Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu MAR47 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Các giải pháp xúc tiến, khuếch trương nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Khu Công Nghiệp Song Khê-Nội Hoàng tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang là một tỉnh trung du miền núi, kinh tế chưa phát triển cơ sở hạ tầng yếu với một trình độ khoa học kỹ thuật thấp. Đây là vấn đề mà nhà nước cũng như UBND Tỉnh đặc biệt quan tâm và coi là mục tiêu hàng đầu.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2244 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 26-11-2012 11:28:52 AM
Mã Tài liệu
MAR47
Tổng điểm Đánh giá
5 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN MỘT
KHÁI QUÁT VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BẮC GIANG
 
I. KHÁI QUÁT VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BẮC GIANG.
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của sở kế hoạch và đầu tư Bắc Giang.
   Ban Kế hoạch tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Thông tư 603/TTg ngày 15/10/1955 của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng, nhiệm vụ ban đầu là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban hành chính tỉnh xây dựng các kế hoạch khôi phục, cải tạo, phát triển Kinh Tế - Xã Hội sau chiến tranh ở địa phương.
   Qua nhiều thời kỳ, ngành đã có sự thay đổi về chất, một số chức năng, nhiệm vụ được bổ sung thêm, tổ chức bộ máy được tăng cường, có thể điểm qua các mốc lịch sử đáng ghi nhớ sau:
   - Tháng 10 năm 1961 Ban kế hoạch được đổi tên thanh Uỷ ban kế hoạch tỉnh theo Nghị định 158/CP của Hội đồng Chính phủ và tiếp đến tháng 3 năm 1974 lại được Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và các cấp theo Nghị định 49/CP.
   - Năm 1988, UBND tỉnh quyết định sát nhập Ban Phan vùng Kinh tế vào Uỷ ban kế hoạch và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ tổng hợp xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
   - Tháng 9 năm 1994, UBND tỉnh quyết định giải thể Trọng tài kinh tế tỉnh, bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh về thành lập DN và đăng ký kinh doanh các DN.
   - Tháng 5 năm 1996, UBND tỉnh quyết định giải thể Ban kinh tế đối ngoại, chuyển nhiệm vụ hợp tác đầu tư về Uỷ ban kế hoạch tỉnh và đổi tên thành Sở Kế hoạch và Đầu tư.
   - Tháng 5 năm 2000, Ban Thường vụ tỉnh Uỷ có Nghị quyết giải thể Ban Kinh tế Tỉnh uỷ, chuyển một số nhiệm vụ của Ban Kinh tế Tỉnh uỷ về Sở Kế hoạch và Đầu tư.
   Trong thời kỳ đầu thực hiện chủ trương khôi phục và cải tạo kinh tế sau chiến tranh ở miền Bắc, ngành đã tích cực tham mưu giúp Uỷ ban hành chính tỉnh xây dựng kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế văn hoá ở địa phương. tập trung vào chống nạn đói nạn dốt, cải tạo công nghiệp, hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục các cơ sở sản xuất, cơ sở hạ tầng sau chiến tranh, tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp, TTCN, thương nghiệp, tín dụng …
Chỉ sau một thời gian ngắn, toàn tỉnh đã khôi phục và phát triển sản xuất, khắc phục cơ bản nạn đói, nạn dốt, ổn định đời sống nhân dân, động viên phong trào thi đua sản xuất giỏi, các cơ sở sản xuất hoạt động bình thường trở lại, hệ thống trường học, bệnh viện được hình thành, năm 1960 các huyện đều có bệnh viện và trường cấp II, hầu hết các xã đều có trường hoặc lớp cấp I .v.v…
   Thời kỳ chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, ngành đã tham mưu giúp tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch thời chiến, củng cố hậu phương vững chắc, chi viện sức người sức của cho Miền Nam, thực hiện: "thóc không thiều một cân, quân không thiếu một người", tăng cường ổn định và phát triển sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng XHCN ở Miền Bắc và chi viện đắc lực cho công cuộc giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc.
   Thời kỳ thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, Ngành đã sớm tiếp thu các quan điểm và đường lối mới của Đảng, vận dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, triển khai, cụ thể hoá thành các kế hoạch và chương trình hành động, đổi mới nội dung và phương pháp kế hoạch hoá, chuyển dần từ cơ chế kế hoạch tập trung với các chỉ tiêu pháp lệnh sang kế hoạch mang tính định hướng với các chỉ tiêu mang tính hướng dẫn là chủ yếu.
Phối hợp cùng các Ngành chức năng tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, cụ thể hoá một số cơ chế, chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần nhằm phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế, chuyển từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN, cụ thể như : Triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 217/HĐBT về việc đổi mới quản lý trong các Doanh nghiệp Nhà nước, giao quyền tự chủ cho các xí nghiệp quốc doanh; tổ chức xây dựng các đề án thực hiện 3 chương trình kinh tế: Chương trình lương thực, thực phẩm; chương trình sản xuất hàng tiêu dùng; chương trình xuất khẩu .v.v… 
  2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của sở kế hoạch và dầu tư Tỉnh Bắc Giang.
   a. Chức năng :
   Sở Kế hoạch và đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên đại bàn tỉnh; đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương, quản lý nguồn hỗ trợ chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vị địa phương, về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của Pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy đinh của pháp luật.
   Sở kế hoạch  và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ kế hoạch và Đầu tư.
   b. Nhiệm vụ và quyền hạn.
    Trình UBND tỉnh thi hành Quyết định, Chỉ thị về quản lý các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vị quản lý của Sở. Quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho UBND cấp tỉnh trở xuốngtheon pháp luật.
   Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và đầu tư ở địa phương.
    Chủ trì tổng hợp và trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm, cân đối các nguồn vốn và chịu trách nhiệm  trong việc phát triển kinh tế xã hội và các kĩnh vực thuộc quyền.
   Trình UBND tỉnh chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời theo dõi giám sát chặt chẽ. Hướng dẫn và thẩm định các bộ phận trực thuộc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch phát triển KT-XH chung của tỉnh đã được phê duyệt.
   Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán nhân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các đơn vị trong tỉnh để trình UBND tỉnh.
   Về đầu tư trong nước và nước ngoài : Trình và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình trước UBND tỉnh về danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài và các nguồn vốn khác cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
   Phối hợp với các bên có liên quan giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác do tỉnh quản lý.Thẩm định các dự án đầu tư và có trách nhiệm là cầu nối giữa các nhà đầu tư và Tỉnh
   Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ : Là cơ quan đầu mối vận động, thu hút, điều phối quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi chính phủ của tỉnh, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trìh sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ kế hoạch và Đầu tư.Đồng thời theo dõi đánh giá, giải quyết khó khăn trong thực hiện,sử dụng các nguồn vốn.
   Về quản lý đấu thầu: Chủ trì, thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đã được phê duyệt và tình hình thực hiện đấu thầu.
   Về quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn để UBND tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
   Trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp và các cơ chế quản lý đối với các cụm công nghiệp phù hợp với tình hình phát triển thực tế của địa phương.
   Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và kinh tế hợp tác xã:Thực hiện chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; thực hiện các chính sách được phân về quản lý doanh nghiệp.
   Chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu đúng chức năng được giao phó. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - Công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo pháp luật; tổ chức quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công thuộc Sở.
   Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng chính sách thu hút đầu tư, tiến hành tư vấn xúc tiến, tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
   Tổ chức thực hiện quản lý trực tiếp một số dự án do Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật.
    Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND tỉnh và Bộ kế hoạch và Đầu tư.
   Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế,đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.
  3. Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bắc Giang.
   a. Lãnh đạo Sở:
  Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 3 Phó giám đốc.Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội đồng nhân dân tỉnh khi được yêu cầu.
   Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân.
   Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu MAR47 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang