Thực trạng và giải pháp phát triển các loại thị trường
Đăng ngày 06-05-2012 Lúc 06:03'- 1754 Lượt xem
Giá: 5 000 VND / 1 Tài liệu

Lời nói đầu                                                                                                                 2      Chương I. Những vấn đề lý luận của thị trường                 3

I.Các khái niệm  và chức năng của thị trường                                   3

II. Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam là sự cần  thiết khách quan                                                                                         3       

 
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG                                                                6   
 

     I.Thực trạng                                                                                    6

1.  Thị trường hàng hóa – dịch vụ                                                         6
2.     Thị trường lao động                                                                8   
3.     Thị trường vốn                                                                                 9
4.     Thị trường bất động sản                                                                  10  
5.     Thị trường khoa học công nghệ                                             10  
 
     II.Phương hướng và giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị
trường ở nước ta                                                                                   11  
1.     Thị trường hàng hóa – dịch vụ                                                        12  
2.     Thị trường lao động                                                               12  
3.     Thị trường vốn                                                                                13  
4.     Thị trường bất động sản                                                                  13  
5.     Thị trường khoa học công nghệ                                             14  
 

Kết luận                                                                                             15

Danh mục tài liệu tham khảo                                                            16