Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu QT119 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Thực trạng và các giải pháp cơ bản nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý ở Công ty Khách sạn Thương mại Đống Đa

Hiện nay, đất nước ta đang bước sang thời kỳ đẩy mạnh hội nhập công nghiệp hóa - hiện đại hóa đẩy nhanh hội nhập trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ với nước ngoài cũng như cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ nói chung trong đó có cán bộ quản lý doanh nghiệp Thương mại phải có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất Cách mạng, năng lực trí tuệ, năng lực tổ chức điều hành thực tế.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
3085 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 11-01-2013 06:18:09 AM
Mã Tài liệu
QT119
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

 
š¯›
     1. Tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ thời kỳ đổi mới:
         Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ Cách mạng đều cần có một đội ngũ cán bộ thích ứng, có phẩm chất, năng lực đáp ứng được đòi hỏi của nhiệm vụ ở từng giai đoạn, từng thời kỳ. Trong giai đoạn hiện nay đất nước đang tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Phấn đấu năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý nói chung trong đó có đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp của Công ty Thương mại - Khách sạn Đống Đa.
Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa để xây dựng đội ngũ cán bộ - Để thực hiện được yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nhân tố quan trọng quyết định hàng đầu là phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ có trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức, có tài năng. Bởi, nếu không có đội ngũ cán bộ đạt yêu cầu như vậy thì đường lối chính sách có đúng mấy cũng không trở thành hiện thực. Mặt khác, yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước là căn cứ để Đảng ta đề ra tiêu chuẩn cán bộ, xây dựng nội dung, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xem xét, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước là phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Tranh thủ ứng dụng những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri thức. Bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ mà trước hết là độc lập tự chủ về đường lối, chính sách, có tiềm lực kinh tế đủ mạnh, có mức tích lũy ngày càng cao từ nội bộ nền kinh tế, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có sức cạnh tranh, kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại, các ngành công nghiệp nặng then chốt có năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ, giữ vững sự ổn định về kinh tế, tài chính vĩ mô, bảo đảm an ninh lương thực, an toàn năng lượng, tài chính, môi trường ... Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp để phát triển đất nước.
         Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng nhân tài, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ. Quan điểm giai cấp công nhân trong xây dựng đội ngũ cán bộ phải được thực hiện ở tất cả các khâu từ tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ và chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Giáo dục bồi dưỡng lập trường quan điểm, ý thức tổ chức kỷ luật của giai cấp công nhân để xây dựng được đội ngũ cán bộ thực sự trung thành với sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân. Chú trọng tăng cường số cán bộ xuất thân từ giai cấp công nhân, trước hết là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị.
         Gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế chính sách có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động qua lại với nhau. Bộ máy tổ chức mạnh, hoạt động có hiệu quả trước hết phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ yếu hay mạnh. Nếu đội ngũ cán bộ không đáp ứng được yêu cầu thì không thể có tổ chức bộ máy mạnh mẽ, ngược lại nếu tổ chức bộ máy yếu hoạt động rời rạc không có sự gắn kết, hiệu quả công tác thấp thì không thể có đội ngũ cán bộ mạnh. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ phải chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy -  Mặt khác, xây dựng đội ngũ cán bộ phải coi trọng việc đổi mới cơ chế chính sách, cơ chế chính sách chính là động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ phát triển. Cơ chế chính sách đúng làm cho đội ngũ cán bộ phấn khởi, nhiệt tình công tác, cơ chế chính sách không phù hợp dễ dẫn đến việc cán bộ lợi dụng sơ hở, không kích thích sự nhiệt tình công tác. Khi quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ gắn với xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn với việc đổi mới cơ chế chính sách.
         Cán bộ và phong trào Cách mạng của quần chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, phong trào Cách mạng của quần chúng là vườn ươm, là nơi sản sinh ra cán bộ. Qua hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh chính là môi trường để rèn luyện, thử thách, sàng lọc cán bộ, xem xét đánh giá, bố trí sử dụng - Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá phẩm chất năng lực của cán bộ. Mọi hoạt động của người cán bộ đều phải được kiểm nghiệm qua thực tiễn. Vì vậy, việc thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào Cách mạng của quần chúng để tuyển chọn giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ phải được cấp ủy thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện thử thách, kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn.
         Các cấp ủy Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác cán bộ, những vấn đề về chủ trương chính sách, đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhất thiết phải do Đảng ủy quyết định theo đa số. Thực hiện chính sách cán bộ thông qua các tổ chức và đội ngũ Đảng viên theo đúng quy trình, quy chế và điều lệ đoàn thể của các tổ chức trong hệ thống chính trị, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị.
      2. Tiêu chuẩn cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ:
         Công ty Thương mại - Khách sạn Đống Đa là doanh nghiệp Nhà nước có hệ thống tổ chức tương đối ổn định, Đảng ủy và Giám đốc Công ty đã xác định hệ thống cán bộ có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp được giao, luôn quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
         -   Có bản lĩnh chính trị, phải kiên định với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nắm vững đường lối chủ trương và chiến lược phát triển ngành thương mại nghiệp vụ quản lý kinh doanh.

  • Có năng lực tổ chức thực hiện
  • Có phẩm chất đạo đức, có ý thức kỷ luật, sinh hoạt lành mạnh,giám quyết
đoán và giám chịu trách nhiệm.
        Yêu cầu chung đối với các loại cán bộ kể trên.
      *  Về trình độ, tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành, các trường hợp tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành, phải qua lớp bồi dưỡng trình độ chuyên môn từ 6 tháng trở lên.
         Gương mẫu trong sản xuất công tác, có đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh.
         Hiểu biết về chế độ chính sách liên quan đến người lao động chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước. Am hiểu về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình phụ trách và của doanh nghiệp, có uy tín đối với quần chúng, có khả năng cộng tác với các bộ phận chuyên môn khác.
         - Đối với cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp được xếp ngạch cán bộ chuyên viên chính, ngoài những yêu cầu chung, còn phải có khả năng biên soạn các tài liệu, bồi dưỡng hoặc truyền đạt giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn. Nắm vững các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, đường lối chính sách của Nhà nước và của ngành Thương mại ở những lĩnh vực liên quan. Ngoài yêu cầu có trình độ đại học đúng chuyên ngành còn phải có thời gian đã ở ngạch chuyên viên ít nhất 6 năm trở lên, có ít nhất 1 ngoại ngữ có thể đọc nghe và giao tiếp được về lĩnh vực chuyên môn. Có đề tài hoặc công trình được áp dụng trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh.
         - Đối với cán bộ được xếp ngạch chuyên viên, kinh tế viên:  áp dụng cho cán bộ trong bộ máy quản lý của Công ty.
         Ngoài các yêu cầu chung còn phải nắm chắc được các nguyên tắc chế độ, thủ tục theo quy định chung của Nhà nước và của doanh nghiệp. Soạn thảo được các văn bản về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ. Phân tích đánh giá, tổ chức thu thập thông tin, phối hợp với các chuyên viên nghiệp vụ khác có liên quan và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho ngạch thấp hơn. Yêu cầu về ngoại ngữ phải đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và có thể giao dịch được một ngoại ngữ.
        - Có phẩm chất đạo đức, không tham ô lãng phí, phải đặt lợi ích cá nhân trong lợi ích Quốc gia, lợi ích của doanh nghiệp và tập thể.
      Đánh giá cán bộ:
      Về mục đích:  Không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ một cách toàn diện có khả năng thích ứng với các điều kiện và môi trường công tác.
         Bản thân cán bộ làm báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ bao gồm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng hiệu quả công việc trong từng thời gian. Nhận thức, tư tưởng chính trị, việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác. Việc giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng loãng phí. Tinh thần đoàn kết, chiều hướng và khả năng phát triển ... Hội nghị cán bộ và tập thể đơn vị sẽ tham gia xây dựng sau đó quyết định đánh giá bằng bỏ phiếu kín.
        Đánh giá kết quả lao động theo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng. Quy trình đánh giá và nhận xét kết quả lao động bắt đầu từ mỗi người lao động và mỗi bộ phận tự kiểm điểm và đánh giá, sau đó bộ phận trực tiếp quản lý lao động nhận xét và đánh giá, doanh nghiệp tổng hợp từng bộ phận và từng người, thành lập hội đồng đánh giá và hội đồng quyết định kết quả lao động của từng bộ phận và từng người lao động, thông báo kết quả đánh giá của Hội đồng cho từng người lao động.
 

 

Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu QT119 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang