Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT129 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Kế toán nguyên liệu vật liệu tại xí nghiệp X 18 - công ty Hà Thành -BQP

Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt động tạo ra sản phẩm .Một doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường , có tính cạnh tranh cao phải sản xuất ra được những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lí .Như vậy doanh nghiệp phải khai thác tốt các nguồn lực tài chính , phải quản lí và sử dụng có hiệu quả những nguồn nguyên nhiên vật liệu …Bởi nguyên vật liệu là một trong những nhân tố chính để làm ra sản phẩm .


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1897 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 22-07-2012 10:44:31 AM
Mã Tài liệu
KT129
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
CHƯƠNG  I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU
 
1.KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN NLVL :
1.1 Khái niệm đặc điểm của nguyên liệu vật liệu :
- Khái niệm :
    Nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất là đối tượng lao động - một trong ba yếu tố cơ bản để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ - là cơ sở vật chất cấu tạo nên thực thể của sản phẩm .
 -Đặc điểm : Nguyên liệu vật liệu
+ chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất chế tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ
+ khi tham gia vào quá trình sản xuất nguyên liệu vật liệu thay đổi hoàn toàn  hình thái vật chất ban đầu và giá trị được chuyển toàn bộ,một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh .
1.2 Vai trò của NLVL trong quá trình sản xuất kinh doanh :
     Nguyên vật liệu có vai trò là cở sở vật chất hình thành nên sản phẩm , là một trong ba yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh .Việc cung cấp nguyên liệu vật liệu có kịp thời hay không ,số lượng chủng loại có phù hợp hay không, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sản xuất kinh doanh .Mặt khác chi phí nguyên liệu vật liệu thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí sản xuất . Vì vậy trong quá trình sản xuất kinh doanh cần phải theo dõi quản lí chặt chẽ nguyên liệu vật liệu về cả mặt hiện vật và giá trị ở tất cả các khâu mua sắm dự trữ, bảo quản và sử dụng .
  - Ở khâu mua hàng phải quản lí việc thực hiện kế  hoạch mua hàng về số lượng , khối lượng ,chất lượng ,qui cách, phẩm chất ,chủng loạị, giá mua , chi phí mua cũng như đảm bảo đúng tiến độ thời gian đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp .
  - Ở khâu bảo quản phải tổ chức tốt kho tàng bến bãi ,trang bị đầy đủ các phương tiện đo lường cần thiết ,tổ chức và kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo quản  với từng loại nguyên liệu vật liệu tránh hư hỏng, mất mát đảm bảo an toàn tài sản.
 -Ở khâu sử dụng đòi hỏi phải sử dụng hợp lí, tiết kiệm chấp hành tốt các định mức dự toán nhằm tiết kiệm chi phí nguyên liệu vật liệu góp phần quan trọng vào việc hạ giá thành sản phẩm , tăng doanh thu và tích luỹ cho đơn vị .
2. PHÂN LOẠI NGUYÊN LIỆU  VẬT LIỆU :
2.1 Phân loại nguyên liệu vật liệu :
   Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều loại, thứ nguyên liệu vật liệu có vai trò, chức năng và có đặc tính lí hoá … khác nhau . Để tiến hành công tác quản lí và hạch toán nguyên liệu vật liệu có hiệu quả thì cần phải phân loại nguyên liệu vật liệu .
    Phân loại nguyên liệu vật liệu là căn cứ vào vai trò các tiêu thức nhất định để chia nguyên liệu vật liệu sử dụng trong doanh nghiệp thành từng loại, từng thứ , từng nhóm .
   *Phân loại nguyên liệu vật liệu theo vai trò tác dụng của nguyên liệu vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh gồm :
-Nguyên liệu vật liệu chính : ( bao gồm cả nửa thành phẩm mua ngoài ) là các nguyên vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất cấu thành thực thể vật chất của sản phẩm .
- Nguyên liệu vật liệu  phụ : là những nguyên liệu vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành thực thể của sản phẩm nhưng có vai trò nhất định và cần thiết trong quá trình sản xuất .
         Căn cứ vào công dụng NLVL phụ được chia thành các nhóm :
 + nhóm vật liệu  làm tăng  chất lượng  nguyên liệu vật liệu chính
 + nhóm vật liệu làm tăng chất lượng sản phẩm
 + nhóm vật liệu đảm bảo điều kiện cho quá trình sản xuất
- nhiên liệu :là loại vật liệu phụ trong quá trình sử dụng có tác dụng cung cấp nhiệt lượng . Nhiên liệu có thể tồn tại ở các thể rắn , thể lỏng ,thể khí.
- Phụ tùng thay thế : là những chi tiết phụ tùng máy móc thiết bị được dự trữ để sử dụng cho việc thay thế ,sửa chữa các bộ phận của tài sản cố định hữu hình.
- Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản : là các vật liệu và thiết bị dùng cho công tác xây dựng cơ bản để hình thành tài sản cố định .
- Vật liệu khác bao gồm : Các loại vật liệu chưa được phản ánh ở những loại vật liệu trên .
   Để phục vụ cho công tác quản lí và kế toán chi tiết nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất ,có thể căn cứ vào đặc tính lí hoá của từng loại để chia thành từng nhóm, từng thứ, nguyên liệu vật liệu .
2.2 Đánh giá nguyên liệu vật liệu:
 - Nguyên tắc đánh giá nguyên liệu vật liệu :
  Là dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện  giá trị của chúng theo những nguyên tắc nhất định .Về nguyên tắc kế toán hàng tồn kho (trong đó bao gồm cả nguyên liệu vật liệu) phải được ghi nhận theo nguyên tắc  giá gốc.Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được . Sổ danh điểm nguyên liệu vật liệu .
22.1 Đánh giá nguyên liệu vật liệu theo nguyên tắc giá gốc:
 Giá gốc hàng tồn kho bao gồm : chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại .
    Nguyên liệu vật liệu trong doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, nên nội dung các yếu tố cấu thành giá gốc của nguyên liệu vật liệu được xác định theo từng trương hợp nhập xuất
. Giá gốc của nguyên liệu vật liệu nhập kho :
- Giá gốc NLVL mua ngoài nhập kho được tính theo công thức sau:
 
Giá gốc nguyên         Giá mua ghi trên          Các loại thuế        Chi phi có
liệu,vật liệu mua   hoá đơn sau khi trừ  +   không được    +   liên quan
ngoài nhập kho        đi các khoản chiết              hoàn lại            trực tiếp đến
                                  khấu giảm giá                                          việc mua hàng
 
Các chi phí có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng bao gồm: chi phí vận chuyển, bốc xếp,bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho (chi phí bao bì, chi phí của bộ phận thu mua độc lập ,chi phí thuê kho , thuê bãi … ) .
- Giá gốc của NLVL tự chế biến nhập kho được tính theo công thức :
 
     Giá gốc nguyên liệu,                  Giá gốc nguyên liệu            Chi phí
      vật liệu nhập kho            =          vật liệu xuất kho        +      chế biến
 
Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồmnhững chi phí  có liên quan trực tiếp đến sản phẩm sản xuất như :Chi phí nhân công trực tiếp ,chi phí sản xuất chung  cố định . Chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chế biến nguyên liệu vật liệu .
-Giá gốc NLVL thuê ngoài gia công chế biến nhập kho được tính theo công thức :
                                                                                            Chi phí vận
Giá gốc nguyên       Giá gốc nguyên       Tiền công           Chuyển bốc dỡ
liệu vật liệu thuê  = liệu vật liệu xuất  + phải trả cho    +   và các chi phí  
GCCB nhập kho      kho thuê GCCB     người chế biến    có liên quan trực
                                                                                           tiếp khác.
- Giá gốc của NLVL nhận góp vốn liên doanh ,vốn cổ phần hoặc thu hồi vốn góp :
  Được ghi nhận theo giá thực tế do Hội đồng định giá lại và đã được chấp thuận cộng với các chi phí tiếp nhận (nếu có) .
- Giá gốc của nguyên liệu vật liệu nhận biếu tặng :
 
Giá gốc nguyên       Giá trị hợp lí ban đầu            Các chi phí khác có liên
  liệu vật liệu =         của những nguyên liệu    +   quan trực tiếp đến việc
  nhập kho                vật liệu tương đương             tiếp nhận
 
-Giá gốc của nguyên liệu vật liệu được cấp :
 
Giá gốc nguyên      Giá ghi trên sổ của đơn vị         Chi phí vận chuyển
  liệu, vật liệu     =  cấp trên hoặc giá được đánh  +  bốc dỡ, chi phí có
  nhập kho               giá lại theo giá trị thuần           liên quan trực tiếp ≠
 
- Giá gốc của phế liệu thu hồi: Là giá ước tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được .
. Giá gốc của nguyên liệu vật liệu xuất kho :
  Do giá gốc của nguyên liệu vật liệu nhập kho từ các nguồn nhập  khác nhau như đã trình bày ở trên ,để tính giá gốc hàng xuất kho, kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho sau :
- Phương pháp tính theo giá đích danh :
Giá trị thực tế của nguyên liệu vật liệu xuất kho tính theo giá thực tế của từng lô hàng nhập . Áp dụng đối với những doanh nghiệp sử dụng ít  thứ nguyên liệu vật liệu có giá trị lớn và có thể nhận diện được .
- Phương pháp bình quân gia quyền :
  Giá trị của loại nguyên liệu vật liệu tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại nguyên liệu vật liệu tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại nguyên liệu vật liệu tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ (bình quân gia quyền cuối kỳ ). Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi lô hàng về , phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp (bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập ).
 
Giá trị thực tế                  Số lượng nguyên                Đơn giá bình
Nguyên liệu, vật      =      liệu , vật liệu             +      quân gia quyền
liệu xuất kho                    xuất kho
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT129 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang