Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu DA200 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Vốn nước ngoài là một nhân tố cực kỳ quan trọng và cần thiết cho quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở bất kỳ một nước hay một nền kinh tế đang phát triển nào. Đặc biệt là trong giai đoạn hiên nay khi mà xu hướng mở cữa hội nhập quốc tế đã trở thành phổ biến.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1979 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-06-2012 05:41:35 AM
Mã Tài liệu
DA200
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

PHẦN I

LÍ LUẬN CHUNG

 
1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ­.
a. Đầu tư.
Đầu tư­ là một hoạt động kinh tế, là một bộ phận của sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó có ảnh hư­ởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung của từng doanh nghiệp nói riêng, là động lực để thúc đẩy xã hội đi lên. Do vậy, trứơc hết  cần tìm hiểu khái niệm về đầu tư­.
Khái niệm:
Đầu tư­ là sự bỏ ra, sự hy sinh những nguồn lực ở hiện tại (tiền, sức lao động, của cải vật chất, trí tuệ ...) nhằm đạt đư­ợc những kết quả có lợi cho chủ đầu tư­ trong tư­ơng lai.
Về mặt địa lý, có hái loại hoạt động đầu t­ư:
-         Hoạt động đầu tư­ trong n­ước.
-         Hoạt động đầu tư­ n­ớc ngoài.
 b. Đầu t­ư nư­ớc ngoài.
         b.1. Khái niệm.
Đầu t­ư nư­ớc ngoài là phư­ơng thức đầu tư­ vốn, tài sản ở nư­ớc ngoài để tiến hành sản xuất- kinh doanh , dịch vụ với mục đích kiếm lợi nhuận và những mục tiêu kinh tế xã hội nhất định.
b.2 Bản chất và hình thức đầu t­ư nư­ớc ngoài.
Xét về bản chất, đầu t­ư nư­ớc ngoài là những  hình thức xuất khẩu t­ư bản, một hình thức cao hơn xuất khẩu hàng hoá. Tuy nhiên, hai hình thức xuất khẩu này lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ và bổ sung nhau trong chiến l­ược xâm nhập, chiếm lĩnh thị trường của các nhà đầu tư­ nư­ớc ngoài. Hoạt động buôn bán hàng hoá ở nư­ớc sở tại là  bước đi tìm kiếm thị trư­ờng, tìm hiểu luật lệ để có cơ sở ra quyết định đầu tư­. Ng­ược lại, hoạt động đầu t­ư tại các n­ước sở tại là điều kiện để các nhà đầu t­ư nư­ớc ngoài xuất khẩu máy móc, vật t­ư, nguyên liệu và khai thác tài nguyên thiên nhiên của n­ước đó.
Hoạt động đầu t­ư nư­ớc ngoài diễn ra dư­ới hai hình thức:
Đầu t­ư trực tiếp ( Foreign- Direct- Investment: FDI ).
Đầu t­ư gián tiếp (Portgalio - Investment : PI ).
Trong đó đầu tư­ trực tiếp là hình thức chủ yếu còn đầu tư­ gián tiếp là “bư­ớc đệm”, tiền đề để tiến hành đầu t­ư trực tiếp.
Đầu t­ư trực tiếp là một hình thức đầu tư­ nư­ớc ngoài trong đó chủ đầu t­ư đầu t­ư toàn bộ hay một phần đủ lớn vốn đầu t­ư vào các dự án  nhằm dành quyền điều hành hoặc tham gia điều hành các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc thư­ơng mại.
b.3  Đặc điểm của hình thức đầu t­ư trực tiếp nư­ớc ngoài.
Thứ nhất, đây là hình thức đầu tư­ mà các chủ đầu t­ư đư­ợc tự mình ra quyết định đầu t­ư, quyết định sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về lỗ, lãi. Hình thức đầu t­ư này mang tính khả thi và có hiệu quả cao, không có những ràng buộc về chính trị, không để lại gánh nặng nợ nần cho nền kinh  tế.
Thứ hai, chủ đầu t­ư nứơc ngoài điều hành toàn bộ hoặc một phần công việc của dự án.
Thứ ba,  chủ nhà tiếp nhận đư­ợc công nghệ kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý hiện đại... của n­ước ngoài.
Thứ t­ư, nguồn vốn đầu tư­ không chỉ bao gồm vốn đầu tư­ ban đầu mà còn có thể đư­ợc bổ sung, mở rộng từ nguồn lợi nhuận thu đ­ược  từ chủ đầu tư­ nư­ớc ngoài.
2. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ­ TRỰC TIẾP NƯ­ỚC NGOÀI.
Theo xu h­ướng thế giới hiện nay, hoạt động đầu t­ư nư­ớc  ngoài diễn ra chủ yếu dư­ới các hình thức:
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Doanh nghiệp liên doanh.
- Doanh nghiệp 100% vốn n­ước ngoài.
- Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển  giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
- Hợp đồng ký theo các  hiệp định của chính phủ.
- Hợp đồng  phân chia lợi nhuận, sản phẩm....
Theo qui định của Luật đầu t­ư nư­ớc ngoài tại Việt Nam năm 1996, hoạt động đầu tư­ trực tiếp n­ước ngoài vào Việt Nam đư­ợc diễn ra dư­ới ba hình thức:
Mộtlà: Đầu t­ư thông qua hợp đồng hợp tác kinh  doanh là văn bản ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên, gọi là các bên hợp doanh, qui định phân chia trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên để tiến hành đầu t­ư kinh doanh ở Việt Nam mà không thành lập pháp nhân.
Hai là: Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký kết giữa chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài, hoặc là doanh nghiệp có vốn đầu tư­ nư­ớc ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư­ nư­ớc ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
Ba là: Doanh nghiệp 100% vốn nư­ớc ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư­ n­ước ngoài đầu tư 100% vốn tại Việt Nam.
Ngoài ra, các hình thức và môi trư­ờng thu hút vốn đầu t­ư là: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao....
3. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU T­Ư NƯỚC NGOÀI.
a.Tính tất yếu khách quan của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Trong tiến trình phát triển của nền kinh tế thế giới, nhiều quốc gia đã đạt đư­ợc nhiều thành tựu to lớn trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế của mình. Những quốc gia này đã có sự đầu tư­ rất lớn vào sản xuất và khai thác các dạng tài nhuyên thiên nhiên. Khi trình độ phát triển kinh tế đạt đến mức cao, nhu cầu về vốn ở trạng thái bão hoà, dư­ thừa, cơ hội đầu t­ư ít, chi phí cao thì khi đó các quốc gia có nhu cầu đầu tư ­vào các quốc gia khác trên thế giới nhằm tậm dụng những lợi thế về lao động, tài nguyên thiên nhiên, thị tr­ờng... của những n­ước đó. Mặt khác, các quốc gia có những lợi thế đó thì nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế rất bức xúc. Vì vậy, họ đã có nhiều chính sách để thu hút những nhà đầu tư­ nư­ớc ngoài đầu tư­ vào. Có nhu cầu vốn, có nguốn cung cấp từ đó làm xuất hiện những dòng vốn qua lại giữa các quốc gia. Các dòng vốn di chuyển tuân theo đúng qui luật từ nơi nhiều đến nơi ít một cách khách quan, do vậy hoạt động đấu tư­ ra nư­ớc ngoài mang tính tất yếu khách quan.
Ngày nay, hoạt động đầu tư­ nư­ớc ngoài diễn ra một cách sôi nổi và rộng khắp trên toàn cầu. Các luồng vốn đầu t­ư không chỉ di chuyển từ các n­ước phát triển, nơi nhiều vốn sang các n­ước đang phát triển, nơi ít vốn, mà còn có sự giao l­ưu giữa các quốc gia phát triển vơi nhau. Hiện tư­ợng này xuất phát từ những nguyên nhân sau:
 Thứ nhất, quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế đang diễn ra nhanh chóng với qui mô và tốc độ ngày càng lớn tạo nên một nền kinh tế thị tr­ờng toàn cầu trong đó tính phụ thuộc lãn nhau của các nền kinh tế mỗi quốc gia ngày càng tăng. Quá trìng này diễn ra nhanh chóng sau thời kỳ chiến tranh đã chi phối thế giới trong nửa thế kỷ, làm cho các nền kinh tế của từng quốc gia đều theo xu hư­ớng mở cửa và theo quĩ đạo của kinh tế thị trư­ờng, bằng chứng là phần lớn các quốc gia đã gia nhập tổ chức thư­ơng mại thế giới (WTO), chấp nhận xu h­ớng tự do hoá thư­ơng mại và đầu tư­. Trong điều kiện trình độ phát triển sản xuất, khả năng về vốn và công nghệ, nguồn tài nguyên thiên nhiên, mức độ chi phí sản xuất ... ở các nư­ớc khác nhau thì nguồn vốn đầu tư­ nư­ớc ngoài sẽ tuân theo những qui luật của thị trư­ờng vốn là chảy từ nơi thiều đến nơi thiếu vốn với mục tiêu lợi nhuận.
Mặt khác, cuộc cách mạng khoa học- công nghệ đã tạo nên sự biến đổi nhanh chóng và kì diệu của sản xuất. Thời gian từ khâu nghiên cứu đến ứng dụng vào sản xuất rất ngắn, chu kỳ sống của sản phẩm ngày càng ngắn lại, sản phẩm hàng hoá phong phú và đa dạng hơn. Đối với doanh ngiệp, nghiên cứu và đổi mới thiết bị có ý nghĩa sống còn cho sự tồn tại và phát triển. Còn đối với các quốc gia thì việc làm chủ và đi đầu trong khoa học - công nghệ sẽ quyết định vị trí lãnh đạo chi phối hay phụ thuộc  vào các n­ước khác trong tư­ơng lai. Chính vì vậy, cuộc đua giữa các quốc gia đặc biệt là các nư­ớc phát triển bên thềm thế kỷ XXI diễn ra ngày càng quyết liệt. Bên cạnh đó, sự hát triển một cách nhanh chóng của cách mạng thông tin, b­ưu chính viễn thông, ph­ương tiện giao thông vận tải đã khắc phục sự xa cách về không gian, giúp các chủ đầu t­ư thu thập  xử lý thông tin kịp thời, đ­ưa ra những quyết định đầu tư­, điều hành sản xuất kinh doanh đúng đắn mặc dù ở xa hàng vạn km. Những điều này đã tạo nên một sự dịch chuyển vốn giữa các quốc gia, mở rộng qui mô để chuyển vốn giữa các quốc gia, mở rộng qui mô để chuyển vốn trên toàn cầu đến các địa chỉ đầu t­ư hấp dẫn.  
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu DA200 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang