Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu DA286 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Bảng cân đối kế toán Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa dạng và bức thiết. Hiện nay thông tin được xem như một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh. Bất kỳ một nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực gì muốn thực hiện tốt công việc của mình đều phải dựa vào thông tin kế toán.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1986 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 22-06-2012 04:25:28 PM
Mã Tài liệu
DA286
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
I.     TỔNG QUAN VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.
        Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa dạng và bức thiết. Hiện nay thông tin được xem như một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh. Bất kỳ một nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực gì muốn thực hiện tốt công việc của mình đều phải dựa vào thông tin kế toán. Báo cáo tài chính nói chung và Bảng cân đối kế toán nói riêng là biểu hiện kết quả của công tác kế toán ở các đơn vị kế toán, là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết cho các quyết định kinh tế của nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế hiện hành được sự chấp nhận của nhiều tổ chức quốc tế, nhiều khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù bảng cân đối kế toán ở một số nước có thể giống nhau song chúng vẫn khác nhau do nhiều nguyên nhân như do hoàn cảnh lịch sử, văn hoá, luật pháp và môi trường kinh doanh hoặc do yêu cầu của người sử dụng thông tin trên Bảng cân đối kế toán ở mỗi quốc gia có khác nhau. Từ những sự khác nhau trên dẫn đến việc sử dụng các khái niệm  của các yếu tố trên bảng cân đối kế toán ở mỗi quốc gia cũng rất đa dạng, chính điều này đã dẫn đến việc sử dụng những chuẩn mực khác nhau để hạch toán các khoản mục trên bảng cân đối kế toán, việc trình bày Bảng cân đối kế toán ở mỗi quốc gia cũng khác nhau.
        Theo chuẩn mực kế toán quốc tế, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán bao gồm các khoản mục sau:
-         Tài sản: là tiềm lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và là kết quả của các sự kiện đã qua và từ đó doanh nghiệp có thể thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai của doanh nghiệp. Các lợi ích kinh tế tương lai được biểu hiện trong tài sản là tiềm năng đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp tới các nguồn vốn tiền và tài sản tương đương tiền của doanh nghiệp.
-         Nợ phải trả: là những khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải thanh toán cho các chủ nợ, bao gồm các khoản nợ tiền vay, các khoản phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho công nhân viên và các khoản phải trả khác.
-         Nguồn vốn chủ sở hữu: là phần giá trị còn lại của tài sản sau khi trừ đi mọi khoản công nợ hay nói cách khác nó chính là số vốn của các chủ sở hữu mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán.
Theo chuẩn mực kế toán quốc tế, những thông tin được trình bày trên bảng cân đối kế toán gồm :
      - Tài sản cố định
             Tài sản cố định hữu hình

           Tài sản cố định vô hình

          Tài sản cố đinh thuê tài chính
-         Tài sản lưu động
                Hàng tồn kho
               Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác
               Các khoản ứng trước
               Tiền mặt và các khoản tiền tương đương
               Đầu tư tài chính ngắn hạn
-         Vốn chủ sở hữu và các quĩ
-         Các khoản nợ dài hạn
                Các khoản nợ dài hạn
                Các khoản dự phòng
-         Các khoản nợ ngắn hạn
            Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác
             Các khoản nợ chịu lãi suất
             Các khoản dự phòng.
        Theo chế độ kế toán Mỹ: Bảng cân đối kế toán còn được gọi là báo cáo tài chính, là báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của doanh nghiệp sau một thời kỳ kinh doanh nhất định. Bảng có kết cấu hai bên hay một bên nhưng bảng nào cũng bao gồm các khoản mục sau:
-         Tài sản: khoản mục này phản ánh số tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ, quản lý và sử dụng với mục tiêu thu được các lợi ích trong tương lai. Về mặt kinh tế thông qua khoản mục này, kế toán có thể thấy được một cách tổng quát về tiềm lực kinh tế cảu doanh nghiệp.
-         Công nợ phải trả: phần này cho thấy được tống số nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả trong đó chi tiền nợ ngắn hạn cũng như nợ dài hạn. Phần công nợ phải trả phản ánh trách nhiệm của doanh nghiệp với Nhà nước, với ngân hàng, với khách hàng, với người lao động.
-         Nguồn vốn chủ sở hữu: phần này cho thấy được số vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp có vào thời điểm lập bảng cân đối kế toán. Số liệu dùng để lập chỉ tiêu này là căn cứ vào số vốn chủ sở hữu đầu kỳ.
           Theo chế độ kế toán Pháp: báo cáo này không được gọi là bảng cân đối kế toán mà lại được gọi là Bảng tổng kết tài sản. Theo quan niệm Pháp: Bảng tổng kết tài sản là báo cáo kế toán quan trọng, là tài liệu tổng hợp các thông tin được tập trung vào một ngày xác định (ngày xác định thường là ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. Tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản ở doanh nghiệp được phản ánh trong bảng tổng kết tài sản.
            Bảng tổng kết tài sản là một trong báo cáo kế toán pháp định, nó cung cấp thông tin tổng quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
        Các thông tin trên Bảng tổng kết tài sản gồm có: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn tài trợ.
       Theo quan điểm của Việt Nam hiện nay: Bảng cân đối là một báo cáo tài chính chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định. Nội dung của Bảng cân đối thể hiện thông qua hệ thống các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản. Các chỉ tiêu được phân loại, sắp xếp thành từng loại, từng mục, từng chỉ tiêu cụ thể. Các chỉ tiêu được mã hoá để thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu cũng như xử lý trên máy vi tính và được phản ánh theo số đầu năm, số cuối kỳ.
       Bảng cân đối kế toán Việt Nam được chia làm hai phần : Tài sản và nguồn vốn
-         Phần Tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp đến cuối kỳ hạch toán đang tồn tại dưới các hình thái và trong tất cả các giai đoạn, các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.
-         Phần Nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp theo từng nguồn hình thành tài sản cuả đơn vị, nguồn vốn đi vay,... Tỷ lệ và kết cấu của từng nguồn vốn trong tổng số nguồn vốn hiện có phản ánh tính chất hoạt động và thực trạng tài chính của doanh nghiệp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VIỆT NAM.
        Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng đối với việc đánh giá khái quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán có những đặc điểm chính sau đây:
-         Các chỉ tiêu được phản ánh dưới hình thái giá trị nên nó cho phép tổng hợp, đánh giá toàn bộ tài sản.
-         Bảng cân đối kế toán bao gồm 2 phần là tài sản và nguồn vốn; tổng tài sản và nguồn vốn luôn luôn bằng nhau.
-         Thông qua đẳng thức của Bảng cân đối kế toán có thể thấy được thực trạng tài chính của doanh nghiệp
         Tổng số tài sản = Tổng số nguồn vốn
         Tổng số tài sản = Nợ phải trả = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
         Tài sản lưu động + Tài sản cố định  = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.
Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần: Phần “Tài sản” và phần “Nguồn vốn”.
    Phần tài sản được phân chia thành:
       A: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
       B: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
    Phần nguồn vốn được phân chia thành :
       A: Nợ phải trả
       B: Nguồn vốn chủ sở hữu
 
1. Nội dung các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán
           Phần Tài sản
Các chỉ tiêu phần Tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
A-   Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn (Mã số 100)
 Phản ánh tổng giá trị tài sản lưu động và các khoản đầu tư ngắn hạn có đến thời điểm báo cáo, bao gồm vốn bằng tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và giá trị tài sản dự trữ cho quá trình sản xuất kinh doanh, chi phí sự nghiệp đã chi nhưng chưa được quyết toán.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu DA286 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang