Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty
Đăng ngày 21-07-2012 Lúc 08:57'- 2463 Lượt xem
Giá: 5 000 VND / 1 Tài liệu
B. CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN .
B.1.Kế toán vốn bằng tiền:
1.Thủ tục lập, trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt tiền gửi ngân hàng:
  - Tiền mặt là số vồn bằng tiền được bảo quản tại quỹ của doanh nghiệp trong quá trìng sản xuất kinh doanh tiền mặt được lập và có trình tự luân chuyển theo quy định của ngành kế toán.
  Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán viết phiêú thu. Phiếu thu nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Phiếu thu kế toán được lập thành 3 liên.Thũ quỹ giữ lại 1 liên đẻ ghi sổ, 1 liên giao cho người nộp tiền, một liên lưu tại nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ phiếu thu và chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ.
  Trong trường hợp có các chứng từ gốc về thanh  toán, kế toán viết phiếu chi, phiếu chi xác định các khoản tiền mặt chi cho công việc…là căn cứ để  cho thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và sổ kế toán. Phiêú chi được lập thành 2 liên, một liên được lưu ở nơi lập phiếu, một liên thủ quỹ dùng đẻ ghi sổ quỹ sau đó chuyển cho kế toán cùng chứng từ gốc để vào sổ kế toán.
  Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc thủ quỹ vào sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật ký tiền mặt,nhật ký thu tiền và từ các nhật ký này kế toán vào sổ cái các tài khoản liên quan.
  - Kế toán tiền gửi ngân hàng:
  Khi nhận được giấy báo Có, báo Nợ của ngân hàng gửi đến kế toán lập sổ tiền gửi ngân hàng đồng thời đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo, xác  minh và xử lý kịp thời các khoản chênh lệch sau đó kế toán phản ánh vào nhật ký thu tiền gửi ngân hàng và nhật ký chi tiền gửi ngân hàng.
  Cuối tháng kế toán đối chiếu số liệu trên sổ tiền gửi với bảng kê của ngân hàng.
  2. Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền của công ty.
  Công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam Đồng (VNĐ).
  Khi hạch toán công tác chuyển đổi các đồng tiền khác phải theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam thông báo tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.Tiền mặt của công ty được tập trung tại quỹ. Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi, tiền mặt quản lý và bảo quản tiền mặt thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện.