Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu TM001.DOC đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ .

Mặt hàng thuỷ sản là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng và chiếm một tỷ trọng lớn trong số các mặt hàng đang xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Hiệp định thương mại Việt mỹ đã có hiệu lực, tạo ra cơ hội rất lớn cho việc xuất khẩu hàng hoá của Việt nam sang thị trường Mỹ nói chung và với mặt hàng thuỷ sản nói riêng. Thị trường Mỹ là một thị trường lớn nhưng còn rất mới đối với các doanh nghiệp của Việt nam. Thị trường này có những đặc thù riêng đòi hỏi phải có những nghiên cứu toàn diện. Ngành thuỷ sản đang trong quá trình đầu tư để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
3107 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 15-05-2018 03:40:27 PM
Mã Tài liệu
TM001.DOC
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
 PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tên đề tài:
Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ .
2. Tính cấp thiết của đề tài:
+ Mặt hàng thuỷ sản là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng và chiếm một tỷ trọng lớn trong số các mặt hàng đang xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
+ Hiệp định thương mại Việt mỹ đã có hiệu lực, tạo ra cơ hội rất lớn cho việc xuất khẩu hàng hoá của Việt nam sang thị trường Mỹ nói chung và với mặt hàng thuỷ sản nói riêng.
+Thị trường Mỹ là một thị trường lớn nhưng còn rất mới đối với các doanh nghiệp của Việt nam. Thị trường này có những đặc thù riêng đòi hỏi phải có những nghiên cứu toàn diện.
+ Ngành thuỷ sản đang trong quá trình đầu tư để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Hàng thuỷ sản trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch xuất khẩu đạt được năm 2001 là 1760 triệu USD.  Định hướng phát triển xuất khẩu của ngành giai đoạn 2000-2010 đặt ra mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu  3,5 tỷ USD trong đó kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng  25-28% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm ra phương hướng và giải  pháp thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường này.
3. Mục đích nghiên cứu của đề tài
+ Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về xuất khẩu .
+ Phân tích thực trạng tình hình xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào  thị trường Mỹ .
 +Căn cứ vào cơ sở lý luận và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ, định hướng phát triển của ngành thuỷ sản để đề xuất phương hướng và giải pháp  nhằm thúc đẩy xuất khẩu  thuỷ sản vào thị trường này .
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài:
 Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của  ngành thuỷ sản Việt nam vào  thị trường Mỹ.
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
Đề tài nghiên cứu các hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ với thời gian nghiên cứu từ năm 1994 tới nay.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết những vấn đề đặt ra, luận văn đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng trong môi trường thực tế, hiện tại và kết hợp với các phương pháp cụ thể như: phương pháp phân tích, điều tra, tổng hợp, hệ thống,... để luận giải, khái quát và phân tích thực tiễn theo mục đích của đề tài.
6. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn bao gồm ba chương như sau:
Chương một: Những vấn đề  cơ bản về xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ.
Chương hai: Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ.
Chương ba: Phương hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sảnViệt nam vào  thị trường Mỹ.
 
  
 

MỤC LỤC
phần mở đầu............................................................................................ 1
Chương một:............................................................................................. 3
Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng............................................... 3
thuỷ sản vào  thị trường Mỹ.................................................................... 3
1.1. Khái quát chung về xuất khẩu hàng hoá......................................... 3
1.1.1 Khái niệm xuất khẩu................................................................. 3
1.1.2  Lợi ích  của xuất khẩu.............................................................. 3
1.2. hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam. 5
1.2.1 Ngành thuỷ sản trong hệ thống các Ngành của nền kinh tế Quốc dân 5
1.2.1.1 Hệ thống bộ máy tổ chức của ngành thuỷ sản:................... 5
1.2.1.2.Tiềm năng phát triển của ngành thuỷ sản Việt nam............ 6
1.2.1.3 Sản xuất của ngành........................................................... 11
1.2.1.4 Những đóng góp của ngành thuỷ sản đối với nền kinh tế Quốc dân       13
1.2.2. Nội dung hoạt động xuất khẩu thuỷ sản................................. 14
1.2.3.Tổ chức, quản lý hoạt động xuất khẩu thuỷ sản...................... 14
1.3. Thị trường mỹ và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường mỹ....................................................................................... 14
1.3.1. Thị trường Mỹ.................................................................... 14
1.3.1.1. Đặc điểm về kinh tế......................................................... 14
1.3.1.2. Đặc điểm về chính trị....................................................... 15
1.3.1.3. Đặc điểm về luật pháp..................................................... 17
1.3.1.4. Đặc điểm về văn hoá và con người.................................. 17
1.3.2. Thị trường thuỷ sản Mỹ...................................................... 18
1.3.2.1. Tình hình khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của Mỹ........ 19
1.3.2.3. Chế biến thuỷ sản............................................................ 23
1.3.2.4. Xuất nhập khẩu thuỷ sản................................................ 24
1.3.2.5. Nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng thuỷ sản của thị trường Mỹ 31
1.3.2.5 Hệ thống phân phối thuỷ sản của Mỹ............................... 32
1.3.2.6. Quy chế quản lý nhập khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ. 32
1.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ......................................................................................... 33
1.3.3.1 Những nhân tố tác động thuận lợi..................................... 33
1.3.3.2 Những nhân tố tác động không thuận lợi.......................... 34
Chương hai:............................................................................................ 36
Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản của............................................. 36
ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ........................................ 36
2.1. Hàng thuỷ sản trong hệ thống các mặt hàng xuất khẩu  chủ lực... 36
2.1.1 Thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam.......................... 36
2.1.1.1 Thị trường Mỹ.................................................................. 36
2.1.1.2 Thị trường Nhật Bản......................................................... 37
2.1.1.3 Thị trường EU................................................................... 37
2.1.1.4 Thị trường Trung Quốc..................................................... 38
2.1.1.5 Thị trường các nước châu Á khác...................................... 39
2.1.2 Kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản của Việt nam.................. 40
2.1.3 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu..................................................... 41
2.1.4.Giá xuất khẩu  hàng thuỷ sản.................................................. 44
2.2 Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ trong thời gian vừa qua.        45
2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu.............................................................. 45
2.2.2.Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu..................................................... 47
2.2.4. Phương thức xuất khẩu........................................................... 49
2.2.5. Khả năng cạnh tranh.............................................................. 49
2.2.6. Hoạt động của ngành thuỷ sản Việt nam trong việc thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Mỹ......................................................................................... 51
2.3 những kết luận rút ra qua việc nghiên cứu thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản  của việt nam vào  thị trường Mỹ....................................................................... 51
2.3.1 Những ưu điểm........................................................................ 51
2.3.2 Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân..................................... 52
Chương ba:............................................................................................. 56
Phương hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ........................................................................................................... 56
3.1 Định hướng phát triển của ngành thuỷ sản giai đoạn 2000-2010... 56
3.1.1 Các quan điểm về đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam 56
3.1.2 Những phương hướng phát triển xuất khẩu thuỷ sản của ngành trong những năm tới..................................................................................................... 56
3.1.3 Mục tiêu phát triển xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam đến năm 2010. 57
3.2 Phương hướng xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ.......... 58
3.3 Giải pháp pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ.     59
3.3.1  Giải pháp tăng cường nghiên cứu thị trường Mỹ.................... 59
3.3.2  Giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Mỹ.     60
3.3.3 Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của mặt hàng thuỷ sản ... 61
3.3.3.1 Nâng cao tính cạnh tranh về chất lượng:........................... 61
3.3.3.2 Nâng cao tính cạnh tranh về giá của hàng thuỷ sản xuất khẩu.    63
3.3.4  Giải pháp ổn định kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản................ 63
3.3.5  Giải pháp hoàn thiện phương thức xuất khẩu hàng thuỷ sản. 66
3.3.6 Giải pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản.......................................................................................................... 66
Kết luận................................................................................................... 68
Tài liệu tham khảo................................................................................. 69
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu TM001.DOC đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang