Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT230 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Tổ chức công tác kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái

Nhằm phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, xí nghiệp đã đầu tư tăng quy mô sản xuất, hiện đại hoá dây truyền sản xuất, đã tuyển dụng thêm những cán bộ quản lý, kỹ thuật giỏi với đội ngũ công nhân lành nghề, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất của Nhà Nước giao cho, đó cũng là góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1847 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 19-10-2012 02:35:36 PM
Mã Tài liệu
KT230
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
 TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI
 
1 - ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI.
 
a - Đặc điểm, yêu cầu.
 
         Xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái là một doanh nghiệp sản suất gạch. Vì vậy các nguyên liệu vật liệu chủ yếu là: Than bùn, than cám và đất sét.
   
Các nguyên liệu phụ, nhiên liệu: Than tổ ong, xăng, dầu diegen, dầu nhớt HĐ 40 + 50, dầu công nghiệp 90, dầu CS 32 mỡ IC 2, mỡ chịu nhiệt,…
 
Các công cụ lao động: Khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động, găng tay, xẻng, xe cải tiến,…
 
           Để đảm bảo cho quá trình sản xuất, kinh doanh được tiến hành thuận lợi nhanh chóng, thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng là cơ sở để tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp thì phải quản lý chặt chẽ, thu mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật tư. Mặt khác, tổ chức quản lý tốt vật liệu, công cụ dụng cụ sẽ hạn chế được hư hỏng, hao hụt, làm giảm bớt những rủi ro thiệt hại trong sản xuất.
 
b – Nhiệm vụ của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ.
         Tổ chức ghi chép, phân loại và tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, tình hình nhập – xuất – tồn kho vật liệu, công cụ dụng cụ, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu mua vật tư và tình hình sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.
         Tổ chức áp dụng đúng đắn các phương pháp về kỹ thuật, hạch toán vật liệu, hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu (lập chứng từ, luân chuyển chứng từ), mở sổ và thẻ kế toán chi tiết, thực hiện kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ đúng chế độ, theo đúng phương pháp quy định nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong doanh nghiệp.
       Tính toán, xác định chính xác số lượng, giá thị vật tư từ thực tế đưa vào sử dụng và số liệu đã tiêo hao để từ đó phân bổ chính xác giá trị vật liệu, công cụ dụng cụ đã tiêo hao vào các đối tượng sử dụng, tức là tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận, đơn vị sử dụng vật liệu, công cụ, dụng cụ.
 
2 – KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI
 
a – Chứng từ.
      Hiện nay xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái chủ yếu nhập kho Nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ từ mua ngoài do đó giá thực tế Nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ được xác định như sau:
         Giá thực tế nhập  =  Giá mua trên  +  Thuế NK  + CF thu  –  CK, GG
             kho 152,153             hoá đơn              (nếu có)      mua, v/c..  HBBT Lại
       Với Nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ xuất kho theo giá thực tế:
Giá thực tế  =  Giá thực tế đơn vị 152, 153  x  Số lượng 152,153 XK trong kỳ
152,153 XK      NK theo từng lần nhập               thuộc từng lần nhập
 
        Trước khi nhập kho Nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ để đảm bảo tính pháp lý cho quá trình nhập kho thì kế toán phải căn cứ  vào các Hoá đơn (GTGT), (Chứng từ gốc), Sau đó mới căn cứ vào các chứng từ gốc để ghi vào phiếu Nhập kho (Mẫu số 01 - VT), Xuất kho (Mẫu số 02 - VT) …
       

 Sau đây là mẫu Hoá đơn (GTGT) mà hiện nay Xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái đang sử dụng.
 Biểu số 1a:                          HOÁ ĐƠN (GTGT)
                                             Liên 2: (Giao khách hàng)           Mẫu số 01 – GTKT – 3LL
                                             Ngày 15 tháng 10 năm 2002                  DU/01 - B
         Đơn vị bán hàng: Công ty Thương mại Tiền Phong
         Địa chỉ: Bắc giang. Số tài khoản: …………………
         Điện thoại: ………Mã số: ………………………..
         Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Thế Điền.
         Đơn vị: Xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái.
         Địa chỉ: Bắc giang. Số TK:………………………..
         Hình thức thanh toán: Thanh toán chậm. Mã số: 2400152089 – 1
 
STT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1 x 2
1 Than cám 6 Tấn 143,368 247.619 35.500.640
Cộng tiền hàng 35.500.640
Thuế suất GTGT: 5% tiền thuế GTGT 1.775.032
Tổng số tiền thanh toán 37.275.672
Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi năm nghìn, sáu trăm bảy hai đồng
 
         NGƯỜI MUA HÀNG       KẾ TOÁN TRƯỞNG       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
          (Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, ghi rõ họ tên)        (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
       
          Nguyễn Thế Điền          Nguyễn Hoài Thu               Hà Huy Phương
      
 
 
 
 
 
 
          Căn cứ vào hoá đơn mua hàng (biểu số 1a), kế toán. Làm căn cứ để viết phiếu nhập kho. Trước khi viết phiếu nhập kho thì hai bên làm biên bản giao nhận vật tư. Việc kiểm nhận do thủ kho thực hiện. Cơ sở kiểm nhận là hoá đơn của người cung cấp.
Biểu số 2a:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN
GIAO NHẬN VẬT TƯ
    Hôm nay vào hồi: 10h ngày 15 tháng 10 năm 2002
    I. Đại diện bên giao.
1.      Ông: Triệu Đăng – Công ty thương mại Tiền Phong – Bắc giang.
    II. Đại diện bên nhận
1. Ông: Lê Hiền
2. Ông: Dương Văn Hồng - Thủ kho.
                3. Bà: Nguyễn Thị Hồi - Vật tư.
     Cùng nhau kiểm tra giao nhận số lượng, chất lượng vật tư cụ thể như sau:
    III. Số lượng, chủng loại: Than cám 6.
22. Chuyến ô tô = 143,368 tấn.
(Một trăm bốn mươi ba tấn, ba trăm sáu mươi tám kg)
    IV. Chất lượng: đảm bảo.
    Chúng tôi cùng nhau thống nhất ký giao nhận.
 
Đại diện bên giao               Vật tư               Bảo vệ               Thủ kho
    
     Triệu Đăng              Nguyễn Thị Hồi       Lê Hiền       Dương Văn Hồng
 
 
        
 
 
 
Căn cứ vào hoá đơn mua hàng và biên bản giao nhận vật tư, kế toán vật tư viết phiếu nhập kho theo số vật liệu thực tế.
Biểu số 3a:
Đơn vị: Xí nghiệp                          PHIẾU NHẬP KHO              Mẫu số 01 - VT   
gạch ngói Hồng Thái           Ngày 15 tháng 10 năm 2002                (QĐ số1141
Địa chỉ: Bắc Giang                         Nợ: TK 152                           TC/QĐ/CĐKT ngày
                                                        Có: TK 331                           1 - 11 - 1995 BTC
 
         Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Thế Điền
         Theo hợp đồng số: 18 -  ngày 15 tháng 01 năm 2002
         Nhập tại kho: Vật liệu chính.
 
STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo CT Thực nhập
1 Than cám 6   Tấn 143.368 143.368 247.619 35.500.640
  Cộng tiền hàng           35.500.640
  Thuế 5%           1.772.032
  Cộng           37.275.672
 
         Tổng số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi năm nghìn, sáu trăm bảy mươi hai đồng
 
Phụ trách cung tiêu    Kế toán trưởng    Người giao hàng          Thủ kho        Thủ trưởng đơn vị
   (Ký, ghi rõ họ tên)    (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)   (ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
  Nguyễn Thế Điền          Đặng Nam            Triệu Đăng         Dương Văn Hồng       Hà Phong
 
 
 
 
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT230 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang