Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính nguyên vật liệu xuất kho của Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi
Đăng ngày 21-07-2012 Lúc 09:01'- 2749 Lượt xem
Giá: 5 000 VND / 1 Tài liệu
Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi có số liệu tại tháng 3 năm 2005 như sau : Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính nguyên vật liệu xuất kho là phương pháp bình quân cả    kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .