Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT208 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới sâu sắc, toàn diện của đất nước, của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã có những bước đổi mới, tiến bộ và góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1892 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 17-10-2012 09:16:14 PM
Mã Tài liệu
KT208
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
 
1.2 - Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu.
1.2.1 - Khái niệm chi phi phí sản xuất.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải khai thác và sử dụng các nguồn lao động,vật tư, tài sản, tiền vốn để thực hiện việc sản xuất, chế tạo sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ. Trong quá trình đó doanh nghiệp phải bỏ ra các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cho hoạt động kinh doanh của mình, chi phí bỏ ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh được gọi là chi phí sản xuất.
Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chỉ ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ.
1.2.2 - Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu.
Chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp bao gồm rất nhiều loại, nhiều khoản khác nhau cả về nội dung, tính chất, công dụng, vai trò, vị trí ..... trong quá trình kinh doanh. Do đó để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán cần phải tiến hành phân loại các chi phí sản xuất từ các mục đích và yêu cầu khác nhau của quản lý, chi phí sản xuất cũng được tuân theo những tiêu thức khác nhau.
1.2.2.1 - Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế
(Yếu tố chi phí)
Để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu đồng nhất của nó mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát sinh chi phí, chi phí được phân theo yếu tố chi phí sau:
* Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: bao gồm giá trị nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ...... sử dụng cho sản xuất kinh doanh(loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập lại kho và phế liêụ thu hồi).
* Yếu tố tiền lương và các khoản phụ cấp lương: yếu tố này phản ánh tổng số tiền lương và phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho toàn bộ công nhân viên chức.
* Yếu tố nhiên liệu, động lực: sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ (trừ một số không dùng hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi).
* Yếu tố bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn: tính theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp lương phải trả công nhân viên chức.
* Yếu tố khấu hao tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích trong kỳ của tất cả tài sản cố định sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ.
* Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất kinh doanh.
* Yếu tố chi phí bằng tiền: phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền, các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
Phân lại theo nội dung, tính chất kinh tế có tác dụng:
+ TRONG PHẠM VI DOANH NGHIỆP: PHỤC VỤ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, LÀM CĂN CỨ ĐỂ LẬP BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ, LẬP KẾ HOẠCH CUNG ỨNG VẬT TƯ, TIỀN VỐN, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHO KỲ SAU.
+ Trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế: cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân do có sự tách biệt giữa hao phí lao động vật hoá và hao phí lao động sống.
1.2.2.2 - Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế chi phí:
                                      (khoản mục chi phí)
Theo cách phân loại này, những chi phí sản xuất có cùng mục đích, công dụng được sắp xếp vào một khoản mục chi phí, không phân biệt nội dung kinh tế của chi phí.
* Khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm.
* Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, dịch vụ như: luơng, các khoản phụ cấp lương, tiền ăn giữa ca và các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn).
* Khoản mục chi phí sản xuất chung: gồm những chi phí phát sinh tại bộ phận sản xuất (phân xưởng, đội, trại sản xuất....) ngoài hai khoản mục trên.
- Khoản mục chi phí sản xuất chung bao gồm các nội dung kinh tế sau:
+ Chi phí nhân viên phân xưởng : bao gồm các khoản tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng, đội, bộ phận sản xuất.
+ Chi phí vật liệu: gồm những chi phí vật liệu dùng chung cho phân xưởng như: vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định, vật liệu văn phòng phân xưởng và những vật liệu dùng cho nhu cầu quản lý chung ở phân xưởng.
+ Chi phí dụng cụ sản xuất: gồm những chi phí về công cụ dụng cụ xuất dùng cho hoạt động quản lý của phân xưởng như: khuôn mẫu, dụng cụ gá lắp, dụng cụ cầm tay, dụng cụ bảo hộ lao động....
+ Chi phí khấu hao tài sản cố định: gồm toàn bộ số tiền trích khấu hao tài sản cố định sử dụng trong phân xưởng như: máy móc thiết bị sản xuất, phuơng tiện vận tải, truyền dẫn, nhà xưởng.....
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động phân xưởng, bộ phận sản xuất như: chi phí sửa chữa tài sản cố định thuê ngoài, chi phí điện nước, điện thoại, các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại..... không thuộc tài sản cố định.
+ Chi phí bằng tiền khác: bao gồm các chi phí bằng tiền ngoài các chi phí đã kể trên phục vụ cho hoạt động của phân xưởng.
Tác dụng: phục vụ cho việc quản lý chi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản xuất sản phẩm, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch  giá thành làm tài liệu tham khảo để lập định mức chi phí sản xuất và lập kế hoạch giá thành sản phẩm cho kỳ sau.
1.2.2.3 - Phân loại chi phí theo mối quan hệ với sản lượng sản phẩm  sản xuất.
Theo cách này chi phí sản xuất chia làm 2 loại:
* Chi phí biến đổi (biến phí): Là những chi phí có sự thay đổi về số lượng tương quan tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lượng sản phẩm sảm xuất trong kỳ như: chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp.....
* Chi phí cố định (định phí): là những chi phí không thay đổi về tổng số khi có sự thay đổi khối lượng sản phẩm sản xuất trong mức độ nhất định như chi phí khấu hao tài sản cố định theo phương pháp bình quân, chi phí điện thắp sáng....
Tác dụng: cách phân loại này có tác dụng rất lớn đến công tác quản trị kinh doanh, phân tích điểm hoà vốn và phục vụ cho việc ra quyết định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh.
Tóm lại: mục đích bỏ chi phí năng suất của các doanh nghiệp là tạo nên những giá trị sử dụng nhất định, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của xã hội. Mục đích của doanh nghiệp là chi phí bỏ ra ít nhất mà giá trị sử dụng lớn nhất trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp luôn tìm mọi biện pháp để hạ thấp chi phí sản xuất nhằm mục đích thu được lợi nhuận cao.
1.3 - Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.
Quá trình sản xuất là quá trình tiêu hao lao động sống và lao động vật hoá, để quá trình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao thì các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp phải sử dụng hàng loạt các biện pháp công cụ quản lý khác nhau để quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất như hạch toán kế toán, chi phí hoạt động thống kê, phân tích các hoạt động kinh tế trong đó hình thức kế toán là quan trọng nhất, là phương tiện để ghi chép tính toán liên lạc và sát xao sự biến động của vật tư, tài sản, tiền vốn. Kế toán sử dụng đồng thời hai thước đo giá trị và thước đo hiện vật, do đó đã củng cố kịp thời các chứng từ tài liệu thông tin cần thiết về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Ngoài ra, kế toán còn cung cấp đầy đủ những số liệu cần thiết và kịp thời chi phí sản xuất trong kỳ và xác định được giá thành sản phẩm sản xuất ra. Từ đó biết được quá trình sử dụng chi phí sản xuất trong kỳ là tiết kiệm hay lãng phí, đồng thời biết được giá thành sản phẩm  chính xác còn vận dụng phương pháp tính giá thành phù hợp với từng đặc điểm, hoạch định tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm do sản xuất của doanh nghiệp đề ra. Muốn tính toán chính xác chi phí đầu vào thì công tác kế toán không những phải tổ chức ghi chép tính toán phản ánh và giám đốc thường xuyên liên tục chi phí chi ra trong quá trình sản xuất mà trên cơ sở cung cấp những thông tin kinh tế quan trọng về tình hình mua, sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cho quá trình sản xuất kinh doanh trong hệ thống điều hành tổ chức doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp đề ra các phương pháp quản lý kịp thời và có khoa học đối với vấn đề chi phí sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí lao động sống và lao động vật hoá giá thành sản phẩm.
1.4 - GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
1.4.1 - Khái niệm giá thành sản phẩm.
Trong sản xuất, chi phí sản xuất chỉ là một mặt thể hiện sự hao phí. Để đánh giá chất lượng kinh doanh của các tổ chức kinh tế, chi phí sản xuất chi ra phải được xem xét trong mối quan hệ với mặt thứ hai cũng là mặt cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, là kết quả sản xuất thu được. Quan hệ so sánh đó đã hình thành nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công tác hay khối lượng sản phẩm lao vụ dịch vụ đã hoàn thành không kể chi phí đó phát sinh ở thời điểm nào.Quá trình sản xuất là quá trình diễn ra hai mặt đối lập là hao phí sản xuất và kết quả sản xuất.
Như vậy, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các loại chi phí doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng sản phẩm đã hoàn thành.
1.4.2 - Phân loại giá thành sản phẩm.
* Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành.
Theo cách phân loại này,giá thành sản phẩm chia làm ba loại:
- Giá thành kế hoạch: là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch.Giá thành kế hoạch do bộ phân kế hoạch xác định trước khi tiến hành sản xuất.
+ Giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành.
- Giá thành định mức: là giá thánhản phẩm tính trên cơ sởđịnh mức chi phí sản xuất hiện hành và chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm. Giá thành định mức là công cụ quản lý định mức của doanh nghiệp, là thước đo chính xác để đánh giá kết quả sử dụng tài sản vật tư, lao động và giúp cho việc đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế, kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Giá thành thực tế: là gía thành sản phẩm được tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế phát sinh tập hợp được trong kỳ và sản lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ. Giá thành thực tế được tính toán sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm. Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
* Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán:
Theo cách phân loại này,giá thành sản phẩm chia làm hai loại:
- Giá thành sản xuất (còn gọi là giá thành công xưởng): bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm, công việc, lao vụ hoàn thành. Giá thành sản xuất được sử dụng để ghi sổ kế toán thành phẩm nhập kho hoặc giao cho khách hàng và là căn cứ để doanh nghiệp tính giá vốn hàng bán, lãi gộp.
- Giá thành toàn bộ: bao gồm giá thành sản xuất và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm đó. Giá thành toàn bộ của sản phẩm là căn cứ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT208 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang