Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT253 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam

Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước có sự phát triển đáng kể - trong đó có sự đóng góp của ngành xây dựng cơ bản - một ngành mũi nhọn thu hút khối lượng vốn đầu tư của nền kinh tế.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2132 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 19-11-2012 04:59:26 AM
Mã Tài liệu
KT253
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN I
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC NAM
 
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm, nội dung hoạt động xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán
 Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất quan trọng cho nền kinh tế quốc dân. Có các đặc điểm sau.
- Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc có qui mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Đặc điểm này làm cho việc hạch toán rất khác biệt so với các ngành khác. Sản phẩm xây lắp phải theo điều lệ quản lý và đầu tư do Nhà nước qui định. Quá trình thi công được so sánh với dự toán làm thước đo.
- Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán trừ đi giá thanh toán với  bên chủ đầu tư (hoặc theo giá thoả thuận với bên chủ đầu tư)
- Sản phẩm xây lắp thì cố định tại nên sản xuất, còn các điều kiện sản xuất như: máy thi công, người lao động… di chuyển theo địa điểm. Đặc điểm này làm cho công tác hạch toán chi phí sản xuất phức tạp vì chịu ảnh hưởng của tác động môi trường.
- Việc tổ chức quản lý và hạch toán tiến hành chặt chẽ đảm bảo cho công trình phù hợp dự toán thiết kế.
1.2. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
- Hạch toán chi phí nhất thiết được phân theo từng khoản mục chi phí, từng hạng mục công trình cụ thể. Qua đó thường xuyên so sánh, kiểm tra thực hiện dự toán chi  phí, xem xét nguyên nhân vượt, hụt dự toán và đánh  giá hiệu quả kinh doanh.
- Việc lập dự toán chi phí và tính giá thành phải theo từng khoản mục hay giai đoạn của hạng mục.
- Giá thành công trình lắp đặt không bao gồm giá trị bản thân thiết bị do chủ đầu tư đưa vào lắp đặt, mà chỉ bao gồm những chi phí do doanh nghiệp xây lắp bỏ ra có liên quan đến xây lắp công trình. Vì vậy khi nhận thiết bị do được chủ đầu tư bàn giao để lắp đặt, giá các thiết bị được ghi vào bên nợ TK 002 " Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công"
- Giá thành xây dựng và xây lắp đặt kết cấu bao gồm giá trị vật kết cấu vàgiá trị thiết bị kèm theo như thiết bị vệ sinh, thông gió…
2. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT
2.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp là toàn bộ các chi phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên giá thành xây lắp.
Các chi phí này được biểu hiện bằng tiền. Chi phí gắn với một kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và phải chịu chi phí thực.
2.2. Phân loại chi phí sản xuất
a. Theo yếu tố chi phí: có 7 yếu tố
- Nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ sử dụng vào sản xuất thi công xây lắp ( loại trừ vật liệu dùng không kết nhập lại kho, và phí liệu thu hồi)
- Nhiên liệu, động lực:
- Tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương phải trả cho công nhân xây lắp và người quản lý.
- Khấu hao TSCĐ: (tài sản cố định): tổng số khấu hao TSCĐ trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng trong kỳ.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn: tính theo tỷ lệ qui định trên tổng số lương và phụ cấp theo lương.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho  việc sản xuất kinh doanh .
- Chi phí khác bằng tiền chưa được phản ánh ở các yếu tố trên.
b. Theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh: 3 loại
- Chi phí kinh doanh: là chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ, quản lý.
- Chi phí hoạt động tài chính: là chi phí liên quan đến hoạt động về vốn.
- Chi phí khác: gồm chi phí ngoài dự kiến do chủ quan hay khách quan đưa tới.
c) Theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Toàn bộ chi phí NVL chính, phụ, nhiên liệu… tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất thi công, xây lắp chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ dịch vụ.
- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ.
- Chi phí sử dụng máy thi công: là chi phí vật liệu, tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, tiền lương của công nhân trực tiếp điều khiển máy, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thi công.
- Chi phí sản xuất chung: là chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất.
d) Theo mối quan hệ với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành
- Biểu phí: là những khoản mục chi phí có quan hệ tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động biểu chi phí khi tính cho 1 đơn vị sản phẩm thì ổn định, không thay đổi. Biểu phí bằng 0 khi không có hoạt động.
- Định phí: là những chi phí không thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi. Định phí 1 đơn vị sản phẩm không thay đổi khi sản lượng thay đổi.
- Chi phí hỗn hợp: là những chi phí bao gồm các yếu tố biến phí lẫn định phí như: chi phí điện nước… ở mức độ hoạt động căn bản.
e) Theo cách thức kết chuyển chi phí: thì toàn bộ chi phí kinh doanh được chia thành chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. Chi phí sản phẩm là chi phí gắn liền với sản phẩm đưỡc ra, được mua. Chi phí thời kỳ là chi phí làm giảm lợi tức một thời kỳ nào đó. Nó không phải là một phần giá trị sản xuất được sản xuất ra hoặc được mua vào nên được xem là phí tổn dần được khấu trừ ra từ lợi nhuận của thời kỳ mà chí phí phát sinh.
3. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
3.1. Khái niệm: Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá để hoàn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo qui định. Sản phẩm xây lắp có thể là công trình, hạng mục công trình 1 giai đoạn thi công xây lắp có thiết kế và tính dự toán riêng.
3.2. Phân loại sản phẩm trong xây lắp
a) Theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành
- Giá thành dự toán: là tổng số các chi phí dự toán để hoàn thành một khối lượng sản phẩm xây lắp. Giá trị dự toán dựa trên các định mức theo thiết kế được duyệt và khung giá qui định đơn giá xây dựng áp dụng cho từng vùng, địa phương do cấp có thẩm quyền ban hành.
Công thức:
Giá thành dự toán = Giá trị dự toán - Lợi nhuận định mức.
- Giá thành kế hoạch: được xác định xuất phát từ những điều kiện cụ thể ở một xí nghiệp xây lắp nhất định trên cơ sở: biện pháp thi công, các định mức và đơn giá áp dụng trong xí nghiệp.
Công thức:
 =    -    + 
- Giá thành thực tế: Phản ánh toàn bộ giá thành thực tế để hoàn thành bàn giao khối lượng xây lắp mà xí nghiệp nhận thầu.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT253 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang