Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT216 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

Là một doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa, với quy trình công nghệ sản xuất phức tạp gồm nhiều bước nối tiếp nhau, chủng loại sản phẩm in đa dạng, công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã tỏ ra đứng vững và hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ công nhân viên trong công tác phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm từng bước nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của mình trên thị trường.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1749 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 18-10-2012 12:52:18 PM
Mã Tài liệu
KT216
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN I
 
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC
HẠCH TOÁN  CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 
I, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
 
1. Chi phí sản xuất kinh doanh và phân loại chi phí sản xuất
 
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh
 
Sự phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trình sản xuất. Quá trình sản xuất hàng hoá là quá trình kết hợp của các yếu tố: đối tượng lao động, tư liệu lao động, sức lao động. Để tiến hành sản xuất hàng hoá người sản xuất phải bỏ ra các chi phí về thù lao lao động, tư liệu lao động, và đối tượng lao động. Mọi hao phí cho quá trình sản xuất đều được đo bằng tiền, việc dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của các tư liệu sản xuất và giá trị sức lao động đã tiêu hao cho quá trình sản xuất đó được gọi là chi phí sản xuất.
 
 Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành các hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ nhất định, để thực hiện quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực chất quá trình thực hiện chi phí là quá trình chuyển dịch vốn, chuyển dịch các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá (sản phẩm, lao vụ, dịch vụ).
 
1.2. Phân loại chi phí sản xuất
 
Trong doanh nghiệp sản xuất có rất nhiều chi phí phát sinh theo nội dung, công dụng, yêu cầu quản lý và các mục đích khác nhau. Để thuận lợi cho công tác quản lý, tập hợp và hạch toán cũng như kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các định mức chi phí, tính toán được kết quả kinh doanh cần phải phân loại chi phí sản xuất. Xuất phát từ yêu cầu, mục đích quản lý khác nhau mà chi phí sản xuất được phân loại theo các tiêu thức khác nhau. Phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định.
 
Sau đây là một số cách phân loại chủ yếu:
-         Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí.
-         Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.
-         Phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí.
-         Phân loại chi phí theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành.
 
Sau đây, em xin được trình bày hai cách phân loại chủ yếu
 
1.2.1. Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí
 
Phân loại theo yếu tố là căn cứ vào nội dung kinh tế để phân loại. Theo quy định hiện hành, toàn bộ chi phí được chia thành các yếu tố sau:
-         Yếu tố chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ,.. sử dụng vào sản xuất kinh doanh (trừ số nhập không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi).
-         Yếu tố chi phí nhân công: phản ánh số tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chất lương, các khoản trích theo lương tính theo tỷ lệ quy định trên tổng tiền lương và phụ cấp lương phải trả cho công nhân viên.
-         Yếu tố khấu hao tài sản cố định: Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải tính trong kỳ của tất cả tài sản cố định sử dụng trong sản xuất kinh doanh trong kỳ.
-         Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất kinh doanh.
-         Yếu tố chi phí khác bằng tiền: Phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố chi phí trên dung vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
 
1.2.2. Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành
 
Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và để thuận lợi trong việc tính giá thành toàn bộ, chi phí được phân theo khoản mục. Cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng. Theo quy định hiện hành, giá thành sản xuất ở nước ta bao gồm:
-         Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu liên quan trực tiếp đến sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ.
-         Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm các khoản lương chính, lương phụ  của công nhân trực tiếp sản xuất cùng với các khoản trích theo tỷ lệ quy định cho các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ
-         Chi phí sản xuất chung: Gồm toàn bộ các chi phí còn lại phát sinh trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất sau khi đã trừ đi chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp.
 
2. Giá thành sản phẩm
 
2.1 Giá thành sản phẩm
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi quyết định lựa chọn phương án sản xuất một loại sản phẩm thì doanh nghiệp cần phải tính đến lượng chi phí bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đó, có nghĩa là doanh nghiệp phải xác định được giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành trong một thời gian nhất định.
 
Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh chất lượng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, việc thực hiện các biện pháp hạ thấp chi phí và giá thành sản phẩm có liên quan trực tiếp đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
 
2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
 
Muốn sử dụng chỉ tiêu giá thành vào quản lý, hạch toán và xây dựng kế hoạch giá thành cũng như yêu cầu của việc xây dựng giá cả hàng hoá, giá thành được xem xét dưới nhiều góc độ và phạm vi tính toán khác nhau.
 
Nếu xét theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành sản phẩm thì giá thành sản phẩm có thể được chia thành ba loại :
-         Giá thành kế hoạch: Được xác định trước khi bước vào sản xuất kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán chi phí của kỳ kế hoạch.
-         Giá thành định mức: Được xác định trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình sản xuất sản phẩm.
-         Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm trên cơ sở các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm.
 
Theo phạm vi phát sinh chi phí, giá thành được chia thành:
-         Giá thành sản xuất (còn gọi là giá thành công xưởng): Là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh có liên quan đến việc sản xuất chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xưởng sản xuất.
-         Giá thành tiêu thụ (còn gọi là giá thành toàn bộ): Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
 
      Giá thành tiêu thụ = Giá thành sản xuất + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí bán hàng
 
3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm
 
Quá trình sản xuất là một quá trình thống nhất gồm hai mặt: mặt hao phí sản xuất và mặt kết quả sản xuất. Chi phí sản xuất phản ánh hao phí sản xuất còn giá thành sản phẩm phản ánh kết quả sản xuất. Tất cả các khoản chi phí phát sinh (trong kỳ hoặc của kỳ trước chuyển sang) có liên quan đến khối lượng sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên giá thành sản phẩm. Nói cách khác, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra mà có liên quan đến khối lượng công việc hoặc sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ.
 
Tuy nhiên chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có sự khác nhau cần phân biệt
-         Về chất: Giá thành sản phẩm là nói đến chi phí sản xuất tính cho một đối tượng tính giá thành cụ thể đã hoàn thành, còn chi phí sản xuất là những chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất sản phẩm không kể hoàn thành hay chưa.
Về lượng: Giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất thường không đồng nhất với nhau vì giá thành sản phẩm ở kỳ này có thể bao gồm chi phí ở kỳ trước hoặc chi phí ở kỳ sau tính trước cho nó, còn chi phí ở kỳ này có thể được tính vào giá thành kỳ trước hoặc kỳ sau.
 
II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
 
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
 
Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn mà các chi phí sản xuất cần được tập hợp trong kỳ đó nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát, tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
 
Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp bao gồm nhiều nội dung và công dụng khác nhau, phát sinh ở các địa điểm khác nhau theo những quy trình công nghệ sản xuất khác nhau. Với những căn cứ đó đối tượng tập hợp chi phí sản xuất được xác định:
- Căn cứ vào tính chất sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất
- Căn cứ vào loại hình sản xuất
- Căn cứ vào trình độ quản lý và khả năng tổ chức quản lý kinh doanh
 
Việc xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất đúng đắn và phù hợp với đặc điểm quy trình hoạt động, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất một cách khoa học từ khâu tổ chức hạch toán ban đầu cho đến việc tổng hợp số liệu, ghi chép trên tài khoản và các sổ chi tiết.
Như vậy, đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất thực chất là việc xác định những phạm vi mà chi phí sản xuất cần được tập hợp.
 
2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất
 
Tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề, từng doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, trình độ công tác quản lý và hạch toán,.. mà trình tự hạch toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau là không giống nhau. Tuy nhiên có thể khái quát việc tập hợp chi phí sản xuất qua các bước sau
- Tập hợp chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho đối tượng sử dụng.
- Tính và phân bổ lao vụ cho các bộ phận sản xuất kinh doanh phụ trợ có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở khối lượng lao vụ, dịch vụ phục vụ và giá thành đơn vị lao vụ.
- Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho đối tượng liên quan
- Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm.
 
3. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 
 
3.1. Tổ chức chứng từ kế toán
 
Chứng từ kế toán là những giấy tờ phản ánh, chứng minh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và thực sự hoàn thành. Tổ chức chứng từ kế toán phải đảm bảo được tính thống nhất để kiểm tra, kiểm soát theo pháp luật, phải đảm bảo quy trình trật tự  trong việc tạo lập và luân chuyển chứng từ, phải đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ khi hình thành.
 
Trong công tác hạch toán chi phí sản xuất các chứng từ  được sử dụng:
- Chứng từ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các chứng từ thanh toán có liên quan đến chi phí.
- Các phiếu xuất, nhập vật tư, hoá đơn kiêm phiếu xuất kho.
- Các hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng.
- Các bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ tiền lương..
- Biên bản đánh giá thiệt hại trong sản xuất.
- Phiếu kiểm kê đánh giá các sản phẩm dở dang cuối kỳ.
 
Các chứng từ sử dụng phải được tiêu chuẩn hoá về biểu mẫu và thủ tục. lập chứng từ.
 
3.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
 
3.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm các giá trị nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu,.. được xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm. Đối với những vật liệu khi xuất dùng liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí thì hạch toán trực tiếp cho đối tượng đó. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không thể tổ chức hạch toán riêng được thì phải áp dụng phương pháp phân bổ chi phí cho các đối tượng có liên quan. Tiêu thức phân bổ thường được sử dụng là định mức tiêu hao, theo hệ số, theo trọng lượng, theo số lượng sản phẩm. Công thức phân bổ như sau:
 
Chi phí nguyên vật liệu phân bổ cho đối tượng i = Tiêu thức phân bổ của đối tượng i x Hệ số phân bổ
 
   =   
 
Tài khoản sử dụng là TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Kết cấu tài khoản này như sau:
Bên Nợ: Ghi giá trị nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp cho chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ.
Bên Có: Ghi trị giá vật liệu xuất dùng không hết, trị giá phế liệu thu hồi, kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Tài khoản 621 cuối kỳ không có số dư. (Sơ đồ 1 - trang 1 PL)
 
3.2.2. Hạch toán  chi phí nhân công trực tiếp
 
Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản thù lao lao động phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ như tiền lương chính, phụ, và các khoản phụ cấp có tính chất lương. Ngoài ra chi phí nhân công trực tiếp gồm các khoản đóng góp cho các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ do chủ sử dụng lao động chịu và được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh theo một tỷ lệ nhất định với so số tiền lương phát sinh của công nhân trực tiếp sản xuất.
 
Tài khoản sử dụng TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp. Tài khoản này được mở chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí và có kết cấu như sau:
Bên Nợ: Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh
Bên Có: Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản tính giá thành
TK 622 cuối kỳ không có số dư. (Sơ đồ 2 - trang 1 PL)
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT216 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang