Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT115 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp

Trong nền kinh tế thị trư¬ờng theo định h¬ướng XHCN có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Chính sách đa phương hóa các quan hệ đối ngoại, một mặt tạo tiền đề cho nền kinh tế nư¬ớc ta phát triển, mặt khác cũng có nhiều thách thức và áp lực cho các doanh nghiệp tham gia thị trường. Để có thể đứng vững và cạnh tranh được trên thị trường, các doanh nghiệp phải tạo ra được uy tín và hình ảnh cho sản phẩm, thể hiện qua: chất l¬ượng, mẫu mã, giá cả… trong đó chất lư¬ợng và giá cả là vấn đề then chốt. Trong các doanh nghiệp sản xuất để thực hiện được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và tăng c¬ường khả năng cạnh tranh của mình, trong điều kiện hội nhập kinh tế có tính toàn cầu thì các thông tin về kinh tế các doanh nghiệp đều phải quan tâm.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1702 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 22-07-2012 09:40:31 AM
Mã Tài liệu
KT115
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

PHẦN 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

1.1. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất

          Chi phí sản xuất: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp phải chi ra cho sản xuất - kinh doanh trong một thời kỳ. Hoặc chi phí là những phí tổn về nguồn lực tài sản cụ thể sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để tiến hành sản xuất, doanh nghiệp cần phải có ba yếu tố cơ bản:
-         Tư liệu lao động: Nhà xưởng, máy móc thiết bị, tài sản cố định, ...
-         Đối tượng lao động: Nguyên vật liệu, nhiên liệu, ....
-         Lao động của con người
          Cùng với quá trình sử dụng các yếu tố cơ bản trên trong sản xuất doanh nghiệp đồng thời phải chi ra những chi phí tương ứng. Tương ứng với việc sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) là chi phí về khấu hao (TSCĐ). Tương ứng với việc sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu,...là  những chi phí về nguyên vật liệu. Tương ứng về việc sử dụng lao động là tiền lương, các khoản trích theo lương,... mọi chi phí trên đều được biểu hiện bằng tiền.
          Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp, để phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất phải được tính toán, tập hợp theo từng thời kỳ như : hàng tháng, hàng quí, hàng năm, và chỉ những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ thì mới được tính vào chi phí sản xuất của kỳ đó.

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất:  

Chi phí sản xuất của doanh nghiệp gồm nhiều loại có nội dung kinh tế khác nhau, mục đích sử dụng cũng khác nhau. để quản lý được chi phí cần phải hiểu và vận dụng các cách phân loại chi phí khác nhau. Mỗi cách phân loại chi phí đều cung cấp những thông tin với nhiều góc độ khác nhau từ đó giúp các nhà quản lý ra được các quyết định thích hợp cho doanh nghiệp của mình.  

1.1.2.1. Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí

Căn cứ vào các tính chất, nội dung kinh tế của chi phí để sắp xếp những chi phí có nội dung kinh tế ban đầu giống nhau vào cùng một nhóm chi phí. Cách phân này không phân biệt nơi chi phí phát sinh và mục đích sử dụng của chi phí. Mục đích của cách phân loại này để biết được chi phí sản xuất của doanh nghiệp gồm những loại nào, số lượng, giá trị từng loại chi phí là bao nhiêu. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố cung cấp thông tin chi tiết về hao phí của từng yếu tố chi phí sử dụng trong doanh nghiệp. Đây là cơ sở để lập các kế hoạch về vốn, kế hoạch về cung cấp vật tư, kế hoạch quỹ lương và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất. Theo cách phân loại này sản xuất được chia thành các yếu tố chi phí sau:
- Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ các chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế mà doanh nghiệp đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất trong kỳ.
- Chi phí nhân công: Bao gồm toàn  bộ tiền lương, tiên công phải trả, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trong doanh nghiệp.
- Chi phi khấu hao TSCĐ: Bao gồm toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ sử dụng cho sản xuất của doanh nghiệp.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài : Bao gồm toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp đã chi trả về các loại dịch vụ mua từ bên ngoài như : tiền điện, tiền nước, tiền bưu phí, ...phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
- Chi phí khác bằng tiền: Bao gồm toàn bộ số chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất ngoài bốn yếu tố trên.
Phân loại chi phí theo yếu tố này có tác dụng lớn trong việc quản lý chi phí sản xuất, nó cho biết kết cấu tỷ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất để phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất; lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính; cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sản xuất và lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quĩ lương, tính toán nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau.

1.1.2.2. Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng

Căn cứ và mục đích vag công dụng của chi phí trong sản xuất để chia ra các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi khoản mục chi phí chỉ bao gồm các chi phí có cùng mục đích và công dụng, không phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế như thế nào. toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được chia thành các khoản mục chi phí sau:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT): Khoản chi phí này bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu, năng lượng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm hay lao vụ, dịch vụ.
- Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT): Khoản mục này bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí sản xuất như: Bảo hiểm xã hội(BHXH), kinh phí công đoàn (KPCĐ) bảo hiểm y tế (BHYT) của công nhân trực tiếp sản xuất.
- Chi phí sản xuất chung ( CPSXC): Là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng, tổ, đội sản xuất ngoài CPNVLTT, CPNCTT như:
· Chi phí nhân viên phân xưởng gồm lương chính lương phụ và các khoản tính theo lương của nhân viên phân xưởng.
· Chi phí vật liệu gồm giá trị nguyên vật liệu dùng để sửa chữa bảo dưỡng tài sản cố định, các chi phí công cụ, dụng cụ, ....ở phân xưởng.
· Chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng tại phân xưởng, bộ phận sản xuất.
· Chi phí dịch vụ mua ngoài như điện nước, điện thoại sử dụng cho sản xuất và quản lý ở phân xưởng.
· Các chi phí bằng tiền khác

1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh

Theo lĩnh vực kinh doanh các chi phí phát sinh trong quá trình SXKD của doanh nghiệp được phân thành:
- Chi phí sản xuất: Là những chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện các công việc dịch vụ trong phạm vi phân xưởng.
- Chi phí bán hàng : Là những chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Các chi phí bán hàng phát sinh ở doanh nghiệp thường bao gồm:
*  Chi phí nhân viên: Gồm lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương của nhân viên bán hàng, đóng gói vận chuyển và bảo quản sản phẩm.
· Chi phí vật liệu bao bì: Vật liệu đóng gói bảo quản, nhiên liệu sử dụng cho vận chuyển hàng hoá đi tiêu thụ,...
· Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng cho tiêu thụ sản phẩm như kho tàng, cửa hàng, dụng cụ cân đong, v.v...
· Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho tiêu thụ hàng hoá như vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản hàng hoá,....
· Chi phí bằng tiền khác phục vụ cho tiêu thụ hàng hoá như chi phí giới thiệu, quảng cáo, chi phí chào hàng, chi phíhội nghị khách hàng,....
-         Chi phí quản lý: Gồm các chi phí phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và các chi phí phục vụ sản xuất chung phát sinh ở doanh nghiệp.
-         Chi phí tài chính: Gồm các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, liên doanh, liên kết, cho vay, cho thuê tài sản, chiết khấu thanh toán trả cho khách hàng, các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán,....
-         Chi phí khác: Gồm các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động khác chưa được kể đến ở trên.

1.1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử của chi phí

Cách phân loại này phục vụ cho kế toán quản trị cũng như việc theo dõi biến động của chi phí tiến hành phân loại chi phí theo cách ứng xử của chúng. Theo cách phân loại này chi phí được chia ra thành:
- Biến phí: Là chi phí có sự thay đổ về lượng tương quan tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.
- Định phí: Là chi phí không đổi thay đổi về tổng số dù có sự thay đổi trong mức độ hoạt động của sản xuất hoặc khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ.
- Chi phí hỗn hợp: Là những chi phí bao gồm cả biến phí và định phí. Tại mức độ hoạt động nào đó chi phí hỗn hợp chi phí hỗn hợp là định phí; tại một mức độ hoạt động khác nó có thể bao gồm cả định phí và biến phí, mang cả đặc điểm của định phí và biến phí.
Theo cách phân loại này có tác dụng lớn đối với quản trị kinh doanh, phân tích điểm hoà vốn và phục vụ cho việc ra các quyết định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh.

1.1.2.5. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp qui nạp

Theo phương pháp này, chi phí trong kỳ bao gồm.
- Chi phí trực tiếp: Là những chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến đối tượng chụi chi phí, có thể qui nạp trực tiếp vào từng đối tượng chịu chi
- Chi phí gián tiếp : Là những chi phí phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí. Những chi phí này thường phải tập hợp chung sau đó lựa chọn tiêu thức phân bổ để tiến hành phân bổ cho các đối tượng liên quan.
Cách phân loại này có ý nghĩa đối với việc xác định phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí cho các đối tượng một cách đúng đắn, hợp lý.

1.1.2.6. Ngoài các cách phân loại trên chi phí còn được phân loại thành:

- Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được: Là những khoản mục chi phí phản ánh phạm vi quyền hạn của các nhà quản trị đối với các loại chi phí đó.
- Chi phí thích đáng và chi phí không thích đáng: Chi phí thích đáng là chi phí có thể áp dụng cho một quyết định có mối liên hệ với phương án được lựa chọn của nhà quản lý. Ngược lại, nếu mồt chi phí phát sinh xong không cần biết đến tiến trình hành động của nhà quản lý có thể thực hiện được hay không, thì khi đó chi phí không thể giúp gì trong việc quyết định xem tiến trình hoạt động nào là tốt nhất. Chi phí như vậy không thể tránh được và do đó nó không thích đáng với quyết định của người quản lý.
- Chi phí cơ hội: Là lợi nhuận tiềm tàng bị mất đi khi chọn phương án hành động này để thay thế một phương án hành động khác.
1.1.3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí
1.1.3.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất: Là giới hạn tập hợp chi phí phục vụ cho nhu cầu hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Tập hợp đầy đủ và chính xác chi phí theo đúng đối tượng vai trò quan trọng trong quản lý và trong hạch toán. Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí căn cứ và các yếu tố sau:
-         Đặc điểm tổ chức sản xuất, tính chất, quy trình công nghệ
-         Yêu cầu thông tin cho việc tính giá thành của doanh nghiệp
-         Trình độ và nhu cầu quản lý
-         Trình độ và khả năng của bộ máy kế toán
Đối tượng tập hợp chi phí có thể là toàn bộ quy trình công nghệ hoặc từng giai đoạn công nghệ.
1.1.3.2. Các phương pháp hạch toán chi phí 
+ Phương pháp trực tiếp tập hợp chi phí: Là những chi phí có thể xác định được đối tượng chịu chi phí ngay từ khi phát sinh. Căn cứ vào chứng từ ban đầu, kế toán hạch toán vào tài khoản phù hợp theo từng loại và chi tiết theo từng đối tượng tật hợp chi phí.
+ Phương pháp phân bổ gián tiếp: Trong trường hợp không xác định được mức chi phí cho từng đối tượng riêng biệt khi phát sinh chi phí. Các chi phí này khi phát sinh được tập hợp vào tài khoản chung, sau đó phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí theo các tiêu chuẩn phân bổ thích hợp.Việc phân bổ các chi phí này được thực hiện theo các bước sau:                         
                                                                                              C
      Bước 1: Xác định hệ số phân bổ theo công thức    H = —
                                                                                             T
Trong đó:
H: Hệ số phân bổ
C: Chi phí cần phân bổ
T: Tổng tiêu chuẩn phân bổ của các đối tượng (T = Ʃt¡)
t¡: Tiêu chuẩn phân bổ của đối tượng ¡.
Bước 2: Xác định mức chi phí phân bổ cho đối tượng ¡ (c¡) : c¡= t¡ x H

1.2. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm

   Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm, lao vụ hoàn thành. Chỉ tiêu giá thành gắn liền với từng loại sản phẩm, chứ không tính cho thành phẩm đang còn nằm trên dây chuyền sản xuất.
   Giá thành có hai chức năng chủ yếu: Là thước đo bù đắp chi phí và chức năng lập giá .Toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi ra để hoàn thành một khối lượng sản phẩm, công việc trong một kỳ nhất định phải được bù đắp bằng chính tiền thu được từ việc bán những thành phẩm đó. Và mục đích sản xuất,nguyên tắc kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường là các khoản thu không những bù đắp được những chi phí đã bỏ ra mà phải đảm bảo có lãi.Từ đó định giá bán sản phẩm phải dựa trên giá thành sản phẩm.
   Giá thành vừa mang tính chủ quan, vừa mang tính khách quan trên một phạm vi nhất định. Từ đó, cần phải xem xét giá thành trên nhiều góc độ khác nhau nhằm sử dụng có hiệu quả nhất chỉ tiêu giá thành. Giá thành là biểu hiện bằng tiền lượng lao động được kết tinh trong một đơn vị sản phẩm. Vì vậy nó mang tính khách quan do sự di chuyển và kết tinh giá trị tư liệu sản xuất sức lao động là tất yếu. Mặt khác, giá thành là một đại lượng được tính trên cơ sở chi phí sản xuất ra trong một kỳ nhất định nên nó mang những yếu tố chủ quan.
Vì vậy giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh những tiêu hao trong quá trình sản xuất sản phẩm nhưng cũng đồng thời là thước đo năng lực và trình độ quản lý kinh tế của doanh nghiệp, là cơ sở để xác định kết qủa kinh doanh của doanh nghiệp, xác định đúng đắn kết quả kỳ kinh doanh.
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
Để giúp cho việc hạch toán và quản lý giá thành sản phẩm, kế toán công ty đã phân biệt được hai cách phân loại giá thành chủ yếu như sau:
+ Căn cứ vào thời gian và nguồn số liệu tính giá thành theo cách phân loại này giá thành sản phẩm được chi làm 3 loại:
·        Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch.
·        Giá thành định mức: Là giá thành được tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành. Việc tính giá thành định mức cũng được thực hiện trước khi tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm.
·        Giá thành thực tế: Là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở các chi phí sản xuất và sản lượng thực tế phát sinh. Giá thành thực tế chỉ tính toán được sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm.
+ Căn cứ theo phạm vi phát sinh chi phí theo cách phân loại này giá thành sản phẩm gồm hai loại:
·        Giá thành sản xuất hay còn gọi là giá thành công xưởng: Bao gồm các chi phí liên đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm phát sinh ở phân xưởng sản xuất. Giá thành sản xuất được sử dụng để ghi sổ kế toán thành phẩm nhập kho hoặc giao thẳng cho khách hàng và là căn cứ để tính giá vốn hàng bán, lãi gộp ở các doanh nghiệp sản xuất.
·        Giá thành toàn bộ hay còn gọi là giá thành đầy đủ: Bao gồm các chi phí sản xuất và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm đó.
Về việc phân loại giá thành kế toán công ty áp dụng theo phạm vi phát sinh chi phí.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT115 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang