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp và đề ra đường lối đổi mới kinh tế. Đó là chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Hơn 10 năm qua, việc chuyển đổi kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của xã hội .


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1850 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 07-05-2012 08:18:00 PM
Mã Tài liệu
T013
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN NỘI DUNG
 

   VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

I. CHỦ CHƯƠNG ,CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ THI TRƯỜNG

        1-Một số nét nổi bật của nền kinh tế nước ta trước khi chuyển sang nền kinh tế thị trường.
           Sau năm 1975 do vừa trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp va chống Mỹ nền kinh tế của nưóc ta đã bị tàn phá nặng nềvề cơ sở hạ tầng. Kinh tế của đất nước chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng nông nghiệp lại nghèo nàn lạc hậu .Hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày đi sau” đặc biệt là phương thức “hợp tác hoá, tập thể hoá” đã tạo nên sức ỳ và sự trì trệ lớn.Việc phân phối lao động theo khẩu hiệu “Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”dẫn đến sự ỷ lại của người lao động mà không quan tâm đến năng suất lao động. Bên cạnh nền nông nghiệp nghèo nàn,lạc hậu là các nghành nghề hoạt động yếu kém,thiếu thốn về cơ sở vật chất,về nền tảng khoa học do đó không thể làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế, một hạn chế rõ nhất đó là sản phẩm được phân phối bằng tem phiếu.
           Nền kinh tế của đất nước đã như vậy cộng thêm cơ chế quản lý tập trung,quan liêu,bao cấp mà đất nước ta còn mất đi sự viện trợ của Liên Xô và các nước XHCN cũ,cấm vậnkinh tế,đặc biệt là lệnh cấm vận kinh tế của Mĩ. Chính vì vậy, giai đoạn 1975-1985 nền kinh tế của nước ta chậm phát triển. Những mâu thẫu nội tại từ nền kinh tế nước ta đòi hỏi phải đổi mới kinh tế để thoát khỏi khủng hoảng và thúc đẩy các yếu tố hàng hoá phát triển. 
           2-Chính sách đổi mới nền kinh tế của Đảng và nhà nước ta.
          Tháng 2 năm 1986 Đại hội toàn quốc lần thứ 6 Đảng cộng sản Việt Nam đã tự phê phán nghiêm túc và đề ra đổi mới toàn diện xã hội.Đặc biệt là đổi mới về mặt kinh tế đó là chuyển sang nền kinh tế thị trường đồng thời cho chúng ta thấy rõ một nhận thức.Không thể tách rời các mục tiêu kinh tế xã hội ra khởi các mục tiêu kinh tế của bất cứ một chính sách kinh tế xã hội nào ,các yếu tố xã hội được xem như là sức mạnh nội sinh.Mà đã là sức mạnh nội sinh thì không nên xem các mục tiêu xã hội chỉ tuỳ thuộc vào các thành tựu kinh tế,ngược lại phải thấy rõ mối tương tác biện chứng giữa các mục tiêu xã hội và mục tiêu kinh tế.Nói đến mục tiêu xã hội,chính là nói tới con người, từng lợi ích của con người và từng cộng đồng xã hội.Con người vừa là nguồn lực quan trọng nhất vưa là đối tượng hướng tới hành vi kinh tế.
           Người ta ngày càng thấy rõ kinh tế học gắn bó mật thiết với xã hội học.Trên ý nghĩ đó,Đảng ta có su hướng cho rằng chính sách kinh tế tức là chính sách xã hội trên lĩnh vực kinh tế.
           Đương nhiên, làm được điều đó không dễ.Bởi lẽ nếu trong những quyền của con người hướng tới quyền kinh tế là cơ bản nhất,quền chính trị là quyền quyết định nhất và quyền xã hội là quyền cao nhất nếu được nhận thức một cách đích thực ,các thành phần kinh tế điều suất phát từ thực tế xã hội đang vận hành theo quy luận của nó.Cần nhớ lời khuyên của Mác: “một xã hội ngay cả khi đã phát hiện được quy luận tự nhiên vận động của nó,cũng không thể nào nhẩy qua các giai đoạn tự nhiên hay dùng sắc lệnh để xoá bỏ những giai đoạn đó.Nhưng nó có thể rút ngắn và làm xoa dịu bớt cơn đau...”
           Qua đó Đảng ta đã rút ra một bài học đau đớn của chủ nghĩa duy ý chí  “muốn đốt cháy dai đoạn,không tính đến tình hình nước ta”.Phải làm gì ngay bây giờ đây ? Phải đổi mới tư duy, đổi mới giải pháp chiến lược tình thế và chiến lược lâu dài nhằm giải phóng sức sản xuất.
           Biện chứng của sự vật sinh sản ra biện chứng của tư duy chứ không thể là ngược lại _đẽo chân vừa giày.Tự chúng ta phải tự tạo ra sức mạnh cho mình,phải tự tháo gỡ những ách tắc trong tư duy.Một lần nữa xin được cầu viện đến Mác “yêu cầu từ bỏ tình cảnh của mình cũng là yêu cầu từ  bỏ cái tình cảnh đang cần có ảo tưởng”.Trên ý nghĩ đó nghị quyết 8 của Đảng chỉ rõ : “Vận dụng cơ chế thị trường đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý vĩ mô của Nhà nước,đồng thời xác lập ctự chủ của các đơn vị sản xuất kinh doanh,nhằm phát huy tác động tích cực to lớn đi đôi với ngăn chặn hạn chế và khắc phục những mặt tiêu cực của thị trường.Nhà nước quản lýthị trường bằng pháp luận,cơ chế,kế hoạnh,các công cụ đòn bẩy kinh tếvà bằng các nguồn lực của khu vực kinh tế nhà nước” (*).Tại sao nền kinh tế thị trường lại phải có sự quản lý của nhà nước.
           Chúng ta đã biết, cơ chế hoạt động của nền kinh tế thị trường rất phức tạp bỏi nó bị chi phối bởi hàng loạt các quy luận kinh tế đan xen chằng chịt.Cơ chế thị trường với những ưu điểm: Kích thích hoạt động của các chủ thể kinh tế và tạo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế .Từ đó làm cho nền kinh tế năng động và huy động được các nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế.Sự cạnh tranh trong kinh tế thị trường phải áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất để từ đó nâng cao năng suất lao động.
           Lịch sử phát triển của sản xuất đã chứng minh rằng :Cơ chế thị trường là cơ chế điêu tiết nền kinh tế hàng hoá đạt hiệu quả cao.Song nó cũng không phải là hoàn hảo mà nó vốn có những khuyết tật,đặc biệt là về mặt xã hội. Có thể kể ra một số khuyết tật của nền kinh tế thị trường như lạm dụng tài nguyên của xã hội, gây ô nhiễm môi trường,đặc biệt là gây ra các tệ nạn xã hội làm tổn hại đến truyền thống đạo đức của dân tộc .
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu T013 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang